Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 31

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 06.12.2017 nr 5
RT IV, 13.12.2017, 22
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2021RT IV, 07.05.2021, 410.05.2021
01.07.2021RT IV, 09.07.2021, 1112.07.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2021.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kord reguleerib Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmetele volikogu istungi tööst ja volikogu komisjoni (edaspidi komisjon) ning volikogu eestseisuse (edaspidi eestseisus) tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 07.05.2021, 4 - jõust. 10.05.2021]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 07.05.2021, 4 - jõust. 10.05.2021]

  (4) Volikogu tööga seotud lähetuse korral hüvitatakse lähetuskulud Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras. Volikogu liikme suunab lähetusse (sh koolitusele) volikogu esimees. Volikogu esimehe lähetusse suunamise ja lähetuskulude hüvitamise otsustab volikogu.

§ 2.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus

  (1) Volikogu esimehele või tema äraolekul volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe ülesannete täitmise eest tasu 960 eurot kuus.

  (2) Volikogu liikmele (v.a volikogu esimees) makstakse volikogu istungi tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis.

  (3) Komisjoni esimehele või tema äraolekul komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni töö korraldamise ja juhtimise eest tasu 200 eurot kuus ning seda vaid juhul, kui antud kuus toimus komisjoni koosolek(uid).

  (4) Komisjoni liikmele (v.a komisjoni esimees) makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 15 eurot tunnis.

  (5) Elektrooniliselt peetud komisjoni koosolekul osalemise eest makstakse komisjoni liikmele (v.a komisjoni esimehele) tasu 15 eurot koosoleku kohta.
[RT IV, 07.05.2021, 4 - jõust. 10.05.2021]

  (6) Täiendavate tasude, hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise otsustab vallavolikogu igal konkreetsel juhul eraldi. Täiendavat tasu, hüvitist, toetust ja soodustust võib maksta nii volikogu liikmetele kui ka neile komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.
[RT IV, 09.07.2021, 11 - jõust. 12.07.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2021.]

§ 3.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungist osavõtu kohta peetakse arvestust istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

  (2) Komisjonide ja eestseisuse tööst osavõtu kohta peetakse arvestust koosoleku protokolli ja koosolekul osalejate registreerimislehe alusel.

  (3) Volikogu esimehele, aseesimehele ja komisjoni esimehele makstakse tasu välja üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (4) Tasu volikogu tööst ja komisjonide ning eestseisuse tööst osavõtu eest makstakse välja kord kuus vallakantselei koostatud ja volikogu esimehe kinnitatud koondi alusel hiljemalt kuu 5. kuupäevaks, võttes aluseks eelmise kuu 27. kuupäevaks esitatud istungite ja koosolekute protokolle.

  (5) Määruse § 1 lõikes 4 nimetatud volikogu liikme lähetusaruanne vormistatakse ametiasutuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras. Lähetusaruande kinnitab volikogu esimees.

  (6) Korras käsitletud tasudelt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (7) Määruse §-s 2 nimetatud tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisega seotud lähetus- ja koolituskulud.

  (2) Volikogu ja komisjoni liikmele hüvitatakse osaliselt komisjoni töös osalemiseks tehtud isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Kulude hüvitamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kulude hüvitamise aluseks on isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetav sõidupäevik (vorm määruse lisa).

  (4) Isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetakse arvestust kuude kaupa ning sõidupäevik esitatakse ametiasutuse rahandusosakonnale hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 5. tööpäevaks.

  (5) Hüvitist makstakse 30 senti volikogu ja komisjoni töös osalemiseks tehtud ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendrikuus.

  (6) Hüvitis makstakse välja ametiasutuse rahandusosakonna poolt sõidupäeviku ja volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (7) Määruse § 4 lõikes 1 nimetatud lähetus- ja koolituskulude hüvitamiseks esitab volikogu liige taotluse volikogu esimehele, kes otsustab kulutuse põhjendatuse ja teeb esitatud kuludokumentide alusel ametiasutuse rahandusosakonnale ettepaneku kulutuste hüvitamiseks.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolvast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa isikliku sõiduauto sõidupäevik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json