SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2015, 6

Toimetulekutoetuse taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas

Vastu võetud 28.05.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, Sotsiaalhoolekande seaduse § 22, § 22¹, § 22² ja § 22³ alusel.

§ 1.   Toimetulekutoetuse taotleja

  Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elavatel isikutel või perekonnal, kelle liikmed on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Luunja vald.

§ 2.   Toimetulekutoetuse saaja

  Toimetulekutoetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek pärast alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist Luunja Vallavolikogu kehtestatud kulude piirmäära ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiiri suurusest.

§ 3.   Toimetulekutoetuse määramise alus

  Toimetulekutoetuse määramise aluseks on taotlejaga abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või teiste üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühist majapidamist omavate isikute sissetulek.
Perekonna arvestusliku toimetulekupiiri määramisel arvatakse perekonna koosseisu ka perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või Haridusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased, kui nende rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadressandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressandmetega.

§ 4.   Toimetulekutoetuse arvestamise alus

  Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelneva kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud vallavolikogu poolt kehtestatud määras ning kehtestatud toimetulekupiir.

§ 5.   Perekonna arvestusliku toimetulekupiiri arvutamine

  Perekonna arvestusliku toimetulekupiiri arvutamisel võetakse perekonnaliikmetena arvesse töövõimelises eas mittetöötavaid perekonnaliikmeid, kui nad:
  1) on ametlikult töötuks tunnistatud ja saavad töötuskindlustushüvitist või töötutoetust;
  2) on töötukassas töötuna arvel, aga ei saa töötutoetust, kuid osalevad töötukassa poolt suunatud tööharjutusel või tööpraktikal või tööturukoolitusel;
  3) saavad riiklikku elatisraha;
  4) saavad puudega inimese sotsiaaltoetust;
  5) on vormistatud puudega lapse või puudega täiskasvanu hooldajaks;
  6) on lapsehoolduspuhkusel alla 3-aastase lapsega;
  7) on kodus nelja või enama lapsega, kuni noorim laps lõpetab I klassi.

§ 6.   Perekonna sissetulekud

  (1) Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:
  1) töötasu;
  2) vanemahüvitis;
  3) elatisraha (alimendid);
  4) töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis;
  5) pension (kõik pensioniliigid, k.a toitjakaotuspension);
  6) hooldajatoetus;
  7) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad toetused;
  8) üksi last kasvatava puudega vanema toetus;
  9) töötutoetus või töötuskindlustushüvitis;
  10) õppetoetus;
  11) tuludeklaratsiooniga tagastatav tulumaks;
  12) tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel);
  13) tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest;
  14) tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist;
  15) stipendiumid;
  16) honorarid;
  17) intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt;
  18) muud sissetulekud.

  (2) Perekonna sissetulekute hulka ei arvata:
  1) ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule või perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
  3) riigi tagatisel antud õppelaenu;
  4) tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust ning tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi;
  5) lapsele, kellega ei elata koos, makstud elatisraha.

§ 7.   Toimetulekutoetuse suurus

  Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: TT = (EK + TP) – S, kusjuures TT- toimetulekutoetus, EK- eluasemekulud normpinna ulatuses, TP- perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S- perekonna sissetulek (tulud).

§ 8.   Alalise eluasemega seotud alaliste kulude arvesse võtmine toimetulekutoetuse määramisel

  (1) Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate inimeste arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks tegelik pind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.

  (2) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel loetakse alalise eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks omandiõigust eluruumile, liikmelisust elamuühistus või eluruumi üürilepingut kooskõlas elamuseadusega.

  (4) Alalise eluruumi alalisteks kuludeks on:
  1) tegelik korteriüür;
  2) elamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu;
  3) elamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu;
  4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  5) tarbitud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise maksumus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
  8) maamaksukulud õue- või elamumaalt, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  9) hoone kindlustuse kulud, mille arvestamise aluseks on eluruumi normpind;
  10) tegelik olmejäätmete veotasu (s.h. ühekordne olmejäätmete konteineri soetamine või igakuine rentimine).

  (5) Toimetulekutoetust makstakse toetuse taotlejale, kes tasub ise oma alalise eluasemega seotud alalised kulud. Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevus ei kuulu katmisele sotsiaaltoetuste vahendite arvelt vallavalitsuse poolt.

  (6) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse täiendava kuluna arvesse perekonnast ajutiselt eemalviibivate päevases õppevormis õppivate õpilaste ja üliõpilaste elamispinna (ühiselamu koha, mis on õppeasutuse poolt ajutiselt kasutada antud) kulud õppetöö tegeliku toimumise kuul.

§ 9.   Toimetulekutoetuse määramine

  (1) Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks sotsiaaltöötaja poolt. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei määrata.

  (2) Toimetulekutoetuse taotleja esitab dokumendid toimetulekutoetuse saamiseks jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks vallavalitsusele.

§ 10.   Toimetulekutoetuse väljamaksmine

  Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist ja kantakse kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetulekutoetuse taotleja pangakontole või makstakse erandkorras välja sularahas.

