HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 24

Põhja-Pärnumaa valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Vastu võetud 03.05.2018 nr 10

Määrus on antud koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi vald vastavas käändes) lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

§ 2.   Lasteasutusse vastuvõtu kord

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Põhja-Pärnumaa vald.

  (2) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Põhja-Pärnumaa vald, eelistades esmajärjekorras vallas elavaid lapsi, seejärel vallas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud laste vanematega sõlmib lasteaia direktor koha kasutamise lepingu üheks õppeaastaks.

  (5) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitavad hooldusõiguslikud vanemad või ainuhooldusõigust omav vanem (edaspidi vanem vastavas käändes) direktorile sünnitõendi alusel vormikohase kirjaliku avalduse (määruse lisa) vähemalt kuu aega enne päeva, millal soovitakse laps lasteaeda panna. Taotluse vorm on kättesaadav valla veebilehel ja lasteaedade veebilehtedel.

  (6) Taotluste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras. Kui vanema/te poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste saabumise ajalises järjekorras.

  (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaedadesse vastu kogu õppeaasta jooksul. Lasteasutuse direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks käskkirjaga ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (8) Vanemad on nii koha taotlemise ajal kui ka lapse nimekirjas oleku ajal kohustatud koheselt, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, teavitama lasteaia direktorit enda ja/või lapse andmete (nimi, elukoht, e-posti aadress, telefon) ning registrijärgsest elukoha muutusest.

  (9) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (10) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra, toidukulu ning õppetasu maksmise korra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 3.   Osaajaline koht

  (1) Lasteaias moodustatakse osaajaline koht, kui:
  1) laps ei vaja kohta iga päev;
  2) kohta kasutatakse kindlatel nädalapäevadel.

  (2) Osaajalise koha kasutamiseks sõlmivad vanem ja lasteaia direktor lepingu, milles määratletakse lapse poolt lasteaiakoha kasutamise aeg ja vanema poolt kaetava osa määr.

§ 4.   Lasteasutusest väljaarvamise kord

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema/te kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia direktorile vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega. Avalduses märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev, välja arvatud juhul, kui laps asub täitma koolikohustust.

  (2) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirjaga:
  1) vanema/te taotluse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
  3) lapse ette teatamata puudumise korral üle ühe kuu;
  4) lepingu lõppemisel;
  5) vanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia hoolekogu poolt otsustatud toidukulu maksumust ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  6) kui väljaspool Põhja-Pärnumaa valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei ole kahe järjestikuse kuu jooksul tasunud lasteaia tegevuskulude arvet.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2-6 toodud juhtudel, teatab lasteaia direktor vanemale kirjalikult või e-posti teel ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

§ 5.   Lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine

  Lapse erirühma vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavalitsuse 4. septembri 2012 määrus nr 11 „Halinga valla lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ (RT IV, 11.09.2012, 19);
  2) Tootsi Vallavalitsuse 5. oktoobri 2011 määrus nr 2 „Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ (RT IV, 24.01.2013, 60);
  3) Vändra Alevivalitsuse 23. augusti 2011 määrus nr 4 „Vändra Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ (RT IV, 29.10.2013, 78);
  4) Vändra Vallavalitsuse 13. märtsi 2012 määrus nr 3 „Vändra valla lasteaedadesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ (RT IV, 10.12.2012, 22).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json