ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2016, 7

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 25.05.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluasemekulude piirmäärad Õru vallas.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus

 (1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 5 loetletud kulud.

 (2) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda ühe pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

 (3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks arvestatakse kuni 51 m2.

 (4) Kui eluruum on väiksem normpinnast võetakse aluseks tegelik pind ning kui eluruumi tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind.

§ 3.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised eluruumiga seotud kulud, mida toetuse taotleja tõestab vastava kuludokumendiga:
 1) üür kuni 1 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1 euro normpinna kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro normpinna kohta kuus;
 4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus kütteperioodil (1.oktoobrist-30.aprillini);
 5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütte korral on tegelik tasu soojusenergia eest;
 6) tarbitud vee-ja kanalisatsiooniteenuse maksumuse kompenseerimise piirmäär on 4 m3 ühe inimese kohta kuus. Ühisveevärgi-ja kanalisatsioonita elamus reovee kogumiskaevust väljaveo kulu tegelikus määras;
 7) elektrienergia tarbimisega seotud maksumuse piirmäär on 100 kWh kuus ühe inimese kohta, kuid mitte rohkem kui 500kWh kuus perekonna kohta;
 8) majapidamisgaasi maksumus on kuni 20 eurot perekonna kohta aastas;
 9) maamaksukulude kompenseerimise piirmäär on 6 eurot aastas;
 10) hoonekindlustuse kulu, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kindlustuspoliisi alusel on kuni 20 eurot aastas;
 11) olmejäätmete veotasu kompenseerimise piirmäär on tegelik olmejäätmeveo kulu.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Õru Vallavolikogu 23.11.2012 määrus nr 22 „ Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks “.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Sarv
Volikogu esimees