HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaed Vigri põhimäärus

Väljaandja:Kõrgessaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 13

Lasteaed Vigri põhimäärus

Vastu võetud 12.11.2010 nr 21
RT IV, 09.10.2012, 9
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2014RT IV, 09.07.2014, 112.07.2014

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Lasteaed Vigri (edaspidi nimetatud lasteaed), asukohaga Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, Tööstuse tee 16, on koolieelne lasteasutus koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

 (2) Lasteaia kõrgemalseisvaks organiks on Kõrgessaare Vallavalitsus

 (3) Oma tegevuses juhindub lasteaed Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, Kõrgessaare Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning lasteaia töösisekorraeeskirjadest

 (4) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Kõrgessaare Vallavolikogu, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

 (5)
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]

 (6) Lasteaia suhtlemiskeeleks on eesti keel.

 (7) Lasteaed võib oma ülesannete täitmiseks:
 1) kasutada rahalisi vahendeid eelarve piires;
 2) vallata, kasutada ja käsutada vara vastavalt Kõrgessaare Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale, teostades selleks õigustoiminguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis, kui ka välismaal;
 3) teha Kõrgessaare Vallavalitsusele ettepanekuid eelarve koostamiseks ja muutmiseks;
 4) korraldada oma töötajate täiendõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist.

§ 2.  Lasteaia struktuur ja juhtimine

 (1) Lasteaias on moodustatud vastavalt vanusele liitrühm ja aiarühm.
 1) lasteaiarühmad jagunevad:
- liitrühm poolteist kuni neljaaastased lapsed;
- vanem aiarühm viie- kuni seitsmeaastased lapsed.
 2) rühma registreeritud laste arv lasteaias on:
- lasteaiarühmas kuni 20 last (lisaks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lg 1 lubatud suurendada hoolekogu ettepanekul kuni 4 lapse võrra);
- liitrühmas kuni 18 last (lisaks 28.10.2010 vallavalitsuse korraldus nr 256 suurendada 2 lapse võrra).

 (2) Rühmad moodustab lasteaia direktor lähtudes vajadusest ja võimalustest.

 (3) Lasteaia juures on alaliselt tegutsev hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (4) Hoolekogu koosseis, kuhu kuuluvad lastevanemate esindajad, valitakse lastevanemate üld-või rühmakoosolekutel. Pedagoogiline nõukogu valib oma esindaja ning vallavalitsus nimetab oma esindaja.

 (5) Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks, tema koosseisu ja töökorra kinnitab, teeb vajaduse korral muudatusi Kõrgessaare Vallavalitsus.

 (6) Hoolekogu ülesanded, pädevus, moodustamise alused ja volituste tähtaeg sätestatakse hoolekogu töökorras.

 (7) Lasteaia tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse Kõrgessaare Vallavalitsus, töölepingu sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

 (8) Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

 (9) Lasteaia direktor:
 1) juhib õppe-, kasvatus-, tervishoiu-, majandus-, ja finantstegevust koostöös personali ja hoolekoguga;
 2) tagab õppekava täitmise lasteaias;
 3) koostab lasteaia aastaeelarve taotlused ja esitab need Kõrgessaare Vallavalitsusele;
 4) vastutab Kõrgessaare Vallavolikogu poolt kehtestatud korras lasteaia vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
 5) esindab lasteaeda kõigis õigustoimingutes;
 6) on tööandja õigusi omavaks isikuks lasteaia personalile;
 7) esitab vallavolikogule kinnitamiseks lasteaia struktuuri ja koosseisunimestiku ning ametipalgad;
 8) tagab personalile ohutud töötingimused, tutvustab töösisekorraeeskirju, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
 9) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 10) on aruandekohuslik lasteaia hoolekogu ja Kõrgessaare Vallavalitsuse ees;
 11) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse ja Kõrgessaare Vallavalitsuse ning vallavolikogu õigusaktidega.

