Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 8

Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 01.07.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib raamatukogu, sh haruraamatukogude ja välisteeninduspunktide teeninduse korraldust ning lugejate õigusi, kohustusi ja vastutust.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (4) Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga nii kohapeal kui ka raamatukogu veebilehel. Lugejaid, kes on andnud raamatukogule oma e-posti aadressi, teavitatakse eeskirja muutusest elektrooniliselt.

  (5) Raamatukogu vara kaitseks ja isikute turvalisuse tagamiseks rakendatakse videovalvet.

§ 2.   Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (2) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel lugejate andmebaasis. Teaviku kojulaenutamise õiguse saamiseks on kuni 18-aastase isiku puhul vajalik lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

  (3) Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse vastavalt raamatukogu andmekaitsetingimustele. Isikuandmeid kasutatakse lugeja isiku tuvastamiseks, raamatukogu pakutavate teenuste
osutamiseks, sh teavikute tagastamispäeva möödumisel meeldetuletuse ja ettekirjutuse saatmisel ning statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (4) Puudega isikule raamatukogu teenuse osutamiseks võib rahvaraamatukogu töödelda isiku
terviseandmeid, et tuvastada isiku õigus saada puudega isikule pakutavaid rahvaraamatukogu teenuseid.

  (5) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi ja kinnitab seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Igal aastal registreeritakse lugeja ümber tema esimesel külastusel raamatukokku isikut tõendava dokumendi alusel, kontrollitakse lugejaandmeid ning vajadusel tehakse parandused. Lugejat, kel on raamatukogu ees kohustusi, ümber ei registreerita.

  (7) Raamatukogu teenuseid võib ainult kohapeal kasutada:
  1) lugeja, kellel ei ole rahvastikuregistris Eesti elukoha aadressi või kes ei ole esitanud raamatukogule püsiva elukoha aadressi Eestis ega ole maksnud tagatist paragrahvi 5 lõike 4 tingimustel;
  2) alla 18-aastane isik, kellel puudub vanema kirjalik nõusolek vastutada alla 18-aastase isiku tegevuse eest raamatukogus.

§ 3.   Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus

  (1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikuid koju laenutada on õigus registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (2) Teavik laenutatakse koju 21 kalendripäevaks. Suurema nõudlusega teavikutele on raamatukogul õigus seada lühemaid laenutusaegu. Lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 15 teavikut.

  (3) Enim nõutud teatmeteoseid ja teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ning eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

  (4) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Põltsamaa vald või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (5) Teaviku kojulaenutamisel saab lugeja saab kviitungi ja e-kirja laenatud teavikute kohta koos tagastamistähtaegadega, raamatukogu lahtiolekuaegade, raamatukogu kontaktide ning laenutusperioodil raamatukogus toimuvate ürituste nimekirja.

  (6) Tagastustähtaega on võimalik pikendada hiljemalt tagastustähtpäeval kuni kolm korda kui teavikut ei vaja teised lugejad. Pikendada saab kohapeal, telefoni teel, elektronposti kaudu või e-teenusena elektronkataloogis RIKSWEB.

  (7) Lugejal, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, tagastustähtaega ei pikendata, uusi teavikuid talle ei laenutata.

  (8) Teavikuid, mis on välja laenutatud, saab reserveerida. Reserveering kehtib 3 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest. Lugejat teavitatakse teaviku saabumisest elektronposti või telefoni teel.

  (9) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (10) Põltsamaa valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 4.   E-teenused RIKSWEBis ja avalike arvutite kasutamine

  (1) RIKSWEB annab võimaluse kasutada raamatukogu e-teenuseid:
  1) teha otsinguid andmebaasis oleva kirjanduse kohta;
  2) koostada otsitu põhjal soovitud kirjanduse nimekiri ja see välja trükkida;
  3) leida info eksemplaride leidumuse ja vabade ning laenutatud eksemplaride kohta;
  4) saada infot uudiskirjanduse kohta;
  5) saada infot enim loetavate teavikute kohta.

  (2) RIKSWEBi salasõnaga sisselogimine võimaldab lugejal:
  1) sirvida enda laenutusi, reserveeringuid, makseid, märkusi;
  2) pikendada teavikute laenutusi lubatud tingimustel;
  3) reserveerida teavikuid lubatud tingimustel;
  4) vahetada antud salasõna.

  (3) Lugejal on õigus paluda raamatukogutöötajalt individuaalset koolitust infootsinguks andmebaasides.

  (4) Avalike arvutite kasutamine registreeritakse nimeliselt raamatukogu haldussüsteemi kuuluvas andmebaasis.

  (5) Kliendil on keelatud avalikus arvutis kasutada isiklikku andmekandjat.

  (6) Avalikes arvutites on keelatud külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi.

§ 5.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja kannab materiaalset vastutust iga laenutatud teaviku, seadme või vahendi eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust, seadmest või vahendist tuleb koheselt teatada raamatukogutöötajale.

  (2) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Lugejat teavitatakse tähtaja saabumisest elektronposti teel.

  (3) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist ei laenutata uusi raamatuid ega pikendata laenutustähtaega. Viivise suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Kui lugeja tagastab teaviku tagastustähtpäevale järgneva kahe päeva jooksul, on raamatukogul õigus viivise võtmisest loobuda.

  (5) Raamatukogul on õigus korraldada kampaania, mille käigus ei võeta teavikute tagastamise korral viivitatud aja eest tasu.

  (6) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teose teise eksemplariga (võib olla uuem trükk) või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

  (7) Kui lugeja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 6 nimetatud kohustusi, annab raamatukogu lugejale uue tähtaja kohustuste täitmiseks. Kohustuse täimata jätmisel tehakse lugejale ettekirjutus, mis saadetakse posti teel lugeja antud elukoha aadressil. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale või tema seaduslikule esindajale.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (2) Raamatukogus tuleb hoida korda ja raamatukogu vara. Oma käitumisega ei tohi häirida teisi raamatukogus viibijaid.

  (3) Raamatukogu ruumides on keelatud viibida ilmsete alkoholi- ja mõnuaine tunnustega isikutel.

  (4) Raamatukogus isikute turvalisuse tagamiseks ja vara kaitseks on paigaldatud valvekaamerad, mis on seadistatud andmekaitsereeglitest kinni pidades, minimaalsuse, eesmärgipärasuse ja läbipaistvuse põhimõtteid järgides.

  (5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu teenindusega tegelevad raamatukoguhoidjad. Juhul, kui raamatukoguhoidja poolt pakutud lahendus ei rahulda lugejat, on tal õigus pöörduda raamatukogu direktori poole.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 66 „Põltsamaa
Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json