Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Leisi valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Leisi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 11

Leisi valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 16.06.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Konkursi eesmärk

  Konkursi eesmärk on igal aastal välja selgitada kaunimad Leisi valla kodud, tootmishooned ja muud objektid ning „kolemajade“ ja ohtlike ehitiste mainimine ja välja toomine, mis rikuvad üldist valla heakorda ja on ohuks inimeste elule ja tervisele.

§ 2.  Hindamise grupid

  Konkurss viiakse läbi järgmistes gruppides:
 1) pereelamud ja turismitalud;
 2) tootmishooned ja tootmistalud;
 3) suvekodud;
 4) kortermajad, kultuuri-, haridus-, teenindusasutused, s.h kirikud ja kalmistud;
 5) külad, kiigeplatsid.

§ 3.  Objektide hindamise komponendid

  Hindamise komponendid on:
 1) objekti ruumiline terviklikkus;
 2) harmoonilisus või kontrastsus;
 3) lahenduse idee originaalsus;
 4) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine (Saaremaa küla);
 5) üldine heakord;
 6) teede seisund ja sobivus;
 7) iluaed;
 8) tarbeaed;
 9) piirded ja väravad;
 10) viidad, sildid, reklaam, logo jms;
 11) lipuvarras;
 12) välisvalgustus.

§ 4.  Konkursi läbiviija

 (1) Konkursi viib läbi volikogu külaelu komisjon, õigusega kaasata ka liikmeid väljastpoolt komisjoni.

 (2) Hindamisse võib kaasata eelmise aasta võitjaid.

§ 5.  Objektide hindamine ja tulemuste väljaselgitamine

 (1) Hindamisele tulevad objektid on esitatud valla kantseleisse hiljemalt 30. juuniks.

 (2) Hindamisele esitatud ettepanekule lisada võimalusel objekti omaniku kontaktandmed.

 (3) Objekte hindab iga komisjoni liige eraldi kümnepallisüsteemis. Võitjad selguvad hindamistulemuste summeerimise teel.

 (4) Võitjaid ei hinnata kolme järgneva aasta jooksul.

 (5) Hindamistulemuste alusel autasustatakse iga grupi võitjat.

§ 6.  Konkursi tulemuste kinnitamine

 (1) Komisjon esitab konkursi võitjate nimekirja kinnitamiseks vallavalitsusele. Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega rahaliste autasude suurused.

 (2) Parimate avalikustamine toimub igal aastal augustikuus.

 (3) Konkursi võitjatest teavitatakse vallalehes ja kodulehel. Konkursi fotomaterjalidest pannakse üles stend vallamajas.

§ 7.  Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Leisi vallavolikogu 15. mai 2006 määrus nr 13 "Valla heakorrakonkursi läbiviimise korra kinnitamine".

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Kandima
volikogu esimees