SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse tingimuste ja määrade kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2020, 21

Hooldajatoetuse tingimuste ja määrade kinnitamine

Vastu võetud 04.06.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 23 lg 2, sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 11, Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 67 „Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise Jõelähtme Vallavalitsusele delegeerimine“ § 1 ja Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas“ § 4 lg 6 alusel.

§ 1.   Hooldajatoetuse määrad

  (1) Kehtestada puudega täiskasvanu hooldajatoetuse määrad alljärgnevalt:
  1) raske puudega isiku hooldajale 50,00 eurot kuus;
  2) sügava puudega isiku hooldajale 75,00 eurot kuus.

  (2) Kehtestada puudega lapse hooldajatoetuse määrad alljärgnevalt:
  1) 1,5- kuni 15-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 150,00 eurot kuus;
  2) 16- kuni 18-aastase raske puudega lapse hooldajale 50,00 eurot kuus;
  3) 16- kuni 18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 75,00 eurot kuus.

§ 2.   Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise tingimused

  (1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest ning kes ei saa tööle asuda täis- või osalise tööajaga puudega lapse pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldamise koormuse hindamise kaudu.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:
  1) puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  2) puudega lapse hooldamise vajadus on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 3.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus kantakse hooldajatoetuse saaja nimetatud arvelduskontole jooksva kuu eest hiljemalt 10 kuupäevaks.

  (3) Kui isik on määratud mitme hooldust vajava isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

§ 4.   Toetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglas üle ühe kalendrikuu.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele järgnevast kalendrikuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus enammakstud toetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmise arvestus ja maksude tasumine

  (1) Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks vallaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Hooldajatoetuse maksmisega kaasneva sotsiaalmaksu tasub vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussäte

  Hooldajatoetuse maksmist puudutavad Jõelähtme Vallavalitsuse korraldused, mis on vastu võetud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtivad kuni korraldustes märgitud tähtaegadeni.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json