Teksti suurus:

Järva-Jaani Vallavolikogu 19.12.2013 määruse nr 26 „Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused“ muutmine

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 9

Järva-Jaani Vallavolikogu 19.12.2013 määruse nr 26 „Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused“ muutmine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3, töölepingu seaduse 3. peatüki 2. jao, Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004 määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” § 52 lõike 21 ja § 60 lõike 2 alusel.

§ 1.  Järva-Jaani Vallavolikogu 19.12.2013. a määruses nr 26 „Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvis 7, asutuse nimetus „Gümnaasium“ asendada töökoha nimetus „sekretär-asjaajaja“ töökoha nimetusega „sekretär-raamatukoguhoidja“;
2) paragrahvis nr 7, asutuse nimetus „Gümnaasium“ eemaldatakse töökoha nimetus “raamatukoguhoidja“;
3) paragrahvis 8, töötajate jaotuses „Keskastme spetsialistid“ asendada töökoha nimetus „sekretär-asjaajaja“ töökoha nimetusega „sekretär-raamatukoguhoidja“.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Mändla
Volikogu esimees