KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2021, 8

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 15
RT IV, 09.05.2018, 2
jõustumine 12.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.09.2021RT IV, 24.09.2021, 527.09.2021

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks Mustvee vallas.

  (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

  (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on üritus, mille pidamisel:
  1) üritus, mille oodatav osalejate arv on 500 ja rohkem;
  2) toimub alkohoolsete jookide pakkumine ja/või jaemüük;
  3) kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
  4) kasutatakse pürotehnilisi tooteid või lahtist tuld;
  5) üritus, mille ala piirneb veekoguga;
  6) üritus, mis on suunatud lastele;
  7) üritus, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine.
[RT IV, 24.09.2021, 5 - jõust. 27.09.2021]

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse korraldaja määruse mõistes on isik, isikute ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes organiseerib avalikku üritust ning võtab sellega ka vastutuse üritusel avaliku korra tagamiseks.

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine 

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi loa) saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) Mustvee Vallavalitsusele vormikohase ja allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise taotluse (lisa 1) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega.

  (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt 7 päeva enne ürituse toimumist.
[RT IV, 24.09.2021, 5 - jõust. 27.09.2021]

  (3) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab vallavalitsust sellise ürituse toimumisest vähemalt 3 (kolm) päeva enne ürituse läbiviimise päeva elektronposti aadressil [email protected].
[RT IV, 24.09.2021, 5 - jõust. 27.09.2021]

  (4) Loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja – nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefoninumber, e-post, avaliku ürituse eest vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  2) avaliku ürituse nimetus, territooriumi kasutusse võtmise ajaline vahemik, toimumise koht, ürituse kirjeldus, eeldatav külastajate arv, helitehnika kasutus, lisainventari paigaldamine ja muu asjakohane teave;
  3) jäätmehoolduse korraldamine – jäätmehoolduse eest vastutav isik ja tema telefoninumber või ettevõtte kaasamine;
  4) wc-teenuse korraldamine lepingus kajastatavad andmed wc-teenuse eest vastutav isik ja tema telefoninumber või ettevõtte kaasamine;
  5) turvalisus ja meditsiinilise abi kättesaadavus avalikul üritusel – turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse eest vastutav isik ja tema telefon või tegevusloaga turvaettevõtte kaasamine;
  6) auditi kohustusega seadmete kasutamine ja nimekiri;
  7) ilutulestiku korraldamine ja/või pürotehnika kasutamine – kasutatavate pürotehnikatoodete kategooriad, isiku andmed ja tema telefon;
  8) liikluskorralduse muutmine, olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamine ja avalikkuse teavitamine – suletav territoorium, sulgemise ajavahemik, liikluskorralduse muutmise ja avalikkuse teavitamise eest vastutav isik ja tema telefon;
  9) kaubandustegevus avalikul üritusel – tubaka ja alkoholiga kauplejate nimed ja registrikoodid, müügikohtade arv, toitlustajate arv ning kaubandustegevuse toimumise ajavahemik;
  10) kinnitus käesoleva korra ja seotud õigusaktidega tutvumise kohta ning kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (5) Loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid (kui need on avaliku ürituse sisu või iseloomu tõttu vajalikud):
  1) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava sh vajalik ettevalmistusperiood;
  2) avaliku ürituse asukoha skeem;
  3) lava, tribüüni, telgi või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamise korral – esitada asendiplaan;
  4) jäätmehoolduse plaan või kaasatud jäätmehooldusettevõtte kinnitus;
  5) turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse plaan ja turvalisusega seotud asendiplaan või kaasatud turvaettevõtte või meditsiinilise abi pakkuja kinnitus;
  6) teede ja tänavate sulgemise ning liikluskorralduse muutmise skeem. Liikluskorraldusskeemile tuleb märkida liikluspiirangud, teede sulgemised, ümbersõidud, parkimiskorraldus ja selleks kasutatavad liikluskorraldusvahendid;
  7) avalikkuse ja kohalike elanike teavitamise plaan liikluskorralduse muutusest ja/või olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamisest ning teavituslehe näidis.

  (6) Loa taotlusele kirjutab alla korraldaja, kinnitades sellega esitatud andmete õigsust.

  (7) Vallavalitsus võib avaliku ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist).

§ 5.   Avalike ürituste kooskõlastused

  Korraldaja kooskõlastab taotluse:
  1) Transpordiameti liikluskorralduse talitlusega, juhul kui liikluskorraldus puudutab riiklikku maanteed;
  2) territooriumi valdaja või omanikuga, juhul, kui avaliku ürituse läbiviimise koht on eramaa.
[RT IV, 24.09.2021, 5 - jõust. 27.09.2021]

3. peatükk Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine ja loa väljastamine 

§ 6.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsus viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.
[RT IV, 24.09.2021, 5 - jõust. 27.09.2021]

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab vallavalitsus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeks ajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (4) Vallavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
  1) näha ette avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks põhjendatud lisatingimusi;
  2) teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada avaliku ürituse korraldajat valla haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva avaliku ürituse korral korraldama territooriumi puhastamise ja/või haljasala taastamise.

