HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord

Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2019, 1

Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord

Vastu võetud 27.06.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ning § 22 lg 1 p 37 ja huvikooli seaduse § 13 lg 1 ning § 21 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tartu valla huvikoolidesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määramise kord reguleerib Tartu valla munitsipaalhuvikoolidesse (edaspidi: huvikool) õpilaste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist ning õppetasu määramist.

§ 2.   Huvikooli tegevuspiirkond on Tartu vald.

§ 3.   Õppureid, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tartu vald, võidakse huvikooli võtta tingimusel, et elukohajärgne omavalitsus või muu huvitatud isik osaleb täies ulatuses kooli õpilaskoha maksumuse kulude katmisel. Nimetatud nõudest võib teha erandeid Tartu Vallavalitsuse loal.

§ 4.   Arvestust õppurite vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab huvikooli direktor.

§ 5.   Õppur võetakse huvikooli ja arvatakse sealt välja direktori käskkirja alusel.

§ 6.   Õppur võib osaleda ühes või mitmes huvikoolis.

2. peatükk HUVIKOOLI VASTUVÕTMINE, LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE 

§ 7.   Informatsiooni huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

§ 8.   Huvikooli astumiseks esitab lapsevanem või täisealine õppur taotluse Tartu valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi e-keskkonnas ARNO.

§ 9.   Huvikooli direktor komplekteerib huvikooli rühmad ning tagab vastuvõetud õpilaste nimekirja ning nimekirjas tehtavate muudatuste sisestamise ettenähtud tähtaegadeks Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) jm asjakohastesse infosüsteemidesse.

§ 10.   Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal ja õppuril õigus tutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude huvikooli töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

§ 11.   Huvikoolist lahkumiseks esitatakse taotlus e-keskkonna ARNO kaudu. Taotluse võib esitada ka huvikooli direktorile.

§ 12.   Täpsem kord ja tingimused huvikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kohta sätestatakse huvikooli põhimääruses ning vallavalitsuse määrustega.

§ 13.   Õppurite huvikooli vastuvõtmise ja õppurite huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete õigsuse eest ARNO-s, EHIS-es jm asjakohastes infosüsteemides vastutab huvikooli direktor.

3. peatükk HUVIKOOLI ÕPPETASU 

§ 14.   Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasude suurused ja sellest vabastuste ning soodustuste andmise alused ja korra kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Tartu Vallavolikogu 19.03.2014 määrus nr 3 „Tartu valla muusikakooli ja spordikooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning õppetasu määra ja maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json