§ 3.  Lasteaia personal

 (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid, õpetaja abid ning majandamist tagavad töötajad.

 (2) Personali koosseisu ja ametipalgad määrab lasteaia direktor Kõrgessaare Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarveliste vahendite piires.

 (3) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi.

 (4) Pedagoogidena võivad töötada kesk-eri või kõrgemat pedagoogilist haridust omavad isikud.

 (5) Lasteaia töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja lasteaia töösisekorraeeskirjadega.

 (6) Lasteaia töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepinguid direktor.

 (7) Lasteaia personali ülesandeks on tagada lasteaia häireteta töö ja majandamine ning vara korrasolek.

§ 4.  Õppe-ja kasvatustöö korraldus

 (1) Lasteaia õppe-ja kasvatustöö aluseks on õppekava, mis on koostatud vastavalt vabariigi valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava täiendatakse pidevalt õppeaasta vältel vastavalt kuu-ja nädalaplaanidele, kalendrile. Õppekava analüüsitakse igal aastal augustikuu pedagoogilisel nõupidamisel. Õppekava uuendatakse vastavalt vajadusele. Õppekava tutvustatakse hoolekogu koosolekul. Õppekava kinnitab lasteaia direktor.

 (3) Lasteaial on oma nädala-ja päevakava, arvestades paikkonna kultuurilist omapära ja laste seaduslike esindajate soove.

 (4) Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni 11 tundi päevas 7.00 – 18.00

§ 5.  Lapsed ja lapsevanemad

 (1) Laste lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub vastavalt Kõrgessaare Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

 (2) Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 (3) Lapsevanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava arvestades;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe-ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

 (4) Lapsevanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) tasuma Kõrgessaare Vallavolikogu poolt kehtestatud maksud;
 4) informeerima lapse puudumisest või lahkumisest.

§ 6.  Lasteaia vara, finantseerimine, aruandlus

 (1) Lasteaia vara moodustavad talle Kõrgessaare Vallavalitsuse poolt valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Kõrgessaare Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

 (3) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Kõrgessaare Vallavolikogu

 (4) Lasteaed saab oma rahalised vahendid:
 1) Kõrgessaare valla eelarvest;
 2) lapsevanemate maksetest;
 3) füüsiliste ja juriidiliste isikute sihtannetustest;
 4) riigieelarve vahenditest Täiskasvanute koolituse seaduses sätestatu alustel;
 5) projektidest.

 (5) Lasteaia eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Kõrgessaare Vallavalitsus.

 (6) Lasteaia dokumentatsiooni peetakse Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

 (7) Lasteaia raamatupidamislikku arvestust peetakse Kõrgessaare Vallavalitsuses seadusega kehtestatud korras.

 (8) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilist aruandlust vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadele.

§ 7.  Sisehindamine lasteaias

 (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava.
Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteaia sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

 (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

§ 8.  Riiklik järelevalve ja dokumentide haldus

 (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Hiiu maavanem koos Hiiu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnaga.

 (2) Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister igaks õppeaastaks enne eelmise õppeaasta lõppu.

 (3) Riikliku järelevalve tulemused vormistatakse õiendiga. Õiendi kinnitab Hiiu maavanem.

 (4) Õiend tehakse lasteaiale ning Kõrgessaare Vallavalitsusele teatavaks 60 kalendripäeva jooksul järelevalve läbiviimise algusest arvates.

 (5) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

§ 9.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise teostab Kõrgessaare Vallavolikogu otsusel Kõrgessaare Vallavalitsus. Ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehase arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ja laste seaduslikke esindajaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

 (2) Kõrgessaare Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise, kui Kõrgessaare Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

 (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab Kõrgessaare Vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 10.  Põhimääruse uuendamise kord

 (1) Lasteaia põhimäärus vaadatakse üle ja tehakse parandusi kord 5 (viie) aasta jooksul;

 (2) Põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub Kõrgessaare Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 01.01.2011.