HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Muuga-Laekvere Kooli põhimäärus

Muuga-Laekvere Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Laekvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2016, 1

Muuga-Laekvere Kooli põhimäärus

Vastu võetud 28.06.2016 nr 9
jõustumine 01.09.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3 ning § 9 lõigete 2 ja 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 5 ning § 66 ja Laekvere Vallavolikogu 30. juuni 2015 määruse nr 10 „Laekvere valla põhimäärus“ § 78 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Muuga-Laekvere Kool (edaspidi lasteaed-põhikool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Lasteaed-põhikool asub Lääne-Virumaa maakonnas Laekvere vallas. Lasteaed-põhikooli ametlik postiaadress on Lääne-Viru maakond, Laekvere vald, Laekvere alevik, Kesk 8, postiindeks 46501.

  (2) Lasteaed-põhikoolil on kolm tegutsemiskohta:
  1) koolieelse lasteasutuse tegutsemiskoht Laekvere alevikus (õppehoone aadress Lääne-Viru maakond, Laekvere vald, Laekvere alevik, Salutaguse tee 6);
  2) põhikooli I, II ja III kooliastme tegutsemiskoht Laekvere alevikus (õppehoone aadress Lääne-Viru maakond, Laekvere vald, Laekvere alevik Kesk 8);
  3) põhikooli I, II ja III kooliastme tegutsemiskoht Muuga külas (õppehoone aadress Lääne-Viru maakond, Laekvere vald, Muuga küla, Pargi tee 1).

§ 3.   Lasteaed-põhikooli õiguslik seisund

  (1) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel ühe asutusena, mis võimaldab lasteaiana 1,5 kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning põhikoolina põhihariduse omandamist ja koolikohustuse täitmist I-III kooliastmes.

  (2) Lasteaed-põhikool esindab oma ülesannete täitmisel Laekvere valda.

  (3) Lasteaed-põhikool Laekvere valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

  (4) Lasteaed-põhikool on Laekvere Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (5) Lasteaed-põhikool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, põhikooli ja koolieelse lasteasutuse riiklikest õppekavadest ja lasteaed-põhikooli õppekavast ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Lasteaed-põhikoolil on oma nimetusega pitsat, lipp ja logo.

  (2) Lasteaed-põhikool võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Laekvere Vallavalitsuse kui täitevorganiga (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaed-põhikooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Lasteaed-põhikooli asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele ning lasteaed-põhikooli asjaajamiskorrale. Lasteaed-põhikooli asjaajamiskorra kehtestab kooskõlas vallavalitsuse ühtse asjaajamiskorraga lasteaed-põhikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Lasteaed-põhikool täidab õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente, esitab andmekogudesse andmeid ning koostab ja säilitab lasteaed-põhikooli tegevusega seotud dokumente haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 6.   Arengukava

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed-põhikool koostöös asutuse personali, hoolekogu, nõukogu, õppe- või pedagoogilise nõukogu ja/või ekspertidega, õpilasesinduse olemasolul ka õpilasesindusega ja vallavalitsusega lasteaed-põhikooli arengukava.

  (2) Vähemalt kolmeks aastaks koostatud arengukavas määratakse lasteaed-põhikooli arengu eesmärgid ning põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava ning arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab Laekvere Vallavolikogu.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Õppekeel

  Lasteaed-põhikooli õppekeel on eesti keel.

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Lasteaed-põhikoolis toimub õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning põhikooli riikliku õppekava alusel kolmel põhikooli kooliastmel (1.-9. klass) statsionaarses vormis.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilane õpib üldjuhul tavaklassis.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks võib lasteaed-põhikool põhikooli osas moodustada vajadusel õpiabirühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis.

§ 9.   Lasteaed-põhikooli ülesanded

  Lasteaed-põhikooli ülesanne on:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse ja õpilase tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  3) arvestada väljakujunenud traditsioone, et luua tugevatele olemasolevatele traditsioonidele lasteaed-põhikooli jätkusuutlikkus;
  4) koostada igaks õppeaastaks tegevuskava, mida jooksvalt korrigeeritakse ja täiendatakse;
  5) tagada õpilasele ja lapsele toetavas ning sõbralikus õpikeskkonnas õppimine vastavalt tema võimetele;
  6) tagada koostöö tugisüsteeme vajava lapse, õpilase, õpetaja ja klassijuhataja vahel;
  7) toetada lapse ja õpilase individuaalset arengut, sh toetada erivajadustega last ja õpilast, et tagada tema valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridusastmel ja elukestvaks õppeks;
  8) korraldada laste ja õpilaste toitlustamist vastavalt lasteaed-põhikooli päevakavale ja õppekorraldusele;
  9) luua lasteaed-põhikooli töötajatele tingimused tööks, enesetäienduseks ja arenguks;
  10) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, vallavalitsuse, ametiasutuse ja muude organisatsioonidega.

