HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine

Vastu võetud 02.10.2019 nr 7
RT IV, 11.10.2019, 22
jõustumine 14.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2021RT IV, 09.07.2021, 2312.07.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Hiiumaa vallas (edaspidi vald) elavale isikule põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Hiiumaa vald, tagatakse õppimisvõimalus Hiiumaa valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Hiiumaa vald.

§ 3.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgsed koolid on Emmaste Põhikool, Käina Kool, Kärdla Põhikool, Lauka Põhikool, Palade Põhikool, Suuremõisa Lasteaed-Põhikool.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses tavakoolis.

  (3) Elukohajärgsesse kooli vastuvõtul lähtub kool haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel kehtestatud dokumentidest; samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 ja 28.

  (4) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes otsustab õpilasele elukohajärgse kooli määramise ja vajadusel täiendava õppekoha loomise. Määratud elukohajärgse kooliga mittenõustumisel on isikul või tema seaduslikul esindajal õigus loobuda määratud koolist ja valida vaba õppekohaga kool.
[RT IV, 09.07.2021, 23 - jõust. 12.07.2021]

  (5) Kool, mille nimekirja õpilane kinnitatakse ja kuhu õpilane õppima asub, loetakse õpilase elukohajärgseks kooliks.

§ 4.   Elukohajärgne kool põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes.

  Rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa vallas elavale 17 aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, on elukohajärgseks kooliks kool, kus toimub mittestatsionaarne õpe.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json