SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 13

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 6 lõike 1 ja 3, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 15 ja § 26 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab:
  1) täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise korra Põhja-Sakala vallas (edaspidi vallas);
  2) täisealise isiku hooldajale, puudega lapse ühele vanemale, peres hooldamise lepingu alusel last hooldavale isikule või eestkostjale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra vallas.

  (2) Hooldus seatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel vallas elavale hooldusvajadusega isikule.

§ 2.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on:
  1) täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, vajaliku abi tagamine, pannes hooldajaks sobivale isikule konkreetsed ülesanded;
  2) hooldajatoetuse maksmisega tagada igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) hooldusvajadusega isik (edaspidi ka hooldatav) – osalist või pidevat kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või kehalise puudega isik;
  2) hooldaja – vallavalitsuse korraldusega määratud hooldust teostav isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve;
  3) hooldus (edaspidi ka hooldamine) - hooldaja igapäevane füüsiline tegevus vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks isikule;
  4) hindamisinstrument – küsimustik, mille alusel selgitatakse välja isiku hooldusvajadus;
  5) hooldajatoetus – vallavalitsuse poolt kinnitatud suuruses igakuine sotsiaaltoetus hooldust teostavale isikule;
  6) sotsiaaltöötaja – vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik või töötaja.

2. peatükk Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine 

§ 4.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise aluseks on vallavalitsusele esitatud kirjalik vormikohane taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Taotluses on märgitud:
  1) hooldaja ja hooldatava isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise ja hooldaja määramise vajaduse põhjendus;
  3) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  4) hooldaja ja hooldatava kirjalik nõusolek hoolduse seadmiseks.

  (3) Taotleja esitab koos taotlusega:
  1) võimalusel sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta;
  2) koopia hooldaja ning hooldatava isikut tõendavast dokumendist.

  (4) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda lisaandmeid või -dokumente, mis on vajalikud hoolduse seadmiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel või lisadokumentide mitteesitamisel jäetakse taotlus rahuldamata.

§ 5.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hooldusvajaduse selgitamiseks viib sotsiaaltöötaja kodukülastuse käigus läbi hindamise, hinnates isiku hooldusvajadust ning hooldaja võimalusi hooldusvajadusega isikule vajalikku kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet tagada. Hindamisinstrumendi vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Hindamisinstrumendi täitjal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega. Kui spetsialisti arvamus või hinnang viibib, võib hindamise ja otsustamise läbiviimise aega pikendada. Sotsiaaltöötaja on kohustatud sellest taotlejat koheselt informeerima.

  (3) Hindamise käigus hinnatakse ka hooldaja sobivust hoolduse teostamiseks. Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kellel endal ei ole sügavat või rasket puuet.

  (4) Hoolduse seadmise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli korrata, kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kolm aastat tagasi.

  (5) Ühele hooldajale võib määrata kuni kaks hooldusvajadusega isikut, kui hooldaja on neile võimeline tagama vajaliku hoolduse.

§ 6.   Hooldaja kohustused

  (1) Hooldaja on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldusvajadusega isikule, kes ei tule iseseisvalt toime liikumise, suhtlemise, söömise, hügieenitoimingute või riietumisega;
  2) tagama hooldusvajadusega isikule järelevalve ja ohutuse, kui hooldusvajadusega isik oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama sotsiaaltöötajat hooldusvajaduse lõppemisest, edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest, hooldatava või hooldaja elukohavahetusest (teise kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumile elama asumisel) kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

  (2) Hooldajal puudub hooldatava esindusõigus.

§ 7.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldust ei seata üldjuhul täisealisele isikule, kes vajab kõrvalabi ainult majapidamistöödes, toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning kelle ülalpidamiskohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem või täisealine lapselaps) elavad samas korteris või majas.

  (2) Hooldust ei seata üldjuhul, kui isiku toimetulekut on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste osutamise või muu abi osutamise teel.

  (3) Hindamistulemuste ja isiku avalduse põhjal teeb hindamise läbiviinud sotsiaaltöötaja vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks, hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks ning hooldaja ülesannete kohta.

  (4) Vallavalitsus annab välja korralduse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või sellest keeldumise kohta.

  (5) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud. Kui puude raskusaste on määratud tähtajatult, seatakse hooldus tähtajaga kuni 5 aastat.

  (6) Määruses kajastamata juhtumite osas on sotsiaalosakonnal õigusteha ettepanek juhtumipõhiselt hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks.

  (7) Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on õigus kontrollida hoolduse teostamist ning vajadusel algatada menetlus seatud hoolduse ning hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks.