§ 10.   Lasteaialaps ja õpilane

  (1) Lasteaialaps on 1,5 kuni 7- aastane laps, kes võetakse lasteaed-põhikooli vastu ja arvatakse sealt välja vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Õpilane on laps, kes koolikohustuse täitmiseks võetakse lasteaed-põhikooli vastu direktori kehtestatud vastuvõtukorra alusel ning kes omandab lasteaed-põhikoolis põhiharidust põhikooli riikliku õppekava alusel kolmel põhikooli kooliastmel ja lasteaed-põhikooli õppekava alusel.

§ 11.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaed-põhik ooli teeninduspiirkond on Laekvere valla territoorium.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaed-põhikool võtta vastu lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 12.   Lasteaiarühmad

  (1) Lasteaed-põhikooli lasteaiarühmad tegutsevad ühes õppehoones: Laekvere alevikus asuvas õppehoones.

  (2) Rühmad moodustab lasteaed-põhikooli direktor vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele, vajadusele ja võimalustele. Sobitusrühmad ja/või erirühmad moodustab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Rühma registreeritud maksimaalne laste arv on: sõimerühmas kuni 14 last, lasteaiarühmas kuni 20 last, liitrühma puhul kuni 18 last ja sobitusrühm, kus on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes rühmades arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

  (4) Hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus vajadusel laste arvu lasteaia rühmas suurendada kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (5) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele.

§ 13.   Põhikooli tegevus

  (1) Lasteaed-põhikooli põhikoolis toimub õpe I-III kooliastmel.

  (2) Põhikool tegutseb kahes õppehoones.

§ 14.   Õppe- ja kasvatustöö

  (1) Õppeaasta lasteaed-põhikoolis on 1. septembrist 31. augustini.

  (2) Koolivaheajad on üldjuhul haridus- ja teadusministri kinnitatud ajal. Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.

  (3) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (4) Lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (5) Õppekavad on lasteaed-põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendid. Õppekavad kehtestab direktor.

  (6) Õppekavad koostatakse lasteaiale koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtudes ning põhikoolile põhikooli riiklikust õppekavast lähtudes, arvestades lasteaed-põhikooli arengukava ning pidades silmas piirkonna vajadusi, lasteaed-põhikooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

  (7) Lasteaed-põhikool kasutab õpilase hindamisel numbrilist ja kirjeldavat sõnalist hinnangut, mille kasutamine on sätestatud õppekavas.

  (8) Koolikohustuslik laps võib õppida ka kodus. Koduõppekorra kehtestab haridusminister.

§ 15.   Lasteaialapse ja õpilase hindamine, motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

  (1) Lasteaialapse arengu hindamise põhimõtted sätestatakse lasteaed-põhikooli lasteaia osa õppekavas.

  (2) Õpilast tunnustatakse õpingute jooksul haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras. Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed näeb lasteaed-põhikool ette õppekavas, kodukorras ja tunnustamise korras.

  (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi lasteaed-põhikooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist lasteaed-põhikoolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (4) Tugi- ja mõjutusmeetmed sätestatakse lasteaed-põhikooli kodukorras.

  (5) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik. Ajutise õppes osalemise keelu otsustab õppenõukogu.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 16.   Koolieelikute ettevalmistusrühm

  (1) Direktor moodustab vastavalt vajadusele ettevalmistusrühmi koolieelikutele.

  (2) Koolieelik on 6-7aastane laps, kes järgmisest õppeaastast alustab koolikohustuse täitmist põhikooli osas. Koolieelik võetakse koolieelikute ettevalmistusrühma vastu ja arvatakse sealt välja vanema taotluse alusel direktori otsusega.

§ 17.   Pikapäevarühm

  (1) Direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada lasteaed-põhikoolis pikapäevarühmi, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori käskkirjaga vanema taotlusel.

