Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Saare valla ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Saare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 24

Saare valla ametiautode kasutamise kord

27.08.2014 17:30
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus akti väljaandja nimetuses Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel arvestades Saare Vallavalitsuse 27.08.2014 kirja nr 22-11.1

Vastu võetud 04.07.2014 nr 3

Määrus antakse Saare Vallavara kasutamise korra § 29 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Ametiauto kasutamine

 (1) Saare valla omandis või kasutuses olevate autode (edaspidi ametiautode) ametialase kasutamise õigus on vallavalitsuse teenistujatel ning vallaasutuste töötajatel, kes on sõiduki kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele või kellel on asutuse juhi volikiri.

 (2) Elektriautot on õigus kasutada vahetu sotsiaaltööga seotud tegevusteks – avahooldus- ja koduteenuse osutamiseks, puudega isiku, raskendatud liikumisega eaka ja laste transpordiks arstile, haiglasse, hooldekodusse ja muudesse asutustesse isiku avalduse alusel.

 (3) Ametiauto kasutamise kulud kaetakse vallaeelarves ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest. Tööandja kannab vajalikud kulutused seoses auto tavapärase kasutamise ja korrashoiuga, sealhulgas tasub kütuse, tasulistes parklates parkimise, tehnilise ülevaatuste, korraliste tehniliste hoolduste eest ning tasub kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse lepingute kohased kindlustusmaksed.

 (4) Vallavalitsuse ametiasutuse kasutuses olevate ametiautode vastutavad kasutajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (5) Teised õigustatud isikud võivad kasutada ametiautot oma tööks vajalikeks sõitudeks kokkuleppel vastutava kasutajaga.

 (6) Vastutav kasutaja peab tagama auto tehnohoolduse ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remonti.

 (7) Ametiauto kasutajad on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest ametiautoga seotud probleemidest tuleb teavitada vastutavat kasutajat.

 (8) Ametiautot kasutatakse heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga.

 (9) Ametiauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut ( lisa 1), milles näidatakse:
 1) ametiautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
 2) ametiauto riikliku registreerimismärgi andmed;
 3) ametiauto spidomeetri alg- ja lõppnäit iga sõidu korral;
 4) kuupäev;
 5) sihtkoht ja sõidu eesmärk iga sõidu korral.

 (10) Ametiauto mitteametisõitudeks kasutamine on lubatud asutuse juhi loal.

§ 2.  Ametiauto garažeerimine

 (1) Ametiautode garažeerimiskohaks on vastutava kasutaja elukoht, kui asutuse juht ei ole määranud teisiti. Vallavalitsus võib oma korraldusega määrata ametiauto garažeerimiseks ka muu koha.

 (2) Ametiautot võib garažeerida väljaspool garažeerimise kohta, kui see on seotud teenistusülesannete täitmisega ning materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija. Kui ametisõidu lõpp langeb hilisele ajale, nädalavahetusele, algab vara või kestab mitu päeva, võib ametiautot parkida mujal, võttes tarvitusele kõik abinõud, mis välistavad ametiautode ärandamise.

 (3) Elektriauto parkimiskohaks tööst vabal ajal on koduhooldustöötaja elukoht või aku laadimispunkt.

 (4) Sõitu garažeerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 3.  Tankimine

 (1) Ametiauto tankimine toimub valla krediitkaardi alusel krediitkaardi väljastanud firma tanklates.

 (2) Erandkorras tekkinud vajadusel on lubatud ametiautode tankimine ka teistes tanklates sularaha eest, mille maksmist tõendav sularahatšekk esitatakse vallavalitsuse raamatupidamisele.

 (3) Ametiauto kütuse kululimiidid kinnitab vallavalitsus korraldusega igaks eelarveaastaks.

 (4) Elektriautode laadimine toimub üldjuhul valla omandis olevates elektriliitumispunktides.

§ 4.  Aruandlus

 (1) Vastutav kasutaja esitab sõidupäeviku eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga järgneva kuu viiendaks kuupäevaks raamatupidamisele.

 (2) Raamatupidamine kontrollib iga kvartali lõpu seisuga kütuse kulu ja kilomeetrite arvestuse õigsust.

 (3) Ametiauto kasutamisel mitteametisõitudeks koostab raamatupidaja läbisõidetud kilomeetrite kohta arve. Kilomeetri hinna kehtestab vallavalitsus korraldusega igaks eelarveaastaks.

§ 5.  Kasutaja süül tekkinud kahjude hüvitamine

 (1) Ametiauto kasutaja on kohustatud tagama ametiauto säilimise ning korrashoiu.

 (2) Kasutaja on kohustatud tasuma sõiduki kasutamisel õigusaktide nõuete rikkumisest tulenevad trahvid ja muud kulud, samuti nende sissenõudmisega seotud kulud, leppetrahvid ja viivised.

 (3) Kui ametiauto hävib või kahjustub kasutaja süül või sellega tekitatakse kahju kolmandale isikule ning tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga hüvitab kasutaja tekkinud kahju pärast vastava nõude saamist.

 (4) Kasutaja süül toimunud liiklusõnnetuse korral kuuluvad kasutaja poolt hüvitamisele sõiduki remondikulud omavastutuse summa ulatuses. Kui liiklusõnnetuse põhjustajaks ei olnud kasutaja, siis remondi hüvitamist ei nõuta.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse 1. augustist 2014.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hannes Soosaar
Vallavanem

Mall Merilo
vallasekretär

Lisa Sõidupäevik