HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2016, 10

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 12.05.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Maardu linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Erivajadusega lapse lasteaia sobitus- või erirühma vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korrast.

§ 2.   Rühmad

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad (edaspidi rühmad). Liitrühmad moodustab lasteasutuse direktor lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem) ettepanekul ja linnavalitsuse nõusolekul.

  (2) Lasteaeda võetakse pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel on Maardu linn, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Maardu linn, eelistades esmajärjekorras Maardu linnaga piirnevates valdades elavaid lapsi, seejärel Maardu linnas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Suveperioodiks kinnitab linnavalitsus valvelasteaia, kuhu võetakse laps vastu vanema taotluse alusel.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Lasteaiakoha saamiseks esitab vanem Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase taotluse ja erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovituse.

  (2) Laps kantakse lasteaiakoha taotlejate järjekorda, arvestades taotluse esitamise kuupäeva.

  (3) Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse oma lasteasutuse direktorile hiljemalt 1. mail.

  (4) Arvestust lasteaiakoha taotluste üle peab linnavalitsus.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Linnavalitsus edastab taotluste alusel koostatud esialgse nimekirja lasteaia direktorile hiljemalt 15. märtsil.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

  (3) Lasteaia direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise otsusest taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail.

  (4) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu õppeaasta kestel. Vabade kohtade puudumisel jääb laps koha taotlejate järjekorda.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, esitades vastavad dokumendid.

  (7) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia osalustasu ja toiduraha esitatud arve alusel.

  (8) Kui lapsel on ajutiselt vajadus lasteaia koha järele, võib lasteaed luua soovijale võimaluse saada osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks. Osaajaliste laste arv ühes rühmas võib olla kuni kaks last. Osaajalise koha eest tasub vanem lasteaia osalustasu proportsionaalselt osavõetud ajaga.

  (9) Rühmad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil.

  (10) Valvelasteaias komplekteeritakse rühmad vanemate poolt õigeaegselt esitatud vormikohaste taotluste alusel.

§ 5.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem taotluse lasteaia direktorile.

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt viis tööpäeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirjaga:
  1) vanema taotluse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
  3) lepingu lõppemisel;
  4) lapse etteteatamata puudumise korral üle ühe kuu;
  5) võlgnevuse tekkimisel üle kahe kuu kui vanem ei ole teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest.
16.01.2024 14:12
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud sõnad "direktorit tekkinud makseraskustest" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) osalustasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul.

§ 6.   Dokumendivormide kinnitamine

  Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab linnavalitsus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavalitsuse 17. novembri 2010.a määrus nr 3 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" tunnistatakse kehtetuks

§ 8.   Määruse jõustumine ja teavitamine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2016.a.

  (2) Maardu Linnavalitsuse linnakantseleil teha määrus teatavaks lasteaedadele Sipsik, Rukkilill ja Rõõm ning avalikustada lapsevanematele Maardu veebilehel.

  (3) Lasteaedade Sipsik, Rukkilill ja Rõõm direktoritel teha määrus teatavaks oma lasteia lapsevanematele.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Tiiu-Ann Kaldma
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json