Teksti suurus:

Tartu Linnavalitsuse 20.09.2016. a määruse nr 15 "Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2019, 13

Tartu Linnavalitsuse 20.09.2016. a määruse nr 15 "Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 02.07.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi Haridusseaduse § 7 lg 2 p 8, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7, § 71 lg 1 ja lg 2, § 10 lg 1 ja lg 2, § 23, § 38, § 42, erakooliseaduse § 22 lg 11 ja lg 4, § 222 lg 1, Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määrusega nr 265 vastu võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi põhimääruse § 24 p 1, § 26, § 29 lg 1, Tartu Linnavolikogu 21. jaanuari 2016. a määruse nr 102 "Tartu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine" alusel kooskõlas avaliku teabe seaduse §-ga 435.

§ 1.   Tartu Linnavalitsuse 20. septembri 2016. a määrust nr 15 "Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimäärus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7, § 71 lg 1 ja lg 2, § 10 lg 1 ja lg 2, § 23, § 38, § 42, erakooliseaduse § 22 lg 11 ja lg 4, § 222 lg 1, Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määrusega nr 265 vastu võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi põhimääruse § 24 p 1, § 26, § 29 lg 1, Tartu Linnavolikogu 21. jaanuari 2016. a määruse nr 102 "Tartu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine" alusel kooskõlas avaliku teabe seaduse §-ga 435.";
  2) määruse paragrahvi 2 täiendatakse pärast sõna "üldkeskharidus" sõnaga ", huviharidus";
  3) määruse paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
"3) huvihariduses osalevate õpilaste üle.";
  4) määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa "õpilaste toitlustajale" tekstiosaga "huvihariduse korraldajale, toitlustusteenuse osutajale";
  5) määruse paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
"5) korraldavad huviharidust.";
  6) määruse paragrahvi 7 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna "juhusiku" sõnaga "juhusliku";
  7) määruse paragrahvi 9 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa "üldhariduskoolid või nende pidajad" tekstiosaga ", huvihariduse korraldajad";
  8) määruse paragrahvi 9 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa "õpilaste toitlustajad" tekstiosaga "toitlustusteenuse osutajad";
  9) määruse paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
"5) huvihariduses osalemiseks kohta taotlevate ja huvihariduses osalevate õpilaste andmed.";
  10) määruse paragrahvi 10 lõike 2 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"21) hariduslikud erivajadused;";
  11) määruse paragrahvi 10 lõike 2 punkt 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"40) toe liik;";
  12) määruse paragrahvi 10 lõike 2 punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"41) tugiteenused;";
  13) määruse paragrahvi 10 lõike 2 punkt 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"49) kohatasu suurus koolieelses lasteasutuses, lapsehoius, huvihariduse korraldaja juures ja kohatasu võlgnevused;";
  14) määruse paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktidega 57, 58 ja 59 järgmises sõnastuses:
"57) koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmed;
58) huvihariduse ring või õpperühm;
59) tahteavaldused.";
  15) määruse paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
"4) huvihariduse korraldaja.";
  16) määruse paragrahvi 11 lõike 2 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"18) toitlustusteenuse osutaja nimi, registrikood ja kontaktandmed ning toitlustamise andmed lasteasutuste ja koolide lõikes;";
  17) määruse paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktidega 19, 20 ja 21 järgmises sõnastuses:
"19) pikapäevarühmade andmed;
20) huvikooli õppekava andmed;
21) huvihariduse korraldajate ringide või õpperühmade andmed.";
  18) määruse paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse tekstiosa "põhi- ja üldkeskharidust" tekstiosaga "põhi-, üldkesk- ja huviharidust";
  19) määruse paragrahvi 14 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa "ja koolide" tekstiosaga ", koolide ja huvihariduse korraldajate";
  20) määruse paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
"4) huvihariduse korraldajate juures tegutsevate ringide või õpperühmade andmed, kohtade ja vabade kohtade arv ringis või õpperühmas ja huvikooli õppekavade andmed.";
  21) määruse paragrahvi 14 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) koolieelsel lasteasutusel, lapsehoiuteenuse osutajal, koolil, huvihariduse korraldajal ja toitlustusteenuse osutajal on juurdepääs vastava asutusega seotud andmetele (nii asutuse enda andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed) ning seadusliku esindaja või isiku enda tahteavalduse alusel teise asutuse andmetele tahteavalduses väljendatud ulatuses;".

Raimond Tamm
abilinnapea linnapea ülesannetes

Anneli Apuhtin
õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json