§ 18.   Raamatukogu

  (1) Kooliraamatukogu põhiraamatukogu ülesannet täidavad vallas tegutsevad rahvaraamatukogud.

  (2) Koolis on õppekava läbimiseks vajalik õppekirjanduse kogu, mida haldab isik, kellele on see ametijuhendi või töölepinguga ülesandeks pandud.

§ 19.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on lasteaed-põhikoolis toimuv või lasteaed-põhikooli korraldatud põhikooli õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuse toimumine fikseeritakse ringipäevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed ja tunni sisu.

  (3) Ringipäeviku täitmist ning ringitundide toimumist ja täitmist kontrollib direktor.

  (4) Lasteaed-põhikool võib korraldada õppekavavälise tegevusena erinevaid väljasõite (ekskursioonid, teatrietenduste, muuseumid jms külastused jt). Väljasõitudel osalemine on lapsele ja õpilasele vabatahtlik.

§ 20.   Muud tegevused

  (1) Lasteaed-põhikool võib osutada ruumide ja territooriumi renditeenust, toitlustamisteenust, laagrite ja seminaride korraldamisteenust Laekvere Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteaed-põhikooli Muuga õppehoone on ajalooline mõisahoone, mille vaatamisväärsusi tutvustatakse vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud korrale.

4. peatükk LASTEAIALAPSE, ÕPILASE JA VANEMA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 21.   Lasteaialapse õigused

  Lasteaialapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning alusehariduse omandamisel õpetajate igakülgsele abile ja toetusele.

§ 22.   Õpilase õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) kvaliteetsele üldharidusele;
  2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  3) kasutada kodukorras sätestatud tingimustel vähemalt lasteaed-põhikooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  4) teha ettepanekuid lasteaed-põhikoolis tegevuste korraldamiseks;
  5) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, mis võimaldab aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  6) täita õpiülesandeid ja osaleda temale lasteaed-põhikooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  7) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamisel ajutise mahajäämuse tekkimisel täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
  8) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides;
  9) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta lasteaed-põhikooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kodukorras sätestatud korras;
  10) pöörduda lasteaed-põhikooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu kehtestatud korras ja ulatuses;
  12) saada eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  13) saada lasteaed-põhikooli tervishoiuteenust;
  14) saada teavet ja selgitusi õppekorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  15) olla teavitatud hinnetest ja talle kohalduvast osast lasteaed-põhikooli päevakavas;
  16) valida ja olla valitud õpilasesindusse vastavalt õpilasesinduse põhimäärusele;
  17) olla õppeveerandi algul teavitatud õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  18) olla ära kuulatud enne tugi- või mõjutusmeetme määramist ning anda arvamus mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  19) saada tasuta õpilaspilet.

§ 23.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
  2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
  3) täitma õpetaja antud seaduslikke korraldusi ja ülesandeid;
  4) täitma lasteaed-põhikooli kodukorda;
  5) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja kaasinimestega lugupidavalt käituma;
  6) hoidma lasteaed-põhikooli kasutuses olevat vara.

§ 24.   Varalise kahju hüvitamine

  Õpilase poolt lasteaed-põhikoolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad /eestkostjad.

§ 25.   Vanema õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua lasteaeda ja viia lasteaiast laps koju vastavalt lasteaed-põhikooli kodukorras sätestatule;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaed-põhikooli õppe- ja päevakavaga;
  4) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
  5) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  6) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks;
  7) saada teavet õpilase õppest puudumiste kohta vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  8) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  9) taotleda isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seadusega sätestatud korras enda ja oma lapse või õpilase kohta lasteaed-põhikoolis kogutud teabele juurdepääsu või andmeid vastava teabe menetlemise kohta;
  10) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast lasteaed-põhikooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  11) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  12) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  13) anda arvamus ajutise õppes osalemise keelu rakendamise korral õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta;
  14) esitada taotlus õpilasele tasuta õpilaspileti saamiseks;
  15) kandideerida vanemate esindajana lasteaed-põhikooli hoolekogusse;
  16) pöörduda lasteaed-põhikooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lasteaialapsele soodsad tingimused arenemiseks ning alushariduse omandamiseks;
  2) pidama kinni lasteaed-põhikooli päevakavast ning lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) arvestama ennekõike lapse ja õpilase võimeid ning kalduvusi ja vajadusel küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult;
  4) tasuma igakuiselt vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa;
  5) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  6) esitama lasteaed-põhikoolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  7) tegema õpilase õpetamisel ja kasvatamisel lasteaed-põhikooliga koostööd;
  8) pöörduma lasteaed-põhikooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  9) taotlema vajaduse korral lasteaed-põhikoolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  10) osalema õpilase arenguvestlusel;
  11) koduõppe rakendamise korral rahastama väljaspool lasteaed-põhikooli toimuva õppe osa;
  12) teavitama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast õpilase õppetööle naasmist esitab vanem puudumistõendi puudumise kestuse ning põhjuse kohta;
  13) lapsevanem peab informeerima rühma õpetajat, klassijuhatajat või asutuse juhti lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
  14) tagama õpilase järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral.

