SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 43

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Sillamäe linna eelarves sotsiaaltoetusteks ettenähtud vahendite arvelt sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri riigieelarvest Vabariigi Valitsuse poolt tasandusfondist eraldatud toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamist.

§ 2.   Toetusele õigust omav isik

  (1) Toetust on õigus taotleda abivajaval isikul, kelle alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas vähemalt kuus kuud.

  (2) Käesoleva määrusega ettenähtud koolimineku toetust või kooli õppeaasta alguse toetust on õigus taotleda ka isikul, kelle elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas, aga kelle laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas ning õpib Sillamäe linna üldhariduskoolis.

§ 3.   Toetuste liigid

  Käesolev määrus reguleerib järgmiste sotsiaaltoetuste maksmist:
  1) vältimatu sotsiaaltoetus;
  2) lapse sünnitoetus;
  3) lasteaia kohamaksu toetus;
  4) koolimineku toetus;
  5) kooli õppeaasta alguse toetus;
  6) gümnaasiumi medaliga lõpetanute toetus;
  7) ühekordne vanaduspensionäride toetus.

§ 4.   Toetuse taotlemine, taotluste menetlemine ja määramine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Toetust võib isikule või perekonnale taotleda konkreetseks toiminguks antud volikirja või meditsiiniasutuse teatise alusel ka mõni teine isik juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel toetust ei taotle. Taotleja esitab kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse või muu hüvitise andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta.

  (2) Taotluse vastu võtnud linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja registreerib taotluse dokumendiregistris.

  (3) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel taotlust edasi ei menetleta.

  (4) Taotluse vastu võtnud linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni, nõuda taotlejalt toetuse andmise otsustamiseks vajalikke ja lubatavaid täiendavaid andmeid ja vajadusel külastada abivajaja elukohta. Sissetulekute varjamise või teadvalt muude valeandmete esitamise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise päevast ja teeb otsuse teatavaks asjaosalisele isikule (v.a. vältimatu sotsiaalabi ja lasteaia kohamaksu toetus).

  (6) Kui taotleja nimetatud otsusega ei nõustu, siis on tal õigus esitada vaie seaduses sätestatud korras.

  (7) Toetuse võib jätta määramata:
  1) töövõimelisele täisealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on korduvalt ilma mõjuva põhjuseta keeldunud töötukassast pakutavast sobivast tööst või koolitusest;
  2) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3) kui toetuse määramist otsustav teenistuja või linnavalitsuse sotsiaalkomisjon leiab, et isikul on toimetulekuks või taotluses toodud vajadusteks piisavalt vahendeid (sh juhud, kui isik keeldub laskma linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja oma elukohta kontrollima esitatud andmete tegelikkusele vastavust);
  4) linnaeelarves vahendite puudumisel.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Toetused makstakse välja või kantakse üle linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja, linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse või linnavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Määratud toetuse kannab Linna Raamatupidamine kolme tööpäeva jooksul otsuse saamisest taotleja pangakontole.

  (3) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse määramise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud või toetuse saaja esitas valeandmeid, on linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistujal õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 6.   Vältimatu sotsiaaltoetus

  (1) Vältimatu sotsiaaltoetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel. Vältimatu sotsiaaltoetus on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelased abinõud, mis tagavad vähemalt toidu (sh toitlustamine koolieelses lasteasutuses), riietuse ja ajutise peavarju. Toetuse suurus ei või ületada seaduses ettenähtud kehtivat toimetuleku määra rohkem kui 25%.

  (2) Toetust on õigus taotleda vähekindlustatul isikul ning perel kelle sissetulek ühe pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Toetust on õigus taotleda ka isikul, kelle elukoht on väljaspool Sillamäe linna, kuid kes abi vajamise ajal viibib Sillamäe linnas.

  (3) Vältimatu sotsiaaltoetus määratakse linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

  (4) Erakorralistel oludel võib määrata toetuse linnavalitsus, kusjuures toetuse summa võib olla suurem kui kehtiv toimetuleku määr.

  (5) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukood või sünniaeg ja sotsiaalse seisund. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel, dokumendid mis tõendavad elatise nõudmist, korteri kulude viimase kuu kviitungid, sotsiaalselt abitu olukorra tekkimist tõendavate dokumentidega.

