HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2021, 1

Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 27.05.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Narva linnas esimesse klassi minevale lapsele ühekordse koolitoetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse maksmise eesmärgiks on toetada peresid laste kasvatamisel.

  (3) Toetus makstakse Narva linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (4) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva Linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta.

  (2) Toetus makstakse välja ühes osas.

§ 3.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetust on õigus saada lapsel:
  1) kes alustab esimest korda põhihariduse omandamist;
  2) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Narva linn.

  (2) Toetust makstakse lapse ühele vanemale või muule last kasvatavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on sama mis lapsel.

  (3) Taotluse võib esitada üldjuhul ajavahemikus 12. septembrist kuni 30. novembrini põhihariduse omandamise alustamise aastal.

  (4) Taotluse esitamine on vormivaba. Sotsiaalabiamet võib kehtestada abistava iseloomuga taotluse esitamise vormid.

  (5) Juhul, kui laps õpib väljaspool Narvat asuvas koolis, peab taotleja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

  (6) Sotsiaalabiamet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise tingimustele. Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (7) Taotleja ja Sotsiaalabiamet teevad koostööd vajalike tõendite kogumisel ja taotlusdokumentide nõuetekohasuse saavutamisel.

  (8) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Sotsiaalabiameti direktor 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (9) Toetus makstakse 30 päeva jooksul otsuse tegemisest taotluses märgitud arvelduskontole.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määrus nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas”.

  (2) Määrus jõustub alates 01.08.2021.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json