KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2019, 2

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.06.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tartu valla koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Tartu valla (edaspidi vald) territooriumil ning koerte ja muude lemmikloomade üle arvestuse pidamise korra.

  (2) Lisaks eeskirjale tuleb koerte ja kasside ning muude lemmikloomade pidamisel lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Koerte ja kasside pidamise nõuded

  (1) Omanik on kohustatud koera või tiheasustusalal peetavat kassi pidama loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud tema lahtipääsemine. Hajaasustuses peetavatel kassidel puudub ehitises või territooriumil kinnipidamise nõue.

  (2) Kui koera peetakse omanikule kuuluval või tema valduses oleval territooriumil, on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatussildi koera olemasolu kohta.

  (3) Koera või kassi pidaja peab tagama, et looma pidamine või looma käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist või vara.

  (4) Loomaga tohib viibida avalikus kohas kasutades loomal jalutusrihma või kanda looma kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas loomaga viibimisel peab loomapidaja tagama inimeste ja loomade ohutuse. Käitumise poolest agressiivne ja ohtlik koer peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.

  (5) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida kohtades, kus on välistatud tema kokkupuutumine teiste loomade ja inimestega ning kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (6) Loomapidaja on kohustatud koristama koera või kassi väljaheited loomapidaja või teise isiku omandis või valduses olevalt kinnisasjalt või avalikust kohast.

  (7) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse võib ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (8) Loomapidajal on keelatud:
  1) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid, välja arvatud pimeda juhtkoer, hüpokoer (diabeedi abikoer) ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel;
  2) ujutada ja pesta looma avalikus supluskohas suplushooajal (01.06 - 31.08);
  3) viibida avalikus kohas nakkusohtliku haige loomaga.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine

  (1) Tartu valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Muude lemmikloomade, eelkõige kasside, märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Tartu valla haldusterritooriumi peetav koer tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera sündimise päevast või 1 kuu jooksul vanema koera omandamise või valdusse saamise päevast, kui koer ei ole märgistatud mikrokiibiga.

§ 4.   Koerte ja kasside üle arvestuse pidamine

  (1) Tartu valla haldusterritooriumil peetav koer ning soovituslikult muu lemmikloom, eelkõige kass, tuleb registreerida üleriigilise levikuga lemmikloomade registris.

  (2) Koera võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud, tuleb loomapidaja andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris muuta 1 kuu jooksul võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb esitada registri pidajale avaldus, milles näidatakse uue loomapidaja andmed.

  (3) Looma surma korral tuleb registri pidajat sellest teavitada.

§ 5.   Üleminekusätted

  Tartu vallas peetavad koerad tuleb märgistada ja registreerida üleriigilise levikuga lemmikloomade registris kuue kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 01.10.2003 määrus nr 17 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 18.09.2002 määrus nr 19 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 14.05.2015 määrus nr 10 „Tabivere valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 14.05.2015 määrus nr 11 „Tabivere valla lemmikloomade registri asutamise ja pidamise põhimäärus“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 1.11.2003 määrus nr 22 „Laeva valla koerteregistri põhimäärus“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json