KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 1

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tori valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva määrusega ei reguleerita spordiürituste ja avalike koosolekute korraldamise ja pidamise nõudeid.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on üritus, mille pidamisel:
  1) toimub alkohoolsete jookide pakkumine ja/või jaemüük;
  2) kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
  3) kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine ja taotluse läbivaatamine 

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) vallavalitsusele vormikohase ja allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise taotluse (edaspidi taotlus; Lisa) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega.

  (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt 14 kalendripäeva, kuid mitte varem kui 6 kuud enne avaliku ürituse toimumist.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda sellise avaliku ürituse korraldamiseks, mis toimub piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne ürituse läbiviimist.

§ 4.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  Vormikohasele taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaliku ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava;
  3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks;
  4) territooriumi heakorra tagamise kava (vajadusel garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga, sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega);
  5) liikluse ümberkorraldamisel tee omaniku ja politsei-ja piirivalveametiga kooskõlastatud liiklusskeem. Vastav skeem tuleb esitada paberkandjal või elektrooniliselt ja seal peab olema näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid ja nende asukohad, parkimisvõimalused, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  6) sõidukite parkimise võimalused, kui liiklusskeem ei ole nõutav;
  7) kõrgendatud turvariski korral turvaplaan.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi taotluse esitamisest 10 kalendripäeva jooksul.

  (2) Kui korraldaja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määrab vallavalitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

3. peatükk Loa andmine 

§ 6.   Loa andmine

  (1) Vallavalitsus väljastab korraldajale loa, kui esitatud taotlus ja lisadokumendid vastavad kõikidele nõuetele.

  (2) Loa andmisel on vallavalitsusel õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi, sh lepingu(te) sõlmimist;
  2) teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi avaliku ürituse läbiviimiseks.

§ 7.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus keeldub loa andmisest kui:
  1) esitatud taotlus ei vasta nõuetele;
  2) avalik üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  3) samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine ning üritused võivad hakata üksteist segama.

  (2) Vallavalitsus võib keelduda loa andmisest, kui:
  1) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) korraldaja ei täida loa saamiseks vallavalitsuse poolt esitatud tingimusi;
  3) üritust soovitakse läbi viia 01. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 07.00-ni ning 01. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 06.00-ni;
  4) korraldaja on jätnud täitmata eelmis(t)e avaliku(e) üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või avaliku ürituse korraldamise loast tulenevad nõuded või jätnud hüvitamata üritusega vallale tekitatud varalise kahju või on korraldanud avaliku ürituse ilma loata.

4. peatükk Avaliku ürituse pidamise nõuded, vastutus ja järelevalve 

§ 8.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Kõrgendatud turvariskiga avalikule üritusele tuleb kaasata tegevusloaga turvaettevõte ja meditsiinilise abi teenus ning veel või selle läheduses toimuva avaliku ürituse puhul väljaõppe saanud vetelpääste.

  (2) Olulise mõjuga liikluskeelu puhul tuleb korraldajal liikluskeelu piirkonna elanikke liikluspiirangust kirjalikult teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne liikluskeelu algust.

  (3) Avalikul üritusel ei tohi müüa ja tarbida jooke klaastaaras.

  (4) Avalikul üritusel peab olema tagatud piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et avaliku ürituse territoorium püsiks puhtana.

  (5) Ilutulestiku korraldamisel ja/või pürotehnika kasutamisel tuleb kaasata pädevustunnistusega pürotehnik.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama avaliku ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustele;
  2) tagama, et avaliku ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama avaliku ürituse rahumeelse toimumise;
  4) tagama avaliku üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  5) täitma vallavalitsuse, politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi, sh peatama või katkestama avaliku ürituse;
  6) katkestama avaliku ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  7) tagama avalikul üritusel osalejatele tualettide kasutamise võimaluse;
  8) korraldama omal kulul avaliku ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  9) tagama parkimise korraldamisel avaliku ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  10) tagama avaliku ürituse ajal heakorra ja korrastama avaliku ürituse territooriumi hiljemalt 8 tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud ajaks;
  11) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu avalikule üritusele järelevalve teostamiseks;
  12) esitama avaliku ürituse korraldamise loa politseile ja teistele järelevalvet teostavatele ametiisikutele;
  13) tagama, et alkohoolse joogi jaemüügi korral on majandustegevuse registrile esitatud kehtiv majandustegevusteade;
  14) hüvitama vallale avaliku üritusega kaasnevad liikluse ümberkorraldamisega ja ehitiste kasutamisega seotud kulud, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
  15) hüvitama vallale avaliku ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 10.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses ja avaliku ürituse loas sätestatud tingimustel vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet määruse ja avaliku ürituse pidamise nõuete täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet ja teised pädevad asutused kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Tori Vallavolikogu 15.04.2015 määrus nr 11 „Tori valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise nõuded“;
  2) Sauga Vallavolikogu 21.05.2015 määrus nr 9 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json