ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord Lüganuse vallas

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2019, 5

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord Lüganuse vallas

Vastu võetud 30.04.2019 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja korra Lüganuse vallas (edaspidi vald).

  (2) Toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese (edaspidi kohanduse saaja) eluruumid vastavalt tema puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (3) Toetatavad tegevused on:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;
  2) hügieenitoimingute parandamine;
  3) köögitoimingute parandamine.

  (4) Kohandamise toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja taotluste vastuvõtmise taotlusvooru, mille esitamise täheaeg on vähemalt 30 kalendripäeva väljakuulutamisest arvates, teavitades sellest valla veebilehel ja valla ajalehes.

§ 2.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamise abikõlblikud kulud rahastatakse vallaeelarvest 15% ulatuses ning Euroopa Regionaalarengu Fondist 85% ulatuses.

  (2) Kui kohandusele on määratud sotsiaalkaitseministri määruses standardiseeritud ühikuhind, siis määratav toetus ei tohi ületada ühikuhinda. Kui kohandusele ei ole määratud standardiseeritud ühikuhinda, siis makstakse toetust tegelike abikõlblike kulude summas.

  (3) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab sotsiaalkaitseministri määruses määratud standardiseeritud ühikuhinda või mis ei ole sotsiaalkaitseministri määruse kohaselt abikõlblik kulu (edaspidi omafinantseering).

  (4) Toetus eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasutakse töid teinud ettevõtjale (edaspidi tööde tegija).

§ 3.   Õigustatud isik

  (1) Eluruumi kohandamise toetust on õigus saada isikul:
  1) kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Lüganuse valla haldusterritooriumil.

  (2) Isikul on õigus saada käesoleva määruse alusel toetust eluruumi kohandamiseks iga toetatava tegevuse osas üks kord.

§ 4.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

  (2) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) abikaasa, vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada kohandatavat eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (3) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajadusel hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (4) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (5) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamise toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse (Lisa).

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  2) taotleja esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress) ja esindusõiguse alus juhul, kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omaniku nõusolek, ainu-, kaas- või ühisomand);
  4) kohandamise eesmärk;
  5) kohanduse liik ja vajalike kohandustööde kirjeldus;
  6) otsuse ja lepingu kättesaamise viis.

  (3) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) kohustub tasuma käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud juhul omafinantseeringu;
  3) esitatud andmed on õiged;
  4) lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendav dokumendi koopia või esindaja esindusõigust tõendav dokument (volikiri või kohtumääruse vms dokumendi koopia);
  2) Sotsiaalkindlustusameti või abivahendiettevõtte hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  3) Sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme kohta;
  4) kohandatava eluruumi omaniku, kõigi kaas- või ühisomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) eluruumi kohandamise tööde teostamise hinnapakkumine, kus on teostatavad tööd lahti kirjutatud. Kui hinnapakkumine ilma km-ta on üle 5000 euro peab hinnapakkumisi esitama kaks.

  (5) Taotlused registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris ning sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris.

§ 6.   Taotluse menetlemine, toetuse taotluse rahuldamise ning toetuse maksmise otsustamine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib:
  1) kas taotlus vastab meetme eesmärkidele;
  2) kas taotlus on põhjendatud;
  3) kas taotluses nimetatud eluruumi kohandamist on võimalik ellu viia.

  (2) Kui taotlusele ei ole lisatud kõiki nõutud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Juhul, kui taotluse esitaja ei esita nõutud dokumente ettenähtud tähtajaks, siis tema taotlust edasi ei menetleta.

  (4) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud 5 (viie) liikmeline komisjon (edaspidi komisjon).

  (5) Komisjon hindab sotsiaaltöötajate poolt teostatud kodukülastuse ja esitatud andmete alusel eluaseme füüsilise kohandamise põhjendatust. Vajaduse ilmnemisel kaasatakse kohanduse vajaduse ja ulatuse hindamisel teisi erialaspetsialiste.

  (6) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku kohanduste saajate osas, võttes aluseks nii taotluses kui ka kodukülastuste käigus saadud info.

  (7) Vallavalitsus kinnitab komisjoni ettepanekul korraldusega Rahandusministeeriumi (edaspidi rakendusüksus) poolt välja kuulutatud taotlusvooru valla poolt esitatavate kohanduste arvu, kohanduste saajate nimekirja ja kohanduste maksumused või otsustab toetuse maksmisest keeldumise. Vallavalitsus koostab korralduse alusel eluruumide kohandamise toetuse taotluse ja esitab selle rakendusüksusele.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) hüvitise maksimaalne suurus planeeritud ja põhjendatud kuludest, mis ei või olla suurem, kui hüvitise maksimaalmäär;
  6) korralduse kehtivuse tähtaeg;
  7) muu oluline informatsioon.

  (9) Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

  (10) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (11) Vallavalitsus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) rakendusüksus on esitatud taotluse rahuldamise otsusest välja jätnud;
  2) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  3) taotlemisel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  4) kohanduse saaja surma korral;
  5) toetuse taotleja asub elama teise omavalitsusse;
  6) toetuse taotleja või tema seaduslik esindaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta;
  7) muudel asjaoludel, mis takistavad kohandamise tegevust.

  (12) Vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata juhul, kui:
  1) toetuse taotlemisel ei ole esitatud kõiki andmeid ja dokumente, mis on vajalikud taotluse rahuldamiseks ja/või on esitatud valeandmeid;
  2) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  3) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) taotluses nimetatud tegevuste katteks on saadud toetust muudest allikatest;
  7) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades põhjendatud.

§ 7.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Vallavalituse korralduse alusel ja pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlmib vallavalitsus kohanduse saaja ja tööde tegijaga kolmepoolse lepingu.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) kohandatava eluruumi aadress;
  2) eluruumi kohandamise eesmärk;
  3) tehtavad kohandustööd;
  4) tööde tegemise tähtaeg;
  5) tööde maksumus vastavalt hinnapakkumusele;
  6) poolte rahalised kohustused (m h kas toetus makstakse välja taotlejale või maksab vallavalitsus kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  7) tööde eest tasumise kord ja tähtajad;
  8) tööde, sealhulgas kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  9) osapoolte õigused ja kohustused (m h sanktsioonid lepingu rikkumise korral);
  10) lepingu lõpetamise alused ja õiguslikud tagajärjed;
  11) muud olulised tingimused.

  (3) Kohanduse saajal on õigus saada vallavalitsuselt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse tegemisega, sealhulgas kohanduste tegemisega seotud õigusaktide ja tööde teostajatele kehtivate nõuete kohta.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Tööde tegija annab tehtud tööd üle tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis allkirjastatakse kohanduse saaja, tööde tegija ja vallavanema poolt.

  (2) Toetus makstakse tööde tegija pangakontole esitatud arve alusel 10 tööpäeva jooksul pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja vajadusel vallavalitsuse poolt järelevalve teostajaks määratud isiku poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda eluruumi kohandamise lepingus märgitud kulude hüvitamisest, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest, sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  5) taotleja ei ole esitanud ehitusteatist, ehitusprojekti või kasutusteatist (juhul, kui nimetatud dokumendi esitamise kohustus tuleneb seadusest);
  6) muudel lepingus või ehitustööde kokkuleppes sätestatud juhtudel.

§ 9.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on õigus komisjonil teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

  (2) Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente seaduses ja Lüganuse valla õigusaktides sätestatud viisil ja tähtaegadel.

§ 10.   Määruse jõustumine ja kehtivus

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja kehtib kuni 2023. aasta 31. augustini.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

Lisa  Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json