HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2024, 11

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.03.2019 nr 5
RT IV, 26.03.2019, 3
jõustumine 29.03.2024

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2024RT IV, 09.05.2024, 712.05.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Tapa valla (edaspidi vald) koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteasutus käesoleva määruse mõistes on valla lasteasutus ja põhikooliga ühe asutusena tegutsev lasteasutus.

§ 2.   Teave vabadest kohtadest


Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest.

§ 3.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse kantud Tapa vald.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile taotluse digitaalselt valla haridusteenuste haldamise süsteemi kaudu.
[RT IV, 09.05.2024, 7 - jõust. 12.05.2024]

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon);
  3) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  4) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (4) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi.

  (5) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga, mille alusel kantakse lapse andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.
[RT IV, 09.05.2024, 7 - jõust. 12.05.2024]

  (6) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks saab vanem esitada taotlust aastaringselt.
[RT IV, 09.05.2024, 7 - jõust. 12.05.2024]

§ 4.   Lapse lasteasutusest lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on:
  1) vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse valla haridusteenuste haldamise süsteemi kaudu lasteasutuse direktorile hiljemalt 14 päeva enne lahkumist ja selles näidatakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetavad kulud, kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras;
[RT IV, 09.05.2024, 7 - jõust. 12.05.2024]
  2) koolimineku korral lasteasutuse direktori käskkiri, mis antakse hiljemalt jooksva aasta 31. augustiks.

  (2) Direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata, kui:
  1) vanem rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda ja põhimäärust;
  2) vanem ei ole tasunud kaks kuud vanema poolt kaetavaid kulusid eeldusel, et lasteasutuse direktor on eelnevalt kirjalikult teavitanud võlast ja kokkulepet võla tasumiseks pole saavutatud;
  3) laps on lasteasutusest puudunud vähemalt kahel järjestikusel kuul ja lasteasutus ei ole pikaajalise puudumise põhjustest informeeritud.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisel direktori ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast väljaarvamisele järgneva kuu esimesel kuupäeval. Lasteasutuse direktor teavitab vanemat kahe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Lasteasutusest väljaarvatud lapse vanemal on võimalik esitada uus taotlus lapse vastuvõtmiseks lasteasutusse käesolevas korras lasteasutuse vastuvõtmist reguleerivate sätete alusel.

§ 5.   Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis.
[RT IV, 09.05.2024, 7 - jõust. 12.05.2024]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json