SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2017, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 61
RT IV, 06.04.2016, 55
jõustumine 09.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2017RT IV, 09.06.2017, 1012.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 17 ja § 18 alusel
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib koduteenuste osutamise tingimusi ja korda Maardu linnas.

  (2) Koduteenuseid osutatakse vastavalt Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) kinnitatud koduteenuste loetelule.

  (3) Koduteenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

§ 2.   Koduteenuste mõiste

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) koduteenus – sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
  2) kõrvalabi vajav isik – isik, kes oma ea, tervisliku seisundi või puude tõttu ei tule toime igapäevaelu toimingutega ja vajab kõrvalabi, mis toetab tema toimetulekut harjumuspärases keskkonnas;
  3) hooldustöötaja – vastava erialase ettevalmistusega koduteenuseid osutav isik.
  4) hoolduskava – teenusevajaduse hindamisel paika pandud osutatavate teenuste loetelu, kestvus, maht ja tingimused.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 3.   Koduteenustele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenuseid on õigus saada isikutel, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Maardu linnas ja vajavad abi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;
  4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

  (2) Ressursside olemasolul võib koduteenuseid osutada isikutele, kes vastavad lõike 1 esimeses lauses toodud tingimustele ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 4.   Koduteenuste taotlemine

  (1) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (2) Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
  1) isiku nimi, elukoht;
  2) isiku ja tema esindaja kontaktandmed;
  3) koduteenuse vajaduse põhjendus;
  4) isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta.

  (3) Linnavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 5.   Koduteenuste osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuste osutamise otsustamiseks teeb linnavalitsuse töötaja kuni 5 tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist kodukülastuse, mille käigus hindab taotleja toimetulekuvõimet ja koduteenuse vajadust.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (2) Linnavalitsus teeb otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist. Otsuses määratakse osutatavate teenuste loetelu, kestvus, maht, tasu suurus.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (3) Sotsiaalabi osakonna töötaja teeb lõikes 2 nimetatud otsuse teatavaks taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale isiku vanust ja arengutaset arvestaval ning talle arusaadaval viisil viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (4) Sotsiaalabi osakonna töötaja lepib teenust vajava inimesega või tema seadusliku esindajaga kokku abivajaja hoolduskava ning edastab selle koos linnavalitsuse otsusega teenuse osutajale.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 6.   Koduteenuse osutajad

  (1) Koduteenuseid osutab Maardu Sotsiaalmaja.

  (2) Hooldustöötaja on töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks rehabilitatsiooniplaani või hoolduskava alusel ja/või vastab hooldustöötaja kutsestandardis kehtestatud nõuetele.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata hooldustöötajatele, kes töötavad nimetatud töökohal käesoleva korra jõustumise ajal.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (4) Hooldustöötaja lähtub koduteenuste osutamisel käesolevast korrast ja ametijuhendist, abivajajaga sõlmitud lepingust ja koduteenuste osutamise hoolduskavadest.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (5) Täistööajaga hooldustöötaja võib koduteenust osutada kuni 12-le teenuse saajale sõltuvalt teenuse saajate toimetulekuvõimest ning elukohtade vahemaast.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (6) Hooldustöötajaks ei võeta tööle isikut, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (7) Hooldustöötaja avab koduteenuse saaja hoolduspäeviku, mis kajastab:
  1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
  2) koduteenuse saaja rahalisi tehinguid.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (8) Lõike 7 punktis 1 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (9) Kord kuus teeb hooldustöötaja lühikokkuvõtte osutatud teenustest ja abivajaja olukorrast (hooldustöötaja tööpäevik, lisa 3) ning esitab selle Sotsiaalmaja juhatajale.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 7.   Koduteenuste osutamise leping

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja teenuse saaja või tema seaduslik esindaja koduteenuste osutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks aastaks. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt üheks aastaks, kui teenuse saaja ei ole hiljemalt üks kuu enne lepingu tähtaja saabumist teatanud teenuse osutajale kirjalikult soovist leping lõpetada.

  (3) Lepingus märgitakse teenuste kestvus, hind, sagedus ja osutatavate teenuste loetelu ning poolte õigused ja kohustused.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 8.   Koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine

  (1) Sotsiaalmajal on õigus koduteenuste osutamise leping ühepoolselt lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta;
  2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  3) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
  4) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks;
  5) teenuse saaja on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval käesoleva korra § 11 nimetatud tasu või tema osa maksmisega;
  6) seoses teenuse saaja surmaga.

  (2) Sotsiaalmaja teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

§ 9.   Koduteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse saaja tasub koduteenuste eest linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

  (2) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval põhjusel koduteenuste eest tasuma.

  (3) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud isikud tasuvad koduteenuste eest linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse tunnihinna alusel.

  (4) Koduteenuste eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10.kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuste osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 10.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet koduteenuste osutamise üle teostab linnavalitsus.

  (2) Koduteenuste korraldamise eest vastutavad sotsiaalabi osakonna juhataja ja sotsiaalmaja juhataja vastavalt oma pädevusele.

  (3) Koduteenuste üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja.

§ 11.   Vaidluste lahendamine

  (1) Koduteenuste osutamisega seotud vaidlusi lahendab sotsiaalabi osakonna juhataja.

  (2) Linnavalitsuse otsusega mittenõustumisel on teenuse taotlejal õigus pöörduda seaduses sätestatud korras kaebusega halduskohtu poole või vaidega linnavalitsuse kaudu maavanema poole.
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

§ 12.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib linnavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnvalitsus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.04.2016.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Koduteenuse hoolduskava
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

Lisa 1 Koduteenuse kliendikaart
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

Lisa Hooldustöötaja tööpäevik
[RT IV, 09.06.2017, 10 - jõust. 12.06.2017, rakendatakse alates 01.06.2017]

/otsingu_soovitused.json