§ 8.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpeb hoolduse seadmise lõpptähtaja saabumisel.

  (2) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamine;
  4) hooldusvajaduse vähenemine;
  5) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  6) hooldatava või hooldaja surm;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus korraldusega. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

3. peatükk Hooldajatoetuse taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 9.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetust saab taotleda:
  1) täisealise isiku hooldaja, kes on määratud hooldajaks käesoleva määruse alusel;
  2) 3 – 18 aastase puudega lapse üks vanem, eestkostja (kui ta on ka lapse hooldaja) või peres hooldamise lepingu alusel last hooldav isik. Puudega lapse ja puudega lapse hooldajatoetust taotleva isiku tegeliku elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Põhja-Sakala vald ja tema tegelik elukoht asub Põhja-Sakala vallas.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetust taotlev isik (edaspidi ka kui puudega lapse hooldaja) esitab vallavalitsusele:
  1) vormikohase kirjaliku taotluse, mille vormi kehtestab vallavalitsus;
  2) koopia lapse ja taotleja isikut tõendavast dokumendist;
  3) lapse rehabilitatsiooniplaani (olemasolu korral);
  4) sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
  5) koopia eestkostjaks määramise kohtuotsusest, kui toetuse taotleja on eestkostja;
  6) perekonnas hooldamise lepingu koopia.

  (3) Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigustaotleda hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest. Kui isik on mitme puudega lapse vanem või eestkostja, on tal õigustaotleda toetust iga puudega lapse eest.

§ 10.   Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Täisealise isiku hooldajale määratakse hooldajatoetus käesoleva määruse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise regulatsiooni alusel.

  (2) Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramisel lähtutakse järgmistest asjaoludest:
  1) võimalusel lapse isiklikust rehabilitatsiooniplaanist;
  2) vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt tehtud lapse hooldusvajaduse hindamise tulemustest, vajadusel küsides erialaspetsialistide arvamust. Sotsiaaltöötajal on õigus külastada hooldusvajaduse väljaselgitamiseks lapse kodu ja küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi;
  3) puudega lapse hooldusvajadus on ressursimahukam tavapärasest lapse hooldamisest;
  4) puudega lapse hooldamise eest hooldajatoetust ei määrata, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) täiskasvanud isiku hooldajale hoolduse tähtaja lõpuni;
  2) puudega lapse hooldajale lapsele määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  3) kui tegemist on tähtajalise elamisloaga isikuga, siis mitte kauem kui tähtajalise elamisloa lõpuni.

  (4) Hooldajatoetuse määramiseks või mittemääramiseks teeb sotsiaaltöötaja vallavalitsusele ettepaneku. Vallavalitsus annab välja korralduse hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise kohta:
  1) täisealisele isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramine;
  2) puudega lapse puhul hooldajatoetuse määramine.

  (5) Hooldajatoetuse saaja eest maksab sotsiaalmaksu vallavalitsus, kui seda ei ole makstud muudel alustel, tagades nii hooldajale sotsiaalkindlustuse saamise.

  (6) Hooldajatoetust hakatakse maksma toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kuust. Toetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole igakuiselt jooksva kuu eest alates 21. kuupäevast.

  (7) Hooldajatoetuse määra ja suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 11.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpeb tähtaja möödumisel.

  (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse ennetähtaegselt:
  1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) täiskasvanu isiku hoolduse aluste äralangemisel;
  3) puudega laps ja tema hooldaja asuvad elama teise omavalitsusse;
  4) puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

  (3) Vallavalitsusel on õigust toetus tagasi nõuda, kui hooldusvajadusega isik või tema seaduslik esindaja on teadvalt andmeid varjanud või valeandmeid esitanud.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaaltöötajat 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise või hooldajatoetuse maksmise lõpetamise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 26.02.2009 määrus nr 2 „Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Kõo vallas“;
  2) Kõo Vallavolikogu 11.12.2008 määrus nr 5 „Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Kõo vallas“,
  3) Kõpu Vallavolikogu 15.08.2016 määrus nr 8 „Kõpu vallas hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“,
  4) Kõpu Vallavolikogu 15.08.2016 määrus nr 11 „Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord Kõpu vallas“,
  5) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 38 „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“,
  6) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 39 „Puudega lapsele hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“,
  7) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.01.2011 määrus nr 40 „Hooldajatoetuse määr“,
  8) Võhma Linnavolikogu 24.09.2015 määrus nr 10 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise otsused kehtivad otsuses märgitud kuupäevani või kuni 28.02.2019.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json