5. peatükk ÕPILASESINDUS 

§ 26.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt ning kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (4) Õpilasesindus annab arvamuse lasteaed-põhikooli arengukavale, õppekavale ja kodukorrale ning lasteaed-põhikooli tegevuse ümberkorraldamisele ja lõpetamisele.

  (5) Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub lasteaed-põhikooli hoolekogu koosseisu ja on kaasatud kooli õppenõukogu tegevusse.

  (6) Õpilasesinduse koosolekud protokollitakse. Koosolekute protokollimise korraldab lasteaed-põhikooli direktor. Protokoll koostatakse, registreeritakse ja säilitatakse lasteaed-põhikooli asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt.

§ 27.   Õpilasesinduse valimine

  (1) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.

  (2) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

  (3) Esimese õpilasesinduse moodustavad 5.-9. klassi õpilased, kes valitakse mõlema õppehoone õpilaste hulgast.

  (4) Iga klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast ühe esindaja klassi õpilaste hulgast.

  (5) Hiljemalt nelja nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

  (6) Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt president ja asepresident.

§ 28.   Õpilasesinduse põhimääruse kehtestamine

  (1) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu avalikustatakse lasteaed-põhikooli veebilehel ning pannakse põhikooli tegevuskohtades kõikidele õpilastele tutvumiseks välja. Kõigil õpilastel on võimalus avalikustamisest kahe nädala jooksul teha kirjalikke parandusettepanekuid. Parandusettepanekud arutab läbi õpilasesindus ühe nädala jooksul avalikustamise lõppemisest.

  (3) Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletus viiakse läbi avalikustamises kindlaks määratud päeval. Hääletamise võib korraldada igas klassis, s.o 5.-9. klassides eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused õpilasesindusele.

  (4) Õpilasesindus esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Kolmekümne päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

6. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 29.   Lasteaed-põhikooli töötajad

  (1) Lasteaed-põhikooli töötajad on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Lasteaed-põhikooli töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori esitatud taotluse alusel.

  (3) Töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (4) Direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja tugispetsialistid peavad vastama haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 30.   Õpetajad

  (1) Lasteaed-põhikoolis töötavad lasteaia õpetajad, klassiõpetajad ja ühe või mitme õppeaine õpetajad.

  (2) Õpetaja tööaja arvestamise ja töötasustamise aluseks on ametikoht. Õpetaja tööaeg jaguneb vahetu õppekasvatustöö ja teiste töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud tööülesannete vahel.

  (3) Õpetaja kvalifikatsiooninõudeks on vähemalt kõrgharidus ning haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogilised kompetentsid.

  (4) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor vähemalt kaks kuud enne tähtajalise töölepingu lõppemist õpetaja töökoha täitmiseks uue avaliku konkursi.

§ 31.   Õpetajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Õpetajate ülesanne on lasteaialaste ja õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel, üksteisemõistmisel ning koostööl lastevanematega.

