Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sonda Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2019, 3

Sonda Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 30.04.2019 nr 73

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Sonda Raamatukogu tegevuse, eesmärgid ja ülesanded rahvaraamatukoguna, juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Sonda Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

  (2) Raamatukogu asub aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda alevik, Uljaste tee 14.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkond on Lüganuse valla haldusterritoorium. Raamatukogu teeninduspunkt asub Erra alevikus.

§ 3.   Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogu on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Raamatukogu registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Raamatukogu põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest muudest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Lüganuse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised ja teavikud (edaspidi teavikud) ning pakkuda juurdepääsu sidusandmebaasidele.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  2) osutab tasuta põhiteenuseid: teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus, juurdepääs sidusandmebaasidele ja avalikule teabele interneti vahendusel;
  3) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest raamatukoguvahelise laenutuse teel (edaspidi RVL);
  4) osutab teatme- ja infoteenuseid;
  5) osutab tasulisi teenuseid (kopeerimine, printimine, RVL jt). Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus;
  6) annab oma pädevuse piires konsultatsioone, korraldab raamatu- ja kultuurivarade tutvustamiseks näitusi ja üritusi;
  7) korraldab lugejauuringuid;
  8) teeb koostööd teiste raamatukogudega (sh kooliraamatukoguga) ja valla asutustega.

§ 6.   Raamatukogu kasutamine ja kogude komplekteerimine

  (1) Raamatukogu teenindab lugejaid oma lugemissaalides kohapeal ning osutab e-teenuseid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (4) Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (6) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 7.   Raamatukogu juhtimine ja töötajad

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab direktor, kes peab vastama rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) korraldab raamatukogu kasutuses ja valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  3) esindab raamatukogu, peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid oma pädevuse piires ning teostab tööandja õigusi;
  4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  5) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  6) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud;
  8) kinnitab raamatukogu asjaajamiskorra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt kehtestatud õigusaktidele;
  11) tagab raamatukogu tegevuse ja üldise arengu, koostab raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõud ja esitab need vallavalitsusele;
  12) esitab raamatukogu tegevust kajastavad aruanded;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  14) täidab ja lahendab muid seadustega ja tööandja poolt talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Direktori suunab töölähetusse ja tema puhkuste ajakava kinnitab vallavanem oma käskkirjaga.

  (5) Teiste raamatukogu töötajate tööülesanded sätestatakse töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 8.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud seadmed, inventar ning muu vara. Raamatukogu vara on Lüganuse valla omand.

  (2) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 9.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Raamatukogul on valla eelarves oma alaeelarve.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, annetustest, põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Sonda Vallavolikogu 13.02.2012 määrus nr 1 „Sonda Valla Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmanda päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json