Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidupiletihinna kehtestamine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2019, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sõidupiletihinna kehtestamine

Vastu võetud 07.06.2018 nr 23
RT IV, 14.06.2018, 9
jõustumine 17.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2019RT IV, 09.05.2019, 712.05.2019

Määrus kehtestatakse „Ühistranspordiseaduse“ § 13 lõike 1 punktide 8 ja lõike 4, § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lüganuse vallasisese (edaspidi vallasisene) avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava (edaspidi avalik) bussiliiniveo hinnad ja sõidusoodustused.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) ühekordne sõidupilet on juhi käest ostetud paberpilet, mis annab ühe sõidu õiguse.

§ 3.  Sõidupileti hind

  Vallasisese avaliku bussiliiniveo hinnad on:
 1) ühekordne sõidupilet 0,45 eurot;
 2) suveperioodil (maikuu 1.pühapäev kuni oktoobrikuu 1. pühapäev) bussiliinil Kiviõli- Lüganuse kalmistu ühekordne sõidupilet 0 eurot;
 3) suveperioodil (maikuu 1.pühapäev kuni oktoobrikuu 1. pühapäev) bussiliinil Savala-Lüganuse kalmistu ühekordne sõidupilet 0 eurot;
 4) suveperioodil (maikuu 1.pühapäev kuni oktoobrikuu 1. pühapäev) bussiliinil Sonda – Lüganuse kalmistu ühekordne sõidupilet 0 eurot.
 5) suveperioodil (maikuu 1. pühapäev kuni oktoobrikuu 1. pühapäev) bussiliinil Purtse-Lüganuse kalmistu ühekordne sõidupilet 0 eurot.
[RT IV, 09.05.2019, 7 - jõust. 12.05.2019]

§ 4.  Sõidusoodustused

 (1) Vedaja on kohustatud käesoleva määruse §-3 nimetatud bussiliiniveol tasuta vedama ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatud tasuta sõidu õigust omavaid isikud, s. o last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

 (2) Käesoleva määruse §-s 3 nimetatud bussiliiniveol kehtestatakse järgmised sõidusoodustused:
 1) sügava puudega isiku saatjale, puudega lapse saatjale, raske puudega isikule ja vanaduspensionärile ühekordne sõidupilet 0,25 eurot;
 2) üle 70 aasta vanusel isikul ning päevases õppes põhi-, üldkesk- või kutseharidust omandaval õpilasel on õigus sõita tasuta.

 (3) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud sõidusoodustust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lüganuse vald sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi esitamisel.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.