Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2016, 38

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 06.07.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 ja jäätmeseaduse § 71 lg 1 alusel.

§ 1.  Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

 (1) Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 määruses nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ (RT IV, 04.11.2015, 25) tehakse järgmine muudatus:
 1) muudetakse paragrahvi 11 lõiget 1 ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmeid ning köögi- ja sööklajäätmeid (edaspidi biolagunevad jäätmed) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Biolagunevad jäätmed ulatuses, mida ei kompostita, tuleb anda üle korraldatud jäätmeveo ainuõigust omavale isikule.";
 2) muudetakse paragrahvi 11, lisades lõige 11, mis sõnastatakse järgmiselt:
"(11) Biolagunevate jäätmete mahutite paigutamise ja kasutamise kord töötatakse välja Rakvere linnavalitsuse poolt ja kinnitatakse linnavolikogus käesoleva määruse lisana.";
 3) muudetakse paragrahvi 12 lõiget 2, lisades punkti 5, mis sõnastatakse järgmiselt:
"5) süvakogumismahuteid.";
 4) muudetakse paragrahvi 12 lõiget 2, lisades lõige 21, mis sõnastatakse järgmiselt:
"(21) Biolagunevate jäätmete kogumismahutina võib kasutada kuni 240 liitrist biolaguneva kotiga vooderdatud jäätmemahutit.";
 5) muudetakse paragrahvi 14 lõiget 4 ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Olme-, sh segaolmejäätmete äravedu peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Biolagunevate jäätmete äravedu peab toimuma vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus biolagunevate jäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul. Kompostimise nõuded on kirjeldatud §-s 11. Mahuti ületäitumise ja/või haisu tekke korral peab jäätmete äravedu olema tagatud sagedamini.";
 6) muudetakse paragrahvi 15 lõiget 2 ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed (sh määrdunud pakendid), biolagunevad jäätmed (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse), paber ja papp. Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui seda tingib oluline avalik huvi.".

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2017. a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees