Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Õru valla eelarvest sotsiaaltoetuste nimetamine ja maksmise kord

Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2016, 6

Õru valla eelarvest sotsiaaltoetuste nimetamine ja maksmise kord

Vastu võetud 25.05.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab Õru valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra.

 (2) Sotsiaaltoetus on perekonna või üksikisiku toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

 (3) Sotsiaaltoetus määratakse ja makstakse isikule, kes rahvastikuregistris on määratlenud oma elukohana Õru valla.

 (4) Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
 1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
 2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

 (5) Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ning perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustus.

 (6) Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad alanejad ja ülenejad sugulased või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 2.  Toetuse liigid

  Õru valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) ühekordne sotsiaaltoetus;
 4) vältimatu sotsiaaltoetus;
 5) koolilõpetamise toetus ja kingitus;
 6) jõulupakk;
 7) koolisõidu toetus;
 8) ranitsatoetus.

§ 3.  Toetuse väljamaksmine

  Määratud toetus kantakse toetuse saaja või teenuse osutaja pangakontole (v.a. vältimatu sotsiaaltoetus). Põhjendatud juhtudel võib võimaluse korral maksta toetuse välja sularahas.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE TINGIMUSED 

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Õigus sünnitoetusele on isikul, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistri järgi Õru vallas.

 (2) Sünnitoetuse saamiseks peab vähemalt üks lapsevanem olema rahvastikuregistrijärgne Õru valla elanik ning lapse elukoht registreeritakse Õru valda.

 (3) Sünnitoetuse väljamaksmise aluseks on perekonnaseisuametniku poolt allkirjastatud registreeritud sünnitõendi koopia, mis jääb raamatupidamisse kassa väljamineku orderi juurde.

 (4) Sünnitoetuse suuruse kinnitab Õru vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) igaks järgnevaks eelarveaastaks.

§ 5.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus määratakse ja makstakse Õru valla elanikeregistrisse kantud isiku surma korral surnu lähisugulasele või matuse korraldajale.

 (2) Matusetoetuse väljamaksmise aluseks on perekonnaseisuametniku poolt kinnitatud perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi koopia, mis jääb raamatupidamisse kassa väljamineku orderi juurde.

 (3) Matusetoetuse suuruse kinnitab vallavolikogu igaks eelarveaastaks.

§ 6.  Ühekordne sotsiaaltoetus

 (1) Ühekordse sotsiaaltoetuse määrab Õru vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Toetus määratakse väikese sissetulekuga isikutele ja peredele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Toetuse määra üle otsustab vallavalitsus.

 (2) Avaldus ühekordse sotsiaaltoetuse saamiseks esitatakse spetsialistile sotsiaaltöö alal (edaspidi sotsiaaltöötaja) või vallakantseleisse ning selle lahendamine toimub valla asjaajamiskorra järgselt.

 (3) Avalduse lahendamiseks olulised asjaolud teeb kindlaks sotsiaaltöötaja, kellel on õigus nõuda taotlejalt toetuse määramiseks vajalikke andmeid ja täiendavaid dokumente ning teha kodukülastusi. Täiendavate andmete, dokumentide jms mitteesitamisel või valeandmete esitamisel avalduse lahendamine lõpetatakse ja toetust ei määrata.

 (4) Ühekordse sotsiaaltoetuse kohta kogutud materjalid esitab sotsiaaltöötaja koos lisadega arutamiseks vallavalitsusele.

 (5) Ühekordset sotsiaaltoetust määratakse:
 1) õnnetusjuhtumiga seotud kulutuste osaliseks katteks;
 2) hooldus- ja abivahendite muretsemiseks ja laenutuseks summas kuni 50 eurot kvartal;
 3) lastele prillide ostmiseks summas kuni 52 eurot lapse kohta aastas;
 4) puuetega lastele ravimite ostmiseks summas kuni 20 eurot kvartal.

§ 7.  Vältimatu sotsiaaltoetus

 (1) Vältimatu sotsiaaltoetus määratakse üldjuhul abivajaja kirjaliku avalduse alusel. Avaldus toetuse saamiseks esitatakse sotsiaaltöötajale või vallakantseleisse.

 (2) Vältimatu sotsiaaltoetus eraldatakse hätta sattunud kodanikule.

 (3) Vältimatu sotsiaaltoetus määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi või halvendab isiku olukorda.

 (4) Vältimatust sotsiaaltoetuse vajadusest informeerib sotsiaaltöötaja koheselt vallavalitsust.

 (5) Vältimatut sotsiaaltoetust makstakse kuni 20 euro ulatuses või esemelisel kujul.

§ 8.  Koolilõpetamise toetus ja kingitus

 (1) Koolilõpetamise toetust makstakse põhi- ja keskkooli (gümnaasiumi) lõpetajale. Kingitus kooli lõpetamise puhul antakse Õru Lasteaed-Algkooli neljanda klassi lõpetanule.

 (2) Kooli lõpetamise toetus ja kingitus määratakse vallavolikogu poolt enne kooliaasta lõppu.

§ 9.  Jõulupakk

 (1) Jõulupakk on esemeline toetus, mille saamise õigus on kõigil kuni 14. aastastel (kaasa arvatud) lastel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Õru vald.

 (2) Olenemata elukohast antakse jõulupakk kõigile Õru Lasteaed-Algkoolis käivatele lastele.

§ 10.  Koolisõidu toetus

 (1) Koolisõidu toetus määratakse lapsele, kes õpib põhi- või keskkoolis (gümnaasiumis).

 (2) Koolisõidutoetust hüvitatakse:
 1) kui on esitatud kuludokumendid, millest nähtub koolisõidu suund;
 2) kui on vallavalitsuse poolt koolisõidu jaoks tellitud sõidukaart.

 (3) Koolisõidu toetusena hüvitatakse ainult kooliskäimise eesmärgil teostatud sõidud.

§ 11.  Ranitsatoetus

 (1) Ranitsatoetus määratakse olenemata elukohast esimesse klassi astuvale lapsele, kui ta asub õppima Õru Lasteaed-Algkoolis.

 (2) Ranitsatoetus on esemeline toetus, mille suurus määratakse vallavolikogu poolt enne kooliaasta algust.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Õru Vallavolikogu 23. november 2012. a määrus nr 24 “Sotsiaaltoetuste nimetamine ja nende maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kalmer Sarv
Volikogu esimees