§ 7.   Lapse sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetus määratakse taotluse esitanud lapsevanemale ühekordselt tingimusel, et:
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on taotlemise ajal rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik(ud) ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Sillamäe linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi;
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

  (3) Lapsendatud lapse vanemal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

  (4) Toetuse määr on 200 eurot. Kui üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsusüksuse elanik, makstakse toetust 50% kehtestatud määrast.

  (5) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas:
  1) 50% kehtestatud määrast pärast lapse sündi;
  2) 50% kehtestatud määrast pärast lapse 1-aastaseks saamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimusel.

  (6) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukood või sünniaeg ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: vanemate isikut tõendavate dokumentide koopiad, lapse sünnitõendi koopia.

§ 8.   Lasteaia kohamaksu toetus

  (1) Toetust võivad taotleda vähekindlustatud lastega pered kelle sissetulek ühe pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus ning nelja ja enam lapsega (vanuses 0-19 aastat) pered.

  (2) Taotluse võivad esitada lapsevanemad, hooldajad, eestkostjad või vajadusel lasteaia direktorid või lastekaitsetöötajad või muud isikud.

  (3) Üldjuhul määratakse toetus kord kuus ja kantakse üle Sillamäe lasteaiale.

  (4) Toetus määratakse linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

  (5) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel, vanemate isikut tõendavate dokumentide koopiad, lasteaia arve, dokumendid, mis tõendavad elatise nõudmist, korteri kulude viimase kuu kviitungid.

§ 9.   Koolimineku toetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps asub õppima Sillamäe linna kooli.

  (2) Toetus määratakse Eesti Hariduse Infosüsteemis esitatud kooli õpilaste nimekirjade alusel.

  (3) Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

  (4) Toetuse määr on 65 eurot.

  (5) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodi või sünniaja ja sotsiaalse seisundi. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: vanemate isikut tõendavate dokumentide koopiad, lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitõendi koopia.

§ 10.   Kooli õppeaasta alguse toetus

  (1) Õppeaasta alguses kooli 2.-12. klassi mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps õpib Sillamäe linna koolis või väljaspool Sillamäe linna asuvas koolis, juhul kui vastava haridustaseme omandamine Sillamäe linnas ei ole võimalik.

  (2) Toetus määratakse Eesti Hariduse Infosüsteemis esitatud kooli õpilaste nimekirjade alusel.

  (3) Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

  (4) Toetuse määr on 30 eurot.

  (5) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodi või sünniaja ja sotsiaalse seisundi. Esmasel taotlemisel lisatakse ka järgmised dokumendid: vanemate isikut tõendavate dokumentide koopiad, lapse isiku tõendav dokumenti või sünnitõendi koopia.

§ 11.   Gümnaasiumi medaliga lõpetanute toetus

  (1) Medalitega gümnaasiumi lõpetanute toetus on ühekordne toetus noortele gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

  (2) Toetuse määramise aluseks on koolide poolt kinnitatud andmed.

  (3) Toetuse määr on 200 eurot kuldmedaliga lõpetanule ja 130 eurot hõbemedaliga lõpetanule.

  (4) Taotlusele lisatakse isikut tõendava dokumendi koopia.

§ 12.   Ühekordne vanaduspensionäride toetus

  (1) Toetus määratakse „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ alusel määratud vanaduspensioni (välja arvatud ennetähtaegne ja soodustingimustel vanaduspension) saajale tingimusel, et taotleja on taotluse esitamise ajaks olnud rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik katkematult alates toetuse taotlemise aasta 1. jaanuarist.

  (2) Isikul, kes taotleb toetust esimest korda, tuleb esitada kirjalik taotlus linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Taotlusele lisatakse isikut tõendava dokumendi koopia.

  (3) Toetus määratakse summas 15 eurot ning makstakse aasta viimases kvartalis.

  (4) Toetust ei maksta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Sillamäe linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

§ 13.   Muud täiendavad sotsiaaltoetused

  (1) Muid täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse abivajavale isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas tema toetamiseks muudel (käesoleva määruse §-des 6-12 loetlemata) põhjendatud juhtudel.

  (2) Muu täiendava sotsiaaltoetuse maksmise aluseks on sotsiaalosakonna motiveeritud ettepanek.

  (3) Muu täiendava sotsiaaltoetuse maksmise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Muu täiendava sotsiaaltoetuse suuruseks on kuni 600 eurot kalendriaastas ühe isiku kohta.

§ 14.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 29. jaanuari 2015. a määrus nr 23 „Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ (RT IV, 08.02.2018, 17).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json