Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 39

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Setomaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks, äriregistri alusel registreeritud Setomaa valda ja/või Setomaa valla hüvanguks suunatud tegutseva mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise ja aruandluse kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on Setomaa valla elanikele suunatud mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide, elanike ühistegevuse toetamine, huvitegevuse ja vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

§ 2.   Mittetulundusühingu, sihtasutuse ja seltsingu tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus on ette nähtud mittetulundusühingule, sihtasutusele ning seltsingule nende igapäevase tegevuse ja üldkulude toetuseks.

  (2) Mittetulundusühing, sihtasutus ning seltsing võib taotleda oma projektidele omafinantseerimise katmist.

§ 3.   Toetuste taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks järgmiseks eelarvesaastaks esitatakse vormikohane taotlus (Lisa 1) paberkandjal või elektrooniliselt Setomaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) jooksva aasta 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil [email protected].

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda mittetulundusühingult, sihtasutuselt või seltsingult täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

  (3) Mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing võivad taotleda projektide omafinantseeringuks toetust eelarveaasta kestel. Taotleja saab taotleda toetust omafinantseeringuks üks kord ja ainult ühele projektile kuni 1000 eurot eelarveaasta jooksul.

  (4) Vajadusel väljastatakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ning seltsingule garantiikiri omafinantseeringu kohta, peale põhjendatud avalduse esitamist vallavalitsusele.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust esitatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Tegevustoetuseks ja projektide omafinantseeringuks määratud vahendite summa määrab vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisega. Pärast volikogu poolt vallaeelarve vastuvõtmist 30 kalendripäeva jooksul otsustab vallavalitsus toetuse eraldamise korraldusega, milles märgitakse toetuse saaja, tegevuse nimetus ja toetuse rahaline suurus.

  (3) Toetust ei anta mittetulundusühingule, sihtasutusele ja seltsingule, kellel on vallavalitsusele esitamata aruanne või võlgnevused.

§ 5.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Positiivse rahastamisotsuse saanud taotlejad saavad eraldatud toetuse sihtfinantseerimislepingu alusel.

  (2) Sihtfinantseerimise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus, toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (3) Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetus tagasi või arvutada toetus ümber, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine

  (1) Eraldatud toetuse sihipärase kasutamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida kasutamise sihipärasust ning kuludokumentide vastavust aruandele.

§ 7.   Aruanne

  (1) Toetuse saanud mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing esitab toetuse kasutamise aruande (Lisa 2) vallavalitsusele 31. jaanuariks eelmiseks aastaks eraldatud toetuse kasutamise kohta.

  (2) Kui mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing ei esita mõjuva põhjuseta aruannet, ei ole kasutanud toetust sihtotstarbeliselt või on esitanud toetuse taotlemise valeandmeid, on vallavalitsusel õigustoetus tagasi nõuda täies ulatuses või osaliselt.

  (3) Mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing on kohustatud kasutamata jäänud toetuse vallavalitsuse arvelduskontole tagasi kandma.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Mikitamäe Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 30 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mikitamäe Vallavolikogu 30.06.2016 määrus nr 7 „Mikitamäe valla alustava ettevõtja starditoetuse taotlemise ja menetlemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Tegevustoetuse taotlus

Lisa 2 Tegevustoetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json