Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 7

Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.04.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Väike-Maarja Valla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus).

§ 2.   Asukoht

  Noortekeskuse asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald. Noortekeskuse postiaadress on Lõuna 10, 46202 Väike-Maarja alevik, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala

  (1) Noortekeskus on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskus on vallavalitsuse haridusnõuniku haldusalas.

  (2) Noortekeskuse struktuuri kuuluvad:
  1) Väike-Maarja Noortekeskus;
  2) Simuna Noortekeskus;
  3) Rakke Noortekeskus.

  (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Noortekeskusel võib olla kasutusel oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Noortekeskuse tegevuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine lähtudes avatud noorsootöö meetodist, innustava ja turvalise noorsootöö keskkonna loomine, noortele arendavaks tegevuseks ja vaba aja sisustamiseks tingimuste ja võimaluste loomine, noorte sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine.

§ 6.   Noortekeskuse ülesanded

  (1) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) avatud noorsootöö ja huvitegevuse kavandamine ja korraldamine;
  2) igapäevase arendava tegevuse ja noortesündmuste korraldamine;
  3) noorte kaasamine ja osaluse toetamine tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel,
  4) noorte omaalgatusprojektide soodustamine ja projektinõustamine,
  5) noorte esmane nõustamine, noorteinfo edastamine, aktuaalsetel teemadel noortekoolituste korraldamine,
  6) koostöö laste- ja noorteorganisatsioonidega, vallavalitsuse hallatavate asutustega;
  7) mobiilse noorsootöö korraldamine vallas;
  8) laagrite korraldamine;
  9) küsitluste ja uuringute korraldamine.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks võib noortekeskus tellida teenuseid ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid, osaleda erinevate organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

3. peatükk Noortekeskuse juhtimine 

§ 7.   Juhataja

  (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja. Juhataja vastutab noortekeskuse tegevuse korralduse ja tulemuslikkuse, üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem

  (3) Juhataja:
  1) juhib noortekeskust, tagades eesmärkide ja ülesannete täitmise, kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  2) esindab noortekeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, teeb noortekeskuse eelarve piires tehinguid ja sõlmib noortekeskuse nimel lepinguid;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajate töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  4) annab noortekeskuse töö korraldamiseks käskkirju, sh kinnitab noortekeskuse lahtiolekuajad, töötajate koosseisu, tasuliste teenuste hinnakirja, ürituste ajakava, töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud dokumendid;
  5) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  6) esitab vallavalitsusele eelarve projekti, tagab eelarve täitmise, õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  7) osaleb aktiivselt noorsootöös ja korraldab töötajate koolitust;
  8) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks.

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.   Noortekeskuse vara

  Noortekeskuse vara moodustub Väike-Maarja valla poolt noortekeskuse kasutusse antud varast.

§ 9.   Rahalised vahendid

  (1) Noortekeskusel on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Noortekeskuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, riigieelarvest, projektidest, vahendid noortekeskuse tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (3) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Aruandlus

  Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Noortekeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 13.   Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Noortekeskuse põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.05.2016 määrus nr 17 „Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimäärus“ ja Rakke Vallavolikogu 28.06.2006 määrus nr 13 „Rakke noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json