Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine Alajõe vallas

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine Alajõe vallas - sisukord
Väljaandja:Alajõe Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 20

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine Alajõe vallas

Vastu võetud 16.04.2014 nr 3
RT IV, 22.04.2014, 11
jõustumine 25.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.07.2014RT IV, 09.07.2014, 701.08.2014

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 366 ja Alajõe Vallavolikogu 30. detsembri 2013. a määruse nr 56 „Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo suurus määramise kord“ § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse ning jäätmevaldajate erandkorras vabastamise põhimõtted korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

 (2) Jäätmevaldajateks on Alajõe vallas asuvate kinnisasjade omanikud, kelle kinnistul asub suvila, elu- või äriruum. Erinevate omandivormide korral on jäätmevaldajaks:
 1) ühisomandi puhul üks ühisomanikest;
 2) kaasomandi puhul kõik kaasomanikud;
 3) hoonestusõiguse puhul hoonestaja.

 (3) Käesoleva määruse mõistes on Alajõe valla elanikuks kinnisasja omanik, kes on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Alajõe valla elanikuna (edaspidi elanik).

§ 2.  Jäätmeveo teenustasu määrad

 (1) Jäätmeveo teenustasu määrad on diferentseeritud ning teenustasu sõltub kinnistu kasutamise otstarbest ning kinnistu omaniku alalisest elukohast.

 (2) Alajõe vallas asuva kinnisasja (eluruum või suvila) omanikule, kes on Alajõe valla elanik, kehtib jäätmeveo teenustasu 2,50 € kuus.

 (3) Alajõe vallas asuva kinnisasja (eluruum või suvila) omanikule, kes ei ole elanik kehtib jäätmeveo teenustasu 4 € kuus.

 (4) Alajõe vallas asuva kinnisasja omanikule, kelle kinnistul toimub äritegevus kehtib jäätmeveo teenustasu 5 € kuus.
[RT IV, 09.07.2014, 7 - jõust. 01.08.2014]

§ 3.  Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveost vabastamine

 (1) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest on vabastatud isikud, kellel on jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.

 (2) Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada kalendriaastas kuni 5-kuuks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Liitumisest vabastamise aluseks on jäätmevaldaja kirjalik vormikohane taotlus („Alajõe valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus“, määruse lisa 1), mis peab sisaldama:
 1) andmeid jäätmevaldaja isiku kohta (nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed);
 2) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise põhjust (kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata);
 3) ajaperioodi, mil jäätmevaldaja soovib enda lugemist korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatuks.

 (3) Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui kinnistu omanik on sõlminud jäätmevedajaga jäätmeveo lepingu ning jäätmevaldaja on tasunud jäätmeveo eest. Vallavalitsus võib jäätmevaldaja sellisel juhul vabastada jäätmeveoga liitumisest tähtajaks, milleni on sõlmitud jäätmeveoleping. Käesolevas lõikes sätestatud korraldatud jäätmeveost vabastamise aluse olemasolu tõendamiskohustus lasub jäätmevaldajal, kes peab Alajõe Vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 20. jaanuariks esitama dokumendid, mis tõendavad kehtiva jäätmeveolepingu olemasolu ning teenuste eest tasumist eelneval aastal. Jäätmevaldaja peab esitama Alajõe Vallavalitsusele vormikohase taotluse („Alajõe valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus isikult, kes on ise sõlminud jäätmeveo lepingu“, määruse lisa 2) ja:
 1) kehtiva jäätmeveo lepingu ärakirja ja eelmisel aastal jäätmevedaja esitatud arvete ning nende tasumist tõendavate dokumentide ärakirjad, või
 2) jäätmevedaja kirjaliku tõendi, millel on informatsioon eelmisel aastal esitatud ja tasutud arvete ja kehtiva lepingu kohta.

 (4) Vallavalitsuse pädev ametnik kontrollib käesoleva paragrahvi lõigetes 2 või 3 esitatud kirjaliku taotluse vastavust esitatud nõuetele ning teostab vajadusel kinnistu ülevaatuse.

 (5) Vallavalitsus otsustab, lähtudes taotlusest ja arvestades vallavalitsuse pädeva teenistuja seisukohta, kas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja liitumisest vabastamise taotlus rahuldada või jätta rahuldamata. Jäätmevaldajate vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, milles märgitakse:
 1) jäätmevaldaja nimi, isikukood, kinnistu aadress;
 2) jäätmevaldaja elukoht ja postiaadress;
 3) korraldatud jäätmeveost vabastamise alus ja aeg.

 (6) Menetlus taotluse esitamisest kuni korralduse teatavakstegemiseni, ei tohi kesta kauem kui üks kuu alates taotluse laekumisest.

 (7) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest. Juhul, kui jäätmevaldaja on esitanud vallavalitsusele valeandmeid korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta, loetakse jäätmevaldaja liitunuks tagasiulatuvalt eelmise aasta 1. jaanuarist.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud teenustasu määrad jõustuvad 1. juunil 2014.

 (2) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

Lisa 1 Alajõe valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus

Lisa 2 Alajõe valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus isikult, kes on ise sõlminud jäätmeveo lepingu