Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 7

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 01.07.2021 nr 10

Määrus antakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkond on Põltsamaa vald.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Põltsamaa Raamatukogu, inglise keeles Põltsamaa Library.

  (3) Raamatukogu täidab Jõgeva maakonnas raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

  (4) Raamatukogul on oma eelarve, registrikood, kassa ja sümboolika.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Oma eesmärgi saavutamiseks raamatukogu:
  1) kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid;
  2) loob ja arendab andmebaase, sotsiaalmeedia rakendusi, internetiportaale;
  3) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, skaneerimine, kiletamine jm), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
  4) võimaldab kasutada avalikku internetti;
  5) korraldab raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuurisündmusi;
  6) viib läbi erinevaid kasutajakoolitusi.

  (2) Raamatukogu koordineerib maakondlikku raamatukoguteenindust vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele.

§ 4.   Raamatukogu juhtimise korraldus

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

  (5) Raamatukogu direktor:
  1) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  3) algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel, täiendamisel või muutmisel ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele;
  4) koostab raamatukogu eelarve taotluse ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  5) esitab töötajate koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
  6) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  7) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu töötajatega, kinnitab ametijuhendid ning kohaldab hoiatusi ja ergutusi;
  8) kinnitab raamatukogu lahtioleku kellaajad;
  9) kinnitab töökorralduse reeglid, töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ning tagab nende täitmise;
  10) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) esindab raamatukogu või volitab teisi isikuid raamatukogu esindama;
  12) täidab muid raamatukogu tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 5.   Raamatukogu struktuur

  (1) Pearaamatukogu on Põltsamaa Raamatukogu, asukohaga Veski t 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48106, osakondadega kogude arenduse osakond, laste- ja noorteosakond, täiskasvanute osakond.

  (2) Haruraamatukogud:
  1) Adavere raamatukogu, asukohaga Kooli tänav 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald 48001;
  2) Aidu raamatukogu, asukohaga Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald 48222;
  3) Puurmani raamatukogu, asukohaga Ülejõe 4, Puurmani alevik, Põltsamaa vald 49014.

  (3) Välisteeninduspunktid:
  1) Lustivere raamatukogu, asukohaga Kooli tee 6, Lustivere küla, Põltsamaa vald 48032;
  2) Pajusi raamatukogu, asukohaga Kooli/1, Pisisaare küla, Põltsamaa vald 48216;
  3) Tapiku raamatukogu, asukohaga Tapiku küla, Põltsamaa vald 48218.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt seitsmeliikmeline raamatukogu nõukogu, mille koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus neljaks aastaks.

  (2) Nõukogusse kuuluvad vallavalitsuse, valla, maakonna, lugejate ning raamatukogu esindajad.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõukogu tagasi kutsuda.

  (4) Raamatukogu nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 korda aastas. Nõukogu koosolekut võib läbi viia elektrooniliselt.

  (5) Nõukogu teeb oma otsused häälteenamuse põhjal. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.

  (6) Nõukogu otsused protokollitakse ning saadetakse liikmetele koosoleku toimumisest arvates kahe nädala jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokollid registreeritakse dokumendihaldusprogrammis.

§ 7.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Põltsamaa valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale.

  (3) Raamatukogu tegevust finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust- ja aruandlust teostab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahaliste väärtuste ja selles tehtud muudatuste kohta. Arvestuse alusel kontrollitakse varade säilimist, koostatakse aruanded ja analüüsitakse töötulemusi.

§ 8.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet rahvaraamatukogude võrgu ja maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ja lepingutes ettenähtud aruanded.

§ 9.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Vallavalitsus teatab raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määrus nr 1 „Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json