Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 19

Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused

Vastu võetud 19.12.2013 nr 26
RT IV, 07.01.2014, 17
jõustumine 10.01.2014, rakend. altes 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2014RT IV, 09.07.2014, 912.07.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5, rahvaraamatukogu seaduse § 10 lõike 2, töölepingu seaduse 3. peatüki 2. jao, Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004 määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” § 52 lõike 21, § 60 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määruse eesmärk on Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi: asutus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning asutuse juhtidele, töötajatele ja koosseisuvälistele töötajatele töötasu määramise ja maksmise korra kehtestamine.

§ 2.  Mõisted

 (1) Asutuse töötaja, sh pedagoogilised töötajad, on töötaja, kellega on sõlmitud tööleping asutuse koosseisus ettenähtud töökohale.

 (2) Asutuse juht on töötaja, kellega on sõlmitud tööleping vallavalitsuse poolt korraldatud konkursi või määramise alusel.

 (3) Asutusi teenindav töötaja on töötaja, kellega on sõlmitud tööleping töökohale, mida ei ole ette nähtud ühegi asutuse koosseisus.

 (4) Töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, lisatasudest, asendustasudest, öötööst, ületunnitööst.

§ 3.  Rahastamine

 (1) Töötasudeks (lisatasud, öötöö, ületunnitöö, asendustasu) ettenähtud vahendid kinnitatakse valla eelarves.

 (2) Kooli direktori, õppealajuhataja ja õpetajate personalikulude katmiseks kasutatakse hariduskuludeks määratud eraldisi, asutuse teiste töötajate töö tasustamiseks kasutatakse valla eelarve vahendeid.

§ 4.  Palgafondi planeerimine

 (1) Kõikidele töötajatele on ettenähtud palgavahemik, mis sõltub töökohale esitatud nõuetest, ülesannete keerukusest, tööülesannete täitmisega kaasnevast vastutusest.

 (2) Käesoleva määruse palgavahemiku väiksem number näitab selle vahemiku palga alammäära ja iga asutuse juht tagab oma töötajatele vastava alammäära.

 (3) Palgafondi planeerimisel võetakse aluseks määratud palgavahemik, mille alusel arvestatud palgafondist on asutuse juhil õigus määrata töötajatele töötasu ja maksta lisatasusid. Igakuist lisatasu võib määrata kuni aasta lõpuni.

 (4) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud tööaja normist lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

 (5) Töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 10. kuupäeval. Ametiasutus kannab töötasu töötaja määratud pangakontole. Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspüha või puhkepäevale, makstakse töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

§ 5.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009. määruse nr 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" alusel.

 (2) Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb töötaja puhkus haiguse tõttu ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu töötasust.

§ 6.  Palgakorraldus

 (1) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja valla õigusaktidest. Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama asutusele pandud ülesannete elluviimist.

 (2) Palgakorralduse eesmärk on siduda iga asutuse juhi ja töötaja töötasu tema töötulemustega.

 (3) Asutuse juhile ja töötajatele, samuti asutuse koosseisuvälistele töötajatele määratakse töötasu:
 1) asutuse töötajale asutuse juhi käskkirja alusel;
 2) asutusi teenindavale töötajale vallavanema käskkirja alusel;
 3) asutuse juhile ning asutuse juhile ja töötajale, mille koosseisus on kuni 2 töökohta vallavalitsuse korralduse alusel.

 (4) Palgavahemikud kehtestab vallavolikogu, mille ülevaatamine toimub ja muutmine otsustatakse samaaegselt järgmise aasta valla eelarve koostamise põhimõtetega. Palgafondi suurused valla eelarves hallatavatele asutustele otsustab vallavolikogu.

 (5) Lisatasusid ja ühekordseid toetusi võib kinnitatud palgafondi piires maksta:
 1) asutuse töötajale asutuse juhi käskkirja alusel;
 2) asutuse koosseisuvälisele töötajale vallavanema käskkirja alusel;
 3) asutuse juhile ning asutuse juhile ja töötajale, mille koosseisus on kuni 2 töökohta vallavalitsuse korralduse alusel.

 (6) Asutuse juhile ning asutuse juhile ja töötajale, mille koosseisus on kuni 2 töökohta kehtestab töötasu määra suuruse vallavalitsus. Töötasu määrade kehtestamisel tuleb arvestada hallatava asutuse juhi alluvuses olevate töötajate arvuga, tema vastutuse ning asutusele esitatavate nõudmistega, kusjuures:
 1) kooli direktori ametipalga määramisel arvestada õpilaste arvuga ning hariduskuludeks sihtotstarbeliste eraldise suurusega kooli juhtidele (direktor ja õppealajuhataja);
 2) kesk-eriharidusega asutuse juhi ja lasteaia pedagoogide töötasu on kõrgharidusega juhi ja lasteaia pedagoogide töötasust kuni 15% madalam;
 3) kooli õppealajuhataja töötasu on madalam direktori töötasust ja moodustab 75-95% direktori põhi töötasust;
 4) kooli pedagoogidele, kellel on antud ametikohal töötamiseks kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt munitsipaalkoolidele kehtestatud palgamäärasid:

Pedagoogi ametijärk Palgaaste
Noorempedagoog20
Pedagoog20
Vanempedagoog22
Pedagoog-metoodik25

 5) tunnipalga alusel tasustatakse ühekordselt asendatavaid asendustunde juhul, kui õpetaja normkoormus on väiksem kui koolis kehtestatud koormusnorm (so vähem kui 22 tundi nädalas õppetööd klassi ees). Kui õpetajal on eelneval kokkuleppel ülekoormus, siis tuleb täiendavate asendustundide eest tasuda 1,5-kordset töötasu või tööandja hüvitab vaba ajaga (TLS § 44);
 6) kooli direktoril on õigus hariduskuludeks ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste vahendite piires määrata töötajatele lisatasusid ja preemiaid;
 7) raamatukogu töötajate tööaja hulka arvatakse Avaliku Internetipunktiga seotud tööülesannete täitmine.

