KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2015, 11

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 03.06.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Rõngu valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamisest teatamiseks ning nõuded ürituse pidamiseks ürituse korraldajale.

 (2) Määruse reguleerimisalasse kuulub spordiürituste korraldamine spordiseadusega sätestamata juhtudel.

 (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 2.  Ürituse korraldaja

 (1) Ürituse korraldaja määruse mõistes on isik, isikute ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes organiseerib avalikku üritust ning võtab sellega ka vastutuse üritusel avaliku korra tagamiseks.

 (2) Piiratud teovõimega isik, juriidiline isik ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus teostavad ürituse korraldaja õigusi seadusliku esinduse kaudu.

 (3) Seltsing või muu isikute ühendus peab esindamiseks määrama teovõimelise füüsilise isiku.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISEST TEAVITAMINE 

§ 3.  Ürituse korraldamisest teatise esitamine

 (1) Avaliku ürituse korraldajal on kohustus teavitada vallavalitsust avalikust üritusest:
 1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
 2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalises müügikohas);
 3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole vastavaks tegevuseks ette nähtud;
 4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari;
 5) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid;
 6) milleks on vaja korrakaitseseaduse § 56 lg 3 punkti 2 alusel kohaliku omavalitsuse luba;
 7) mille eeldatav osavõtjate arv on 150 või enam inimest;
 8) mis toimub mitmel järjestikusel kalendripäeval;
 9) mis toimub täielikult või osaliselt korrakaitseseaduse § 56 lõikes 2 sätestatud kellaajal.

 (2) Ürituse teade (vorm lisatud) esitatakse hiljemalt 10 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

 (3) Ürituse korraldamise teatisel märgitakse:
 1) ürituse nimetus ja liik (etendus, kaubandusüritus, lõbustusüritus, reklaamüritus jms) ning lühikirjeldus planeeritava ürituse kohta;
 2) ürituse toimumise aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
 3) ürituse toimumise koht (märgitakse toimumiskoha koha-aadress või määratletakse ürituse toimumiskoha asukoht kirjelduse või selgitusena);
 4) andmed ürituse korraldaja kohta (füüsilise isiku nimi ja sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku nimetus, registrikood; isikute ühenduse puhul ühenduse liik (seltsing, õpilasorganisatsioon jms) ning ühendust esindama volitatud isiku andmed; riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi, registrikood);
 5) ürituse korraldaja või teda esindama õigustatud füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
 6) üritusel avaliku korra eest vastutava isiku andmed (nimi, kontaktandmed), kui ürituse korraldaja ise ei ole üritusel avalikku korda tagav isik;
 7) ürituse iseloomust tulenevalt meetmed avaliku korra ohu ennetamiseks.

 (4) Ürituse korraldamisest ei pea teatist esitama Rõngu Vallavalitsus.

 (5) Rõngu Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ei pea ürituse korraldamisest Rõngu Vallavalitsust teavitama, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas. Hallataval asutusel on kohustus üritusest teavitada Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

§ 4.  Ürituse teatise menetlemine

 (1) Ürituse teatist menetleb Rõngu Vallavalitsus.

 (2) Kui teatis ei vasta määrusega sätestatud nõuetele, tagastab menetleja selle viivitamatult, märkides ära puudused ning andes aja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel loetakse teatis läbivaatamata tagastatuks.

 (3) Kui teatis on esitatud nõuetekohaselt, registreeritakse see Rõngu Vallavalitsuse dokumendiregistris.

 (4) Teatise menetleja kontrollib teatises märgitud asjaolusid ning annab teatise esitajale informatsiooni (suuliselt, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) järgmiste asjaolude kohta:
 1) ürituse toimumise kohta ei ole vastuväiteid;
 2) teatisel märgitud tegevus vajab õigusaktidest tulenevalt täiendavat luba või mõne teise korrakaitseorgani kooskõlastust;
 3) teatisel märgitud ajal ja kohas on teatise avaliku ürituse toimumisest esitanud teine avaliku ürituse korraldaja;
 4) seisukoha üritusel planeeritud tegevuse õiguspärasuse kohta.

 (5) Kui teatise menetlemisel selgub, et õigusaktidest tulenevalt peab ürituse korraldajal üritusel planeeritud tegevuseks olema luba või korrakaitseorgani kooskõlastus, kuid menetluse ajal ürituse korraldaja loa või kooskõlastuse olemasolu ei tõenda, teavitab teatise menetleja vastavast asjaolust asjaomast korrakaitseorganit.

 (6) Teatise menetleja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil vähemalt 2 päeva enne ürituse toimumist sellest ning ürituse korraldamisega seotud asjaoludest Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

 (7) Üritus kantakse internetis Rõngu valla veebilehel www.rongu.ee avaldatud sündmuste kalendrisse.

3. peatükk ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED 

§ 5.  Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja või üritusel avalikku korda tagav isik peab:
 1) olema korrakaitseorganile kättesaadav;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
 3) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust, kogu või isikut (korrakaitseorganit);
 4) vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 5) tagama ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
 6) tagama ürituse ajal selle toimumise kohas heakorra ning korrastama territooriumi pärast ürituse lõppemist.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle Riigi Teatajas avaldamist.

Vahur Vuks
volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse korraldamise teatise vorm