ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 14

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Põhja-Sakala valla eelarvest toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.

  (2) Toetust saab taotleda inimene, kelle rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on Põhja-Sakala vallas.

  (3) Kohandada saab Põhja-Sakala vallas (edaspidi vald) asuvat eluruumi, mis on aastaringseks elamiseks sobiv ning on kohanduse saaja enda või pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

§ 2.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel või eluruumi sisenemisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) eluruumi füüsiline kohandamine - puudega inimese erivajadusest tulenev eluruumi ümberehitamine olemasoleva olukorra parandamiseks;
  2) eluruumi kohandamise kulu (edaspidi kulu) - eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel;
  3) eluruum - puudega isiku kasutuses olev elamu, korter või tuba ja juurdepääs sellele;
  4) puue - puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  5) kohanduse saaja - inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  6) liikuvusega seotud toimingud - püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  7) köögitoimingud - toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  8) hügieenitoimingud - pesemis- ja tualetitoimingud;
  9) toetus (hüvitis) - summa, mis määratakse ja makstakse kulu osaliseks katteks;
  10) sotsiaaltöötaja - Põhja-Sakala Vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialist või töötaja.

§ 4.   Tegevused eluruumi kohandamiseks

  Korra alusel toetatakse tegevusi:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja määramine 

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab Põhja-Sakala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku vormikohase taotluse, milles:
  1) põhjendab eluruumi kohandamise vajadust;
  2) nimetab töö valmimise planeeritava tähtaja;
  3) esitab andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta;
  4) annab loa töödelda isikuandmeid;
  5) kinnitab esitatud andmete õigsust.

  (2) Taotleja esitab koos taotlusega:
  1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
  2) juhul kui kodukohanduse saaja on teine isik (laps), koopia tema isikut tõendavast dokumendist;
  3) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, volikiri);
  4) koopia sotsiaalkindlustusameti poolt puude määramise otsusest;
  5) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevat vara;
  6) olemasolu korral eksperdi hinnangu eluruumi kohandamise vajaduse kohta.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus vajadusel nõuda lisadokumente.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi menetletakse vastavalt laekumise järjekorrale.

  (2) Nõuetele vastava taotluse sisuliseks kontrollimiseks teeb sotsiaaltöötaja kodukülastuse kodukohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste.

  (3) Kohandamise vajaduse põhjendatuse ja võimalikkuse korral võtab kohanduse saaja tööde teostamiseks hinnapakkumised vähemalt kahelt ettevõttelt. Hinnapakkumise võtmisel tuleb lähtuda optimaalsuse printsiibist ning tehtavad tööd peavad lähtuma otseselt puudega seotud erivajadusest.

  (4) Hinnapakkumises peavad olema:
  1) kohandamiseks vajalike materjalide maksumus;
  2) tööde maksumus;
  3) muud kulud kululiikidena välja tooduna.

  (5) Statsionaarse abivahendi hinnapakkumised ei pea olema koostatud ühele ja samale mudelile, kuid peavad olema koostatud sarnase funktsionaalsusega ning vastama taotleja erivajadusele.

  (6) Kohandamiseks vajamineva ehitusteatise esitamine või ehitusloa taotlemine ja sellega kaasnevad kohustused on kohanduse saaja enda või kohandamise tööde teostaja kanda.

  (7) Sotsiaaltöötaja või mõni muu vallavalitsuse poolt määratud isik nõustab kohanduse saajat ning jälgib kohandamise vastavust õigusaktidele ja kokkulepetele.

  (8) Sotsiaalosakond teeb esitatud taotluse, selle lisadokumentide, kodukülastuse ja soodsama hinnapakkumise põhjal ettepaneku vallavalitsusele taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

  (9) Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise korraldusega, kus märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) hüvitise maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, see ei või olla suurem kui hüvitise maksimaalmäär;
  6) otsuse kehtivuse tähtaeg.

  (10) Vallavalitsus sõlmib kohanduse saaja ja tööde teostajaga lepingu kohanduse tegevuste teostamiseks, määrates ära ka tähtaja, mille jooksul kohandus tuleb teostada. Vallavalitsus ei kata juba alustatud või lõpetatud kulusid.

  (11) Sotsiaalosakond teavitab inimesi kodukohanduse saamise võimalustest ja tingimustest ning nõustab neid kogu menetluse ja tööde teostamise jooksul, kaasates vajadusel teisi vallavalitsuse spetsialiste.

§ 7.   Eluruumi kohandamise kulude hüvitamise tingimused

  (1) Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb oluliselt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  3) väheneb hooldusvajadus;
  4) teenuste või muu abiga ei ole kõrvalabi vajaduse rahuldamine otstarbekas või võimalik.