  (2) Ülesande täitmiseks õpetaja:
  1) hoolitseb lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse asutuses viibimise ajal;
  2) tagab õppe- ja päevakava järgimise;
  3) nõustab õppeasutuses käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) on eeskujuks õpilasele;
  5) tegeleb väärtuskasvatuse ja -arendusega;
  6) teeb koostööd teiste õpetajatega õppe lõimimiseks;
  7) toetab iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni;
  8) hindab õpilast objektiivselt ning on hinnangute andmisel erapooletu;
  9) arvestab õpilase isikupära ning kohtleb õpilast taktitundeliselt;
  10) teeb koostööd vanematega;
  11) valmistub kõigiks õppetegevusteks ja ainetundideks;
  12) tagab tunnis õppetööks sobiva keskkonna;
  13) arvestab õpetamisel klasside omapära;
  14) lahendab õpilasega õppetunnis tekkinud probleemid;
  15) teatab õpilastele õppeveerandi alguses kontrolltööde läbiviimise graafiku, nõutavad õpitulemused ning hindamise põhimõtted;
  16) korraldab koolisiseseid aineolümpiaade, võistlusi, näitusi, konkursse;
  17) tegeleb pidevalt enesetäiendamisega ning kasutab koolitusvõimalusi;
  18) tagab tunnis ja õpilasüritustel tervishoiu- ja ohutusnõuetest kinnipidamise;
  19) osaleb aktiivselt õppenõukogus;
  20) hoiab oma käitumise ja tegevusega lasteaed-põhikooli ja õpetajaskonna mainet.

  (3) Õpetajate õigused ja vastutus on sätestatud lasteaed-põhikooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

§ 32.   Teiste töötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaed-põhikooli teenindava personali ülesanne on tagada asutuse häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (2) Ülesande täitmiseks peavad teised töötajad:
  1) olema eeskujuks lasteaialastele ja õpilastele;
  2) täitma täpselt ja õigeaegselt töölepingust tulenevaid ülesandeid;
  3) arvestama tööülesannete täitmisel õppe- ja kasvatustöö korraldusega.

  (3) Teiste töötajate õigused ja vastutus on sätestatud lasteaed-põhikooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

  (4) Töötajatel on keelatud avalikustada lasteaialapselt või õpilaselt saadud teavet lasteaialapse või õpilase perekonna kohta. Kui on selgunud, et lasteaialapse või õpilase kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui lasteaialaps või õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on töötajad kohustatud sellest teavitama lasteaed-põhikooli direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse sotsiaalkonsultanti või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

7. peatükk LASTEAED-PÕHIKOOLI JUHTIMINE 

§ 33.   Direktor

  (1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude lasteaed-põhikoolis läbiviidavate tegevuste, lasteaed-põhikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks direktor:
  1) esindab Laekvere valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
  2) esindab Laekvere valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib koolitöötajatega töölepingud;
  3) teeb kooli pidajale ettepaneku koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) kehtestab kooli ja lasteaia õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
  6) korraldab lasteaed-põhikooli asjaajamist;
  7) tagab lasteaed-põhikooli eelarve täitmise;
  8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) tagab lasteaed-põhikooli õppenõukogu, juhtkonna ja hoolekogu seaduslike otsuste täitmise;
  10) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
  11) kehtestab lasteaed-põhikooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
  12) arvab isiku õpilaste nimekirja ning lasteaed-põhikoolist välja vastavalt õigusaktidele;
  13) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist lasteaed-põhikoolis;
  14) korraldab õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi;
  15) moodustab vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmi ning kehtestab nende töökorralduse ja päevakava;
  16) otsustab õpilase pikapäevarühma vastu võtmise;
  17) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
  18) korraldab õpilaste ja lasteaed-põhikooli töötajate kaitse hädaolukorras;
  19) korraldab lasteaed-põhikooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise ning kehtestab selle;
  20) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  21) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
  22) kutsub kokku lasteaed-põhikooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
  23) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
  24) annab aru hoolekogule ja vallavalitsusele;
  25) juhatab õppenõukogu ja juhtkonna koosolekut ja korraldab nende tegevust;
  26) tegeleb enesetäiendamisega ning võtab osa oma ülesannete täitmiseks koolitustest;
  27) tagab lasteaed-põhikoolis toimiva meeskonna;
  28) koordineerib arengukava ja üldtööplaani koostamist;
29 korraldab lasteaed-põhikooli õppe- ja kasvatustööd reguleerivate õigusaktide avalikustamise lasteaed-põhikooli veebilehel;
  29) täidab teisi seadusega talle pandud ülesandeid.

  (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega lasteaed-põhikooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

  (4) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada lasteaed-põhikooli ja seeläbi Laekvere valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

  (5) Direktori lähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osa asutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt lasteaed-põhikooli mõnele teisele töötajale lähtudes § 35.