 (7) Töötasu arvestamise aluseks on:
 1) vallavolikogu määrused ja otsused;
 2) vallavalitsuse määrused ja korraldused;
 3) vallavanema või hallatava asutuse juhi käskkirjad;
 4) tööajagraafikud, milles peavad olema ära näidatud tööpäevad ja tunnid ning töölt eemaloleku põhjused.

 (8) Palgaarvestuse aluseks olevad dokumendid tuleb esitada vähemalt 3 tööpäeva enne kuu viimast tööpäeva ning kuu lõpul ilmnenud vajalikud muudatused viiakse graafikusse sisse, kuid vajalikud ümberarvestused tehakse järgneval kuul.

 (9) Töötajale antakse puhkust vastava kalendriaasta kohta koostatud puhkuste ajakavale töölepingu seadustes ettenähtud tingimustel ja korras. Puhkuste ajakava võib muuta tööandja ja töötaja kirjalikul kokkuleppel.

§ 7.  Asutuste koosseisud, töökohtade nimetused ja koormused

  Kinnitada asutuste struktuurid ja koosseisud koos ametinimetuste ja töökoha koormustega järgmiselt:

Asutuse nimetusTöökoha nimetusTöökoha koormus
LasteaedDirektor1,0
Lasteaia rühmaõpetaja10,0
Õpetaja abi5,0
Lasteaia muusikaõpetaja0,5
Lasteaia liikumisõpetaja0,5
Pesumasinist-koristaja1,0
Majahoidja1,0
Remonditööline0,5
Meditsiinitöötaja0,25
Õppealajuhataja0,5
Gümnaasium Direktor1,0
Õppealajuhataja1,0
ÕpetajadVastavalt õppekavadele ja koolis koostatud tunnijaotusplaanidele
Huvijuht1,0
Infojuht1,0
Kutseõpetaja-bussijuht1,0
Pikapäevarühma kasvataja0,5
Majandusjuhataja1,0
Sekretär-raamatukoguhoidja1,0
Remonditööline1,0
Riidehoidja1,0
Koristaja3,0
Vanemkokk1,0
Kokk2,0
Abitööline köögis2,0 kuni 31.08.2014
Gümnaasiumi võimlaAdministraator-koristaja2,0
Järva-Jaani RaamatukoguRaamatukogujuhataja1,0
Raamatukoguhoidja1,0
Karinu RaamatukoguRaamatukoguhoidja0,5
KultuurimajaDirektor1,0
Kunstiline juht1,0
Tehnik0,5
Koristaja1,0
NoortekeskusNoortekeskuse juhataja1,0
Majutusasutuse perenaine1,0
TugispetsialistidSotsiaalpedagoog1,0
Eripedagoog1,0
Bussijuht1,0
Toiduvedaja-autojuht1,0

[RT IV, 09.07.2014, 9 - jõust. 12.07.2014]

§ 8.  Asutuste töötajate jaotus ja töötasumäärade vahemik eelarves

  Kinnitada asutuste juhtide ja töötajate jaotus (va õpetajad, direktor, õppealajuhataja) ning töötasumäärad järgmiselt:

Töötajate jaotusTöötasumäärade vahemik
ASUTUSE JUHID500-1500
Direktor, juhataja (arvestada haridusega ja alluvate arvuga)
JUHTIVAD SPETSIALISTID500-1500
Direktori või juhataja asetäitja (õppealajuhataja)
ERIALA SPETSIALISTID450-1500
Eripedagoog
Sotsiaalpedagoog
Lasteaia rühma õpetaja (kõrg- ja keskeri-)
Muusikaõpetaja (kõrg- ja keskeri-)
Liikumisõpetaja (kõrg- ja keskeri-)
Huvijuht (kõrg- ja keskeri-)
Infojuht (kõrg- ja keskeri-)
KESKASTME SPETSIALISTID370-1100
Raamatukoguhoidja
Majandusjuhataja
Sekretär-raamatukoguhoidja
Õpetaja abi
Vanemkokk
Kunstiline juht
Pikapäevakasvataja
Kutseõpetaja (õppesõit-bussijuht)
Med.õde
Majutusasutuse perenaine
OSKUSTÖÖLISED355-1000
Bussijuht
Kokk
Remonditööline
Tehnik
ABIPERSONAL355-900
Toiduvedaja-autojuht
Koristaja
Majahoidja
Riidehoidja
Abitööline köögis
Pesumasinist-koristaja
Administraator-koristaja

[RT IV, 09.07.2014, 9 - jõust. 12.07.2014]

§ 9.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.