HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 6

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks

Vastu võetud 01.07.2021 nr 145

Soovides muuta võimalikult sujuvaks ning taotleja vaates mugavaks üleminek uuele huvihariduse ja huvitegevuse toetamise süsteemile ning samal ajal soovides aidata huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujatel võimalikult stabiilselt üle elada COVID-19 laialdase leviku periood, kehtestatakse 2022. aastaks käesolev lihtsustatud toetuse andmise kord.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, erakooliseaduse § 22 lõike 4, noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib 2022. aastaks Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" (tegevustoetuse korrad) kohase toetuse taotlemise ja andmisega seotud erisusi.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) 2022. aastaks antakse tegevustoetuse korra kohast toetust 2020. aastal esitatud taotluste alusel (sealhulgas saavutustoetust kultuuri valdkonnas) ja vastavalt 2020. aasta 1. novembriks kinnitatud harrastajate arvu järgi. 2021. aastal toetust saanud juriidiline isik 2022. aastal samas mahus toetuse saamiseks uut taotlust esitama ei pea.

  (2) 2021. aastal toetust saanud juriidiline isik peab 2022. aasta toetuse saamiseks kinnitama hiljemalt 1. oktoobriks Tartu linnaportaalis, et ta jätkas 2021. aasta kevadhooajal kehtestatud COVID-19st lähtunud piirangute kehtimise ajal tegevust vastavalt võimalustele ning jätkab tegevust 2021/2022. õppeaastal.

  (3) Taotleja, kes 2021. aastaks tegevustoetuse korra kohaselt toetust ei taotlenud või toetust ei saanud, saab 2022. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse toetust taotleda vastava tegevustoetuse korra kohaselt. 2022. aastaks saab toetust taotleda nii juba Tartus tegutsenud juriidiline isik, uus Tartus tegevust alustav juriidiline isik, kui ka juriidiline isik, kes alustab huvihariduse või huvitegevuse pakkumist uues valdkonnas.

  (4) Kui spordiklubi või spordikool soovib toetust saada kõrgema koefitsendiga kui 2021. aastal, tuleb taotlus esitada vastavalt Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määrusele nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord". Toetus antakse tegeliku harrastajate arvu järgi.

  (5) 2021. aastal toetust saanud juriidiline isik, kelle senises tegevusvaldkonnas harrastajate arv oluliselt kasvab, võib esitada vastava tegevustoetuse korra kohaselt toetuse taotluse kõigi enda harrastajate kohta 1. oktoobriks. Harrastajate oluliseks kasvuks loetakse vähemalt 20% harrastajate arvu suurenemist võrreldes 2021. aastaga, harrastajate arvu suurenemisel väiksemas mahus antakse toetust 2021. aasta harrastajate arvu järgi.

  (6) Kui käesoleva paragrahvi lõike 5 kohase toetuse taotlemise järgselt ilmneb, et harrastajate arv on väiksem kui 2021. aastal, antakse taotlejale toetust tegeliku harrastajate arvu järgi.

§ 3.   Kohustus teavitada tegevuse lõpetamisest

  Kui 2021. aastal tegevustoetuse korra kohast toetust saanud juriidiline isik kavandab 2022. aastal tegevuse lõpetada, kohustub ta tegevuse lõpetamisest Tartu linnaportaali kaudu teavitama hiljemalt 1. oktoobril 2021. a.

§ 4.   Toetuse andmine

  Toetuse andmise 2022. aastaks otsustab linnavalitsus.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json