§ 34.   Direktori tööle võtmine

  (1) Lasteaed-põhikooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi kuulutab välja vallavalitsus ning konkurss toimub kooli direktori ametikoha täitmiseks vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Laekvere vallavanem, kes esindab töösuhtes lasteaed-põhikooli direktoriga Laekvere valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning lasteaed-põhikooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi.

  (3) Direktori töötasu kinnitab vastavuses vallavolikogu poolt vastuvõetud lasteaed-põhikooli eelarve ja vallavolikogu poolt kinnitatud hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alustele vallavalitsus.

§ 35.   Direktori asendamine

  (1) Direktor peab lasteaed-põhikooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning lasteaed-põhikooli kaudu Laekvere valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli-lasteaeda esindada.

  (2) Direktorit võib asendada juhtkonna liige.

  (3) Lasteaed-põhikooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

  (4) Direktor peab määrama ühe lasteaed-põhikooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (5) Direktor peab lasteaed-põhikooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

  (6) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-5 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale lisatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

  (8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva lastaed-põhikooli juhtkonna vanim liige. Juhtkonnaliiget tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 7 sätestatud alustel.

§ 36.   Juhtkond

  (1) Lasteaed-põhikooli juhtkonna kinnitab direktor käskkirjaga.

  (2) Juhtkonna ülesanneteks on lasteaed-põhikooli igapäevategevuse, arendamise ja majandamise planeerimine, kooli regulatsioonide ja strateegiate väljatöötamise korraldamine ning sisekontroll.

  (3) Juhtkonna otsused on lasteaed-põhikooli töötajatele täitmiseks kohustuslikud.

§ 37.   Õppenõukogu

  (1) Lasteaed-põhikoolil on üks õppenõukogu.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad ja lasteaiaõpetajad ning vajadusel teised direktori nimetatud õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökord on sätestatud haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

§ 38.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on lasteaed-põhikooli alaliselt tegutsev organ. Hoolekogu põhiülesanne on õpetajate, vallavolikogu, vallavalitsuse ja ametiasutuse ning vanemate ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad:
  1) Laekvere valla esindajad, kelle määravad vallavolikogu ja vallavalitsus;
  2) vähemalt kolm õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab lasteaia ja kaks kooli õpetajaid. Kui hoolekogu koosseisus on enam kui kaks õppenõukogu esindajat, tuleb tagada põhikooli ja lasteasutuse õpetajate võrdne esindatus hoolekogus. Õppenõukogu esindajad hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul (kui õppenõukogu koosolekud korraldatakse eraldi põhikooli ja lasteasutuse küsimustega tegelemiseks moodustatud alarühmades, valitakse õppenõukogu esindajad vastavates alarühmades);
  3) kooli õpilasesinduse nimetatud esindaja;
  4) lasteaialaste vanemate ja õpilaste vanemate esindajad. Lasteaialaste vanemate esindajad valitakse igast rühmast üks esindaja rühma vanemate koosolekul. Õpilaste vanemate esindajad valitakse põhikooli vanemate koosolekul mõlema õppehoone laste vanematest sama palju kui on lasteaialaste vanemate esindajaid.

  (3) Esindajad valitakse hoolekogusse kolmeks aastaks.

  (4) Õppenõukogu esindaja volitused hoolekogus lõpevad ennetähtaegselt lasteaed-põhikooli ja õpetaja vahelise töölepingu lõppemisel või õpetaja tagasikutsumisel hoolekogust.

  (5) Õpilaste vanemate esindaja volitused hoolekogus lõpevad ennetähtaegselt, kui vanemate esindaja laps on kooli lõpetanud või koolist välja arvatud, samuti vanemate esindaja tagasikutsumisel hoolekogust vanemate koosolekul. Lasteasutuse laste vanemate esindaja volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui vanemate esindaja laps on lasteasutusest välja arvatud, viidud üle lasteaia teise rühma, samuti vanemate esindaja tagasikutsumisel hoolekogust rühma vanemate koosolekul.

  (6) Muudes hoolekogu koosseisu, selle moodustamist ja töökorda puudutavates küsimustes lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning vallavolikogu ja vallavalitsuse kehtestatud kordadest.