§ 11.   Toimetulekutoetuse määramata jätmine

  (1) Toimetulekutoetuse võib jätta määramata:
  1) töövõimelisele kaheksateistkümneaastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on korduvalt ilma mõjuva põhjuseta keeldunud:
- valla poolt pakutud tööst või töötugiisiku teenusest ja tööotsingukoolitusest;
- osalemast valla poolt korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsioonis või õppeprotsessis.
  2) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3) kui vallavalitsus leiab, et isikul on toimetulekuks piisavalt vahendeid.

  (2) Toimetulekutoetuse määramata jätmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 12.   Dokumentide esitamine toimetulekutoetuse taotlemisel

  (1) Esmakordsel taotluse vormistamisel ja andmete muutumisel esitatakse sotsiaaltöötajale:
  1) alalise eluruumi omandust tõendav dokument;
  2) alalise eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks olev üürileping;
  3) täiskasvanud pereliikmete isikut tõendavad dokumendid (pass, ID-kaart);
  4) alaealiste pereliikmete sünnitunnistused;
  5) üle 16-aastasel õpilasel kehtiv õpilaspilet või koolitõend;
  6) kohtumäärus või notariaalne kokkulepe elatisraha väljamõistmise kohta;
  7) vormikohane taotlus, kus lisaks pere üldandmetele ja toetuse kättesaamise viisile on kirja pandud kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid liiklusseaduse tähenduses ja väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

  (2) Toimetulekutoetuse taotlemisel esitatakse igakuiselt järgmised dokumendid:
  1) makseteatis üüri ja kommunaalkulude kohta;
  2) kviitungid elektri ja gaasi tasumise kohta;
  3) kviitung/teatis kütte ostmise kohta;
  4) Maksu-ja Tolliametist tõend taotlusele eelnenud kuul saadud töötasusummade ja neist mahaarvatud tulumaksu, töötuskindlustusmaksu, kogumispensioni ja makstud elatisraha suuruse kohta;
  5) haiguslehel viibimisel Haigekassast tõend makstud hüvitise kohta;
  6) tõend elatisraha saamise kohta või kohtutäituri tõend elatisraha mittesaamise kohta;
  7) üliõpilastel koolitõend stipendiumi saamise või mittesaamise kohta;
  8) töötutel töötukassa poolt välja antud individuaalne tööotsimiskava;
  9) tõestus, et taotleja on ise tasunud oma arved (pangaülekandekviitungid) ehk taotlemisele eelneva kuu üüri ja kommunaalkulude maksekviitungid.

  (3) Igakuisel pöördumisel toimetulekutoetuse taotlemiseks täidetakse vormikohane avaldus, mis sisaldab andmeid taotleja enda, tema perekonnaliikmete ja nende sissetulekute ning loetelu esitatud maksedokumentide kohta. Esitatud andmete õigsust kinnitab taotleja oma allkirjaga.

§ 13.   Toetust arvestava sotsiaaltöötaja õigused

  (1) Toetust arvestaval sotsiaaltöötajal on õigus saada toetust taotleva isiku kohta vajalikke täiendavaid andmeid teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, kui nende andmete avaldamine ei ole seadusega keelatud.

  (2) Kahtluse korral sissetulekuid tõendavate dokumentide ja elukoha andmete õigsuse suhtes esitab sotsiaaltöötaja need kontrollimiseks maksuametile ja rahvastikuregistri volitatud töötlejale.

  (3) Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid, määrab sotsiaaltöötaja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 14.   Toetuse taotleja kohustused

  (1) Toetuse taotleja on kohustatud informeerima vallavalitsust kõigist muutustest, mis puudutavad perekonna koosseisu, perekonnaliikmete isikuandmeid, sotsiaalset seisundit, haridust, sissetulekuid, eluaset ja arveldusarve numbrit (millele toetus kantakse).

  (2) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja tõendab seda oma allkirjaga taotlusel.

§ 15.   Sanktsioonid sissetulekute tahtliku varjamise või valeandmete esitamise korral

  Perekonna sissetulekute tahtliku varjamise ja/või valeandmete esitamise ilmsiks tuleku korral lõpetatakse toetuse maksmine ja saadud toetus nõutakse seaduses ettenähtud korras tagasi.

§ 16.   Ühekordse toetuse maksmine

  (1) Toimetulekutoetuseks ettenähtud summade piisavuse korral võib vallavalitsuse korralduse alusel maksta lastega peredele toimetulekut soodustavaid ühekordseid toetusi.

  (2) Erandkorras ja summade piisavuse korral võib vallavalitsuse korralduse alusel maksta ühekordset toetust õnnetusjuhtumitega seonduvate kahjude hüvitamiseks.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 22. veebruari 2011 määrus nr 7 „Toimetulekutoetuse taotlemise ja maksmise kord Luunja vallas“.

  (2) Määrust rakendatakse 1. juunist 2015.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json