  (2) Kulu ei hüvitata, kui:
  1) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate varaline seisund võimaldab ise kulu kanda;
  2) taotleja ja/või temaga sama eluruumi kasutavad ülalpidamiskohustusega isikud eiravad järjepidevalt oma vastutust taotleja toimetuleku tagamisel;
  3) taotleja ei ole säästlikult ja otstarbekohaselt kasutanud eluruumi kohandusi, mille kulu on varem hüvitatud valla eelarvest;
  4) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  5) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest ja sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  6) taotleja ei täida lepingust tulevaid tingimusi;
  7) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel tulenevalt eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast.

  (3) Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab valla rahastuse võimalust, tuleb taotlejal ülejäänud summa katta omaosalusena.

  (4) Eluruumi kohandamist rahastatakse riigieelarvelistest, välis- või kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest. Vallavalitsus otsustab toetuse andmise ning õigusaktist tulenevate tingimuste täitmise tulenevalt käesolevast korrast ja/või teistest kodakohandust puudutavatest õigusaktidest.

  (5) Vallavalitsus määrab kodukohanduste saajate arvu eelarveaastas vastavalt eelarveaastaks kehtestatud vahendite piires. Kui taotluse esitamise ajal ei ole vallal eelarvelisi vahendeid kohanduse toetamiseks, siis lükkub kohanduse saaja taotlus järgmisse eelarveaastasse. Eluruumi kohandamist on võimalik taotleda üks kord 5 aasta jooksul.

§ 8.   Kohanduse saaja kohustused

  Kohanduse saaja on kohustatud:
  1) tegema kohanduse vastavalt kokku lepitud tingimustele;
  2) kasutama toetust sihtotstarbeliselt;
  3) kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtet juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõuded;
  4) informeerima vallavalitsust kaetud tööde akti koostamisel vähemalt 5 tööpäeva ette, et järelevalve tegijaks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  5) vastama kohanduse kohta esitatud vallavalitsuse poolsetele infopäringutele;
  6) teavitama kirjalikult projekteerimis- ja ehitustööde alustamisest hiljemalt tööde alustamise kuupäeval;
  7) vastavalt sõlmitud lepingule tagama ettenähtud omafinantseeringu juhul, kui kokkuleppes on omafinantseering ette nähtud;
  8) koheselt informeerima kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada; s.o kui kohanduse saajal näiteks ei ole vahendeid omafinantseeringu katmiseks või puudega inimene ei saa kohandust kasutada meetme tegevuses ette nähtud korras, näiteks peab sellelt elamispinnalt lahkuma;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima sotsiaaltöötajat, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et kohandust ei ole võimalik teha; s.o kui kohandust ei saa tehniliselt teostada või ehitaja on loobunud;
  10) võimaldama valla esindajal teha kohandustööde üle järelevalvet, muu hulgas kohapeal;
  11) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
  12) täitma muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Eluruumi kohandustööde lõpetamisel teeb sotsiaaltöötaja koos vallavalitsuse ehitusvaldkonna spetsialistiga kohapeal ülevaatuse. Spetsialist koostab tehtud tööde omapoolse kirjaliku hinnangu ning seejärel sõlmitakse lepingu osapoolte vahel tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

  (2) Puuduste esinemisel koostab vallavalitsuse ehitusvaldkonna spetsialist akti koos tööde teostaja selgitustega ning lepitakse kokku puuduste kõrvaldamise ajas. Peale puuduste kõrvaldamist toimub uus ülevaatus. Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse peale puuduste kõrvaldamist.

  (3) Hüvitise väljamaksmiseks esitab taotleja vallavalitsusele kulu tõendavad dokumendid, üleandmise-vastuvõtmise akti ja kirjaliku kinnituse, et töö on teostatud vastavalt esitatud hinnapakkumiste ja sõlmitud lepingu(te) alusel.

  (4) Kohandamise tööde eest tasumine toimub kohandamise tööde teostaja poolt esitatud arve alusel peale üleandmise-vastuvõtmise akti sõlmimist.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta käesolevas korras sätestatud dokumente;
  3) eluruumis ei ole tehtud lepingujärgset kohandamist;
  4) ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (6) Vallavalitsus ei kata:
  1) kohandamise taotlemiseks tehtud kulusid;
  2) kohandamisega seotud kulusid, mille vajadus ei tulene otseselt kohanduse saaja erivajadusest ning ei ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
  3) kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja kohanduse saaja erivajadusi arvestav alternatiiv;
  4) tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
  5) kohandamise tööde teostaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid;
  6) teisaldatavate abivahendite soetamist.

§ 10.   Alusetult saadud toetuse tagastamine

  Hüvitist on õigustagasi nõuda, kui selgub, et hüvitise saaja varjas teadlikult andmeid või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud hüvitist vabatahtlikult tagastamast, võib vallavalitsus teha hüvitise saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Järelevalve ning mõjude hindamine

  (1) Tehtavate eluruumi kohanduste üle teostab järelvalvet ning teeb järelkontrolli vallavalitsus.

  (2) Sotsiaaltöötaja hindab kohanduse mõju inimese igapäevaelu toimetuleku paranemisele ning heaolule.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kehtestab § 5 lõikes 1 nimetatud taotluse vormi.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json