  (7) Hoolekogu:
  1) osaleb lasteaed-põhikooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse lasteaed-põhikooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli ja lasteaia õppekavade kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta õppeainete nimistut;
  4) annab arvamuse kooli ja lasteaeda vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  6) annab arvamuse lasteaed-põhikooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  7) kehtestab direktori ettepanekul õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra;
  8) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra kohta;
  9) annab arvamuse lasteaed-põhikooli eelarve projekti kohta;
  10) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  11) annab arvamuse lasteaed-põhikooli sisehindamise korra kohta;
  12) annab arvamuse palgakorralduse põhimõtete kohta;
  13) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  14) annab arvamuse lasteaed-põhikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  15) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaed-põhikooli seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (8) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks.

8. peatükk ASUTUSE MAJANDAMISE ALUSED, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 39.   Lasteaed-põhikooli vara

  (1) Lasteaed-põhikooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Laekvere vallavara valitsemise korra alusel või teiste isikute ja asutuste poolt lasteaed-põhikoolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaed-põhikooli kasutuses olev vara on Laekvere valla omand.

  (3) Lasteaed-põhikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja Laekvere valla finantsjuhtimise korra järgi.

§ 40.   Lasteaed-põhikooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Lasteaed-põhikoolil on Laekvere valla eelarves iseseisev eelarve. Eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest, Laekvere valla eelarvest ja teiste omavalitsuste eelarvetest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning asutuse õppekava välistest tegevustest saadud tulust.

  (2) Lasteaed-põhikooli finantstegevust juhib direktor koostöös hoolekogug a. Raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

  (3) Lasteaed-põhikoolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.

  (4) Lasteaed-põhikoolis korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole õppekava osa (õppekavaväline tegevus), võib kulusid katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamise l.

  (5) Lasteaed-põhikoolil on õigusteha ettepanek vanematele kaasrahastamiseks § 19 lõikes 4 nimetatud tegevuste korraldamiseks.

  (6) Vanem tasub § 19 lõikes 4 nimetatud tegevuste puhul lapse (õpilase) piletihinna ning osaleb transpordikulude katmisel, kui viimast ei ole võimalik katta lasteaed-põhikooli eelarvest.

  (7) Õppekavavälise tegevuse kohta, mis toimub osalejate kaasrahastamisel, esitatakse osaleja vanemale teade. Õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisest laekuvad summad kogutakse allkirja vastu klassijuhataja ja rühmaõpetaja poolt.

§ 41.   Aruandlus

  (1) Lasteaed-põhikool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (2) Lasteaed-põhikool esitab iga aasta 1.oktoobriks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta.

§ 42.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaed-põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel maavanem.

  (2) Teenistusliku järelevalvet lasteaed-põhikooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (3) Õpilasele tervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele riiklikku järelevalvet Terviseamet.

9. peatükk LASTEAED-PÕHIKOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 43.   Lasteaed-põhikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaed-põhikooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab vallavolikogu, kuulates enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Lasteaed-põhikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaed-põhikooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- ja linnavalitsusi teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus tagavad tegevuse lõpetanud lasteaed-põhikooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis või lasteaias.

§ 44.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Vallavolikogul on õigus anda lasteaed-põhikooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale.

  (2) Lasteaed-põhikooli pidamine antakse üle vana ja uue pidaja kokkuleppel arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (3) Lasteaed-põhikooli pidamine antakse üle pärast viimase õppeveerandi lõppu. Lasteaed-põhikooli pidamise üleandmise otsusest teatatakse õpilastele ja töötajatele hiljemalt kaks kuud enne uue õppeaasta algust.

  (4) Lasteaed-põhikooli pidamise üleandmisel tagab uus pidaja õpilastele võimaluse jätkata üldhariduse omandamist koolis ja koolieast noorematele lastele lasteaias päevahoidu.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 45.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Laekvere Vallavolikogu 22. märtsi 2011 määrus nr 24 “Muuga Põhikooli põhimääruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Laekvere Vallavolikogu 08. veebruari 2011 määrus nr 22 „Laekvere Põhikooli põhimääruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Laekvere Vallavolikogu 27. detsembri 2011 määrus nr 33 „Laekvere Lasteaia „Rüblik“ põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Laekvere Vallavolikogu 01. märtsi 2005 nr määrus 48 Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 46.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembrist 2016.

Eerik Lumiste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json