  (5) Vallavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.

§ 7.   Avaliku ürituse luba

  Avaliku ürituse loale märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, meiliaadress, telefon);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  5) valla maa kasutamise õigus ja tingimused;
  6) liikluskorralduse muutmise ja/või olulise mõjuga liikluspiirangu kehtestamise õigus ja tingimused;
  7) ilutulestiku korraldamise ja/või pürotehnika kasutamise õigus ja tingimused;
  8) kaubanduse korraldamise tingimused;
  9) tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib keeldub loa andmisest, kui:
  1) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) korraldaja ei täida loa saamiseks vallavalitsuse poolt esitatud tingimusi;
  3) avaliku üritust soovitakse läbi viia 01. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 07.00-ni ning 01. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 06.00-ni;
  4) korraldaja on jätnud täitmata eelmis(t)e avalike üritus(t)e korraldamisel õigusaktidest või avaliku ürituse korraldamise loast tulenevad nõuded või jätnud hüvitamata üritusega Mustvee vallale tekitatud varalise kahju või on korraldanud avaliku ürituse ilma loata;
  5) esitatud taotlus ei vasta nõuetele;
  6) avalik üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  7) samal ajal ja/või samas piirkonnas (traditsioonilised üritused) või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul kui üritused võivad hakata üksteist segama;
  8) mõnel muul mõjuval põhjusel.
[RT IV, 24.09.2021, 5 - jõust. 27.09.2021]

4. peatükk Avaliku ürituse pidamise nõuded, vastutus ja järelevalve 

§ 9.   Nõuded avalikule üritusele

  (1) Kõrgendatud turvariskiga üritustele tuleb kaasata tegevusloaga turvaettevõte ja meditsiinilise abi teenus, järvel toimuvate ürituste puhul väljaõppe saanud vetelpääste.

  (2) Olulise mõjuga liikluskeelu puhul tuleb korraldajal liikluskeelu piirkonna elanikke liikluspiirangust teavitada otsepostituse teel vähemalt 5 tööpäeva enne liikluskeelu algust. Teavituses peavad olema märgitud avaliku ürituse nimi, piirangu algus- ja lõpuaeg ning korraldaja kontaktandmed.

  (3) Lastele ja noortele (vanus alla 18 aastat) ning peredele suunatud avalikel üritustel on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine keelatud.

  (4) Avalikel üritustel ei tohi müüa ja tarbida jooke klaastaaras.

  (5) Avalikul üritusel peab olema tagatud piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et ürituse territoorium püsiks puhtana. Pärast ürituse toimumist on korraldaja kohustatud territooriumi puhastama, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt kella 7.00-ks.

  (6) Ilutulestiku korraldamisel ja/või pürotehnika kasutamisel tuleb kaasata pädevustunnistusega pürotehnik.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) tagama korrakaitseseadusest ja käesolevast korrast tulenevad nõuded;
  2) esitama vormikohase ja vajalike kooskõlastustega loa taotluse;
  3) viima avaliku ürituse toimumisel selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud avaliku ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt käesoleva määruse nõuetele;
  4) viibima avalikul üritusel kas ise või vastutava isiku vahendusel, olema kättesaadav ning tagama avaliku ürituse rahumeelse kulgemise;
  5) tagama, et avalik üritus ei ohustaks avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, kellegi vara või keskkonda;
  6) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks vallavalitsuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud ettekirjutusi;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  8) tagama parkimise korraldamisel avaliku ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  9) tagama järelevalvet teostatavatele ametiisikutele juurdepääsu avalikule üritusele järelevalve teostamiseks;
  10) katkestama avaliku ürituse, kui avalikul üritusel toimuv ohustab avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  11) avaliku ürituse ärajäämisest peab viivitamatult kirjalikult teavitama vallavalitsust ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 11.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt käesolevas korras sätestatud nõuetele vastutab avaliku ürituse korraldaja.

  (2) Mustvee vallale avaliku ürituse ettevalmistamise ja korraldamisega tekitatud varaline kahju, keskkonnareostus ja muu kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 12.   Avalikul üritusel osaleja kohustused

  Avalikul üritusel osaleja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldaja või turvatöötaja korraldusi korra tagamiseks;
  2) lahkuma viivitamatult avaliku ürituselt, kui avaliku üritusega on tekitatud oluline või kõrgendatud vahetu oht.

5. peatükk Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine ning avaliku ürituse peatamine ja lõpetamine 

§ 13.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  3) avaliku ürituse korraldaja ei ole täitnud käesolevat korda ja/või vallavalitsuse poolt avaliku ürituse korraldamiseks antud ettekirjutusi.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 14.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab ohuolukorras avaliku ürituse peatama.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude (äralangemisel) kõrvaldamise järel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 17.   Enne määruse jõustumist laekunud taotlused menetletakse lõpuni seni kehtinud õigusaktidega kehtestatud korra alusel.

Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json