SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2016, 19

Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord

Vastu võetud 26.05.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14, § 26 ning Audru Vallavolikogu 10.03.2016 määruse nr 8 „Audru valla sotsiaalteenuste kord“ § 1 lõike 3, § 3 lõike 2 ja § 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega sätestatakse Audru vallas (edaspidi vald) täisealisele puudega isikule hoolduse ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.

 (2) Määruse eesmärgiks on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes oma vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi enda õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hooldus on abi osutamine õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu iseseisvalt nendega toime ei tule;
 2) hooldatav on täisealine raske või sügava puudega isik, kelle hooldusvajadus on välja selgitatud ning kellele on määratud hooldus;
 3) hooldaja on hooldatavat hooldama määratud teovõimeline isik;
 4) hooldajatoetus on hooldajale valla eelarvest makstav rahaline toetus.

2. peatükk HOOLDUSE JA HOOLDAJA TAOTLEMINE NING MÄÄRAMINE  

§ 3.  Hoolduse ja hooldaja taotlemine

 (1) Hoolduse ja hooldaja määramist on õigustaotleda täisealisele raske või sügava puudega isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab igapäevast abi enda õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Hooldus määratakse hooldatavale, kelle Rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on vald.

 (3) Hoolduse ja hooldaja määramiseks esitab taotleja Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse, millele lisatakse:
 1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava puude raskusastme määramise kohta;
 2) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta, kui hooldatav ei ole ise taotleja;
 3) hooldaja kirjalik nõusolek hooldajaks määramise kohta, kui hooldaja ei ole ise taotleja.

 (4) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 4.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse teenistuja teeb esitatud dokumentide, kodukülastuse ning hooldusvajaduse kirjaliku hindamise akti (hindamisinstrument hooldusvajaduse väljaselgitamiseks on määruse Lisa) põhjal kindlaks:
 1) hooldatava abi-, toetuse ja järelevalve vajaduse, hinnates hooldatava elukohas tema füüsilist ja vaimset võimekust;
 2) hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (2) Hoolduse ja hooldaja määramise korduval taotlemisel ei ole hindamist vaja läbi viia, kui hooldusvajadust ja hooldaja sobivust on hinnatud vähem kui kaks aastat tagasi.

§ 5.  Hoolduse ja hooldaja määramine

 (1) Hoolduse ja hooldaja määramise, sellest keeldumise ning lõpetamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Hooldust ei seata, kui:
 1) hooldust vajaval isikul on perekonnaseadusest tulenevalt seadusjärgsed ülalpidajad;
 2) hooldust vajava isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste, täiendavate sotsiaaltoetuste või muu abi osutamisega;
 3) hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning taotleja kasutab hooldust vajava isikuga sama eluruumi.

 (3) Hooldajaks ei määrata isikut, kes:
 1) töötab täistööajaga;
 2) õpib päevases õppevormis;
 3) kasvatab alla 3 aastast last;
 4) on raske või sügava puudega;
 5) hooldab juba kahte hooldatavat;
 6) on hõivatud muude tegevustega, mis takistavad osutamast vajalikku hooldust hooldatavale.

 (4) Hooldus ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui viis aastat.

§ 6.  Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama piisava abi ja toetuse hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime oma õiguste teostamise ja kohustuste täitmisega, sealhulgas söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel ja suhtlemisel;
 2) tagama hooldatava järelevalve ja ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 3) teavitama vallavalitsust hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama vallavalitsust hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 7.  Hoolduse ja hooldaja määramise lõpetamine

  Hoolduse ja/või hooldaja määramine lõpetatakse kui:
 1) hooldaja või hooldatav ei vasta enam määruses sätestatud tingimustele;
 2) hooldaja tegevus hooldamisel ei vasta hooldatava vajadustele;
 3) hooldaja või hooldatav taotleb hoolduse lõpetamist;
 4) hooldatava või hooldaja surma korral;
 5) hooldatava hooldusvajadus täidetakse muul viisil;
 6) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsusüksuse territooriumile;
 7) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse.

§ 8.  Vaide esitamine

  Hoolduse ja hooldaja määramise või mittemääramise kohta tehtud korraldusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse kaudu Pärnu maavanemale või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kaebus Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama.

3. peatükk HOOLDAJATOETUSE MAKSMINE 

§ 9.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse Audru Vallavolikogu kehtestatud määras vastavalt sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud hooldatava puude raskusastmele.

 (2) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise korralduse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja nimetatud arvelduskontole jooksva kuu eest hiljemalt 25. kuupäevaks.

§ 10.  Hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui lõppeb hoolduse ja/või hooldaja määramine.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

 (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 11.  Hooldajatoetuse tagastamine

  Kui hooldajatoetust on makstud alusetult, on hooldajatoetuse saaja kohustatud tagastama alusetult saadud hooldajatoetuse vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks ja summas.

4. peatükk RAKENDAMINE 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
Vallavanem

Katri Pruul
vallasekretär