Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 55

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 24.04.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Kanepi Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 16 “Kanepi valla põhimäärus“ § 31 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Kanepi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning täiendavate arengukavade algatamise, koostamise ja muutmise kord ning Kanepi vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

  (2) Kanepi valla arengukava (edaspidi valla arengukava) on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

  (3) Kanepi valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on Kanepi valla finantsplaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

  (4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Kanepi vallas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele ning Kanepi valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringute kavandamisel.

  (5) Valla arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (6) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju Kanepi valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (7) Täiendav arengukava on:
  1) piirkondlik arengukava;
  2) hallatava asutuse arengukava.

  (8) Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukava osana.

§ 2.   Arengukava koostamise algatamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia, piirkondliku ja valdkonna arengukava koostamise algatab Kanepi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab vallavalitsus korraldusega, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamist ja muutmist koordineerib vallavalitsus, tagades kõikide huvitatud isikute kaasamise.

  (2) Vallavalitsus võib valla arengukava koostamiseks moodustada töörühmi või komisjone.

  (3) Hallatavad asutused ja Kanepi vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele etteantud tähtajaks ettepanekud ja vajaliku informatsiooni arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks või muutmiseks.

  (4) Vallavalitsus menetleb valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud valla põhimääruses ning muudes õigusaktides sätestatud korras.

  (5) Pärast eelnõu esimest lugemist vallavolikogus avalikustatakse eelnõu ettepanekute tegemiseks vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (6) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (7) Vallavalitsus esitab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogu istungile teisele lugemisele ning vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 4.   Täiendavate arengukavade eelnõude koostamine ja menetlemine

  (1) Piirkondliku arengukava eelnõu koostamist koordineerib vallavalitsus.

  (2) Valdkonna arengukava eelnõu koostamist koordineerib vastava valdkonna nõunik, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostab hallatav asutus koostöös vallavalitsusega.

  (4) Hallatava asutuse arengukava on koolile ja koolieelsele lasteasutusele kohustuslik dokument, teistele hallatavatele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (5) Kooli arengukava eelnõu esitatakse enne vallavalitsusele esitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (6) Vallavalitsus suunab täiendava arengukava eelnõu peale valmimist avalikustamisele. Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks vastava asutuse ja valla veebilehel.

  (7) Vallavalitsus korraldab eelnõu avaliku arutelu, teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (8) Vallavalitsus esitab piirkondliku ja valdkondliku arengukava eelnõu peale avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu vallavolikogu istungile vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 5.   Arengukava vastuvõtmine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia võtab vastu vallavolikogu määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Piirkondliku ja valdkondliku arengukava võtab vallavolikogu vastu määrusega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava võtab vallavalitsus vastu määrusega, kui seaduses või hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia vaadatakse üle vähemalt kord aastas ning täpsustatakse nelja eelseisva aasta arengusuunad.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmine toimub samadel alustel selle koostamise, menetlemise ja vastuvõtmisega.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia uues redaktsioonis.

  (4) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise ja uue redaktsiooni vastuvõtmise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 7.   Täiendavate arengukavade ülevaatamine ja muutmine

  (1) Piirkondlik ja valdkondlik arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisega, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitatakse vallavalitsusele informatsioon ülevaatamise tulemuste kohta.

  (3) Juhul kui arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab vallavalitsus ette arengukava muutmisettepanekud. Täiendava arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (4) Piirkondliku arengukava ja valdkondliku arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise ning kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (5) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab asutus informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta vallavalitsuse vastavale struktuuriüksusele.

  (6) Juhul kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab asutus ette arengukava muutmisettepanekud. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (7) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni vastuvõtmise otsustab vallavalitsus määrusega.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Seeme
vallavanem

Elen Heidok
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json