KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 26

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 19.06.2018 nr 21
RT IV, 29.06.2018, 14
jõustumine 02.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2021RT IV, 09.07.2021, 2212.07.2021

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rõuge valla haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Ürituse korraldamine toimub Rõuge Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) loa alusel. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (5) Ürituse korraldajaks võib olla isik, asutus, organisatsioon või seltsing.

  (6) Ürituse korraldaja peab järgima Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva määruse nõudeid.

  (7) Järelevalvet määruse ja avaliku ürituse pidamise nõuete täitmise üle teostavad vallavalitsus ning teised asjaomased asutused kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (8) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused vallavalitsus.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotluse vormi kinnitab Rõuge Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, isikukood või registrikood;
  2) korraldaja kontaktinfo;
  3) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  4) iseloomustus (mis liiki üritusega on tegemist ning sihtgrupp, kellele üritus on suunatud; võib olla eraldi lehel);
  5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  7) osavõtjate eeldatav arv;
  8) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiinilise abi, tuleohutuse jms tagamise vahendid;
  9) parkimiskorraldus;
  10) piletimüügi korraldamine;
  11) korraldamisel kasutatav heli-, valgus- ja pürotehnika;
  12) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  13) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (3) Seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise taotlust ei esita vallavalitsuse hallatav asutus, kui üritus toimub hallatava asutuse territooriumil. Ürituse korraldamisel lähtub hallatava asutuse juht määruse §-s 7 sätestatust.
[RT IV, 09.07.2021, 22 - jõust. 12.07.2021]

§ 3.   Loa andmine

  (1) Vallavalitsus vaatab loa taotluse ja nõutud lisadokumendid läbi 3 tööpäeva jooksul. Vajadusel nõutakse ürituse korraldajalt taotluses esinevate puuduste ilmnemisel puuduste kõrvaldamist ja täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Vallavalitsus annab ürituse korraldamiseks loa, milles märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isikukood või registrikood, aadress);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (3) Luba edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile teadmiseks.

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib motiveeritud otsusega keelduda loa andmisest.

  (2) Loa võib jätta andmata, kui:
  1) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  2) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 5.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Vallavalitsus võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamiseks ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  2) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab vallavalitsus vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab loa andja loa ürituse pidamiseks.

§ 6.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult vallavalitsust informeerima.

§ 7.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse pidamisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) tagama üritusel Rõuge valla heakorra eeskirja ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise.

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Rõuge vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid, mis selguvad enne ürituse pidamist;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Rõuge valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json