Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 17

Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 33
RT IV, 09.05.2018, 11
jõustumine 12.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 512.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala valla arengukava (edaspidi valla arengukava) ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste ning Põhja-Sakala Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord.

  (2) Valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamist korraldab Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi valitsus), kui volikogu ei otsusta teisiti.

  (3) Vallavalitsus võib sõlmida lepinguid valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamiseks või koostamise konsulteerimiseks.

  (4) Hallatava asutuse arengukava koostamist korraldab asutuse juht.

2. peatükk Valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 2.   Üldsätted

  (1) Valla arengukava on dokument, milles esitatakse valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; tegevusvaldkondade lõikes probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (2) Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on valla finantsplaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi koos nimetatud arengudokumendid) on aluseks vallas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele ning valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringute kavandamisel.

  (4) Arengudokumendid peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat aastat.

[RT IV, 09.07.2022, 5 - jõust. 12.07.2022]

  (5) Valitsus kehtestab igal aastal eelarve eelnõu koostamise ajakava, tingimused ja vormid, mis avalikustatakse valla veebilehel. Hallatavad asutused ja valdkondade eest vastutavad ametnikud esitavad eelarvetaotlused koos seletuskirjaga ametiasutusele alaeelarve liigenduses vastavalt käesolevale paragrahvile.

  (6) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 3.   Arengudokumentide koostamine ja muutmine

  (1) Arengudokumentide koostamine ja muutmine algatatakse Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega. Sama otsusega kehtestatakse arengukava koostamise aluseks olev lähteülesanne, mis sisaldab arengukava koostamise eesmärki, arengukavaga hõlmatavat perioodi, arengukava koostamise etappe ja ajakava ning vajadusel arengukava struktuuri ja arengukava koostamisse kaasatavaid konkreetseid ametiasutusi ja isikuid.

  (2) Arengudokumentide koostamisel, muutmisel ja menetlemisel lähtutakse arengukava osas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37-372 ning eelarvestrateegia osas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetest. Arengudokumendid vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas.

  (3) Arengudokumentide menetlemise juhtivkomisjon on volikogu eelarve- ja majanduskomisjon (edaspidi juhtivkomisjon).

  (4) Arengudokumentide või nende muutmise eelnõu koostamiseks esitavad ametiasutuse hallatavad asutused (edaspidi asutused) ning volikogu alatised komisjonid hiljemalt iga aasta 1. aprilliks vallavalitsusele ettepanekud arengudokumentide muutmiseks või uute arengudokumentide algatamiseks. Ametiasutus teeb esitatud ettepanekutest koondi ja esitab selle koos finantsvõimaluste analüüsiga juhtivkomisjonile aprillikuu koosolekul arutamiseks ja seisukoha võtmiseks. Juhtivkomisjoni koosoleku protokollis märgitud seisukohad on vallavalitsusele aluseks arengudokumentide eelnõu koostamisel.

  (5) Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 2 punkti 9 mõistes vallast sõltuvad üksused esitavad eelarvestrateegia koostamiseks vajalikud andmed iga aasta 15. aprilliks. Andmed esitatakse ametiasutusele vallavalitsuse kehtestatud nõuete ja vormi kohaselt.

  (6) Ametiasutus koostab arengudokumentide või nende muutmise eelnõu ja esitab selle volikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt 10. augustiks.

  (7) Volikogu määrab avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja viisi, ettepanekute esitamise aja ja viisi ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (8) Ettepanekuid arengudokumentide eelnõu muutmiseks või täiendamiseks saavad esitada kõik huvitatud isikud. Esitatud ettepanekute alusel koostab ametiasutus koondi ja esitab selle koos eelnõuga volikogu alatistele komisjonidele seisukoha andmiseks ning volikogule ettepanekute arengukavasse hääletamiseks.

  (9) Volikogu kinnitab valla arengukava ja eelarvestrateegia või nende muudatused määrusega hiljemalt 15. oktoobriks.

  (10) Arengudokumendid koos volikogu alatiste komisjonide ja volikogu istungite protokollidega arengudokumentide menetlemise kohta avaldatakse internetis valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengudokumentide vastuvõtmisest arvates. Arengudokumentide avalikustamise tagab ametiasutus.

§ 4.   Valla arengukava täitmise aruanne

  (1) Igal aastal koostab vallavalitsus aruande arengukava täitmise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab selle hiljemalt 1. juuniks volikogule. Aruandes tuleb anda hinnang arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisele, analüüsida eesmärkide saavutamise tõhusust ja selleks kasutatud abinõude otstarbekohasust. Vajadusel tuleb koos aruandega esitada volikogule ettepanek arengukava muutmiseks.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia täitmise aruanne on aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmisele ning järgmise perioodi arengukava ja eelarvestrateegia koostamisele.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel lähtutakse nende koostamise põhimõtetest.

3. peatükk Valdkonna arengukava 

§ 5.   Valdkonna arengukava

  (1) Valdkonna arengukava on arengudokument, mis käsitleb valla ühte tegevusvaldkonda, võttes arvesse kehtivaid riiklikke vastava valdkonna arengut suunavaid arengudokumente.

  (2) Valdkonna arengukava on valla arengukava osa ja sellega kooskõlas.

  (3) Valdkonna arengukava sisaldab:
  1) hetkeolukorra analüüsi;
  2) eesmärke;
  3) eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevuskavasid;
  4) järelevalvemeetodeid.

  (4) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

§ 6.   Valdkonna arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Valdkonna arengukava koostamise või muutmise eelnõu valmistab ette ametiasutus.

  (2) Ametiasutus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise valdkonna arengukava koostamisse ja muutmisse.

  (3) Ametiasutus avalikustab valdkonna arengukava projekti või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel ja valla raamatukogudes. Teade valdkonna arengukava projekti või muudatusettepanekute avalikustamise kohta avaldatakse valla veebilehel ja kohalikus ajalehes hiljemalt üks nädal enne avalikustamise algust. Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (5) Pärast avalikustamise lõppu esitab vallavalitsus valdkonna arengukava koostamise või muutmise eelnõu ja arvamuse esitatud ettepanekute kohta volikogule.

  (6) Valdkonna arengukava kinnitab volikogu oma otsusega.

4. peatükk Asutuse arengukava 

§ 7.   Asutuse arengukava

  (1) Asutuse arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist.

  (2) Asutuse arengukava on kooskõlas valla arengukavaga.

  (3) Asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (4) Asutuse arengukava lõpptähtpäev ei või ületada valla arengukava lõpptähtpäevaga.

§ 8.   Asutuse arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Asutuse arengukava koostamine on kohustuslik vastavalt seadustele.

  (2) Asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab asutuse juht.

  (3) Asutuse arengukava muutmise aluseks on asutuse eelnenud perioodi arengukava täitmise aruanne, mis esitatakse ametiasutusele hiljemalt 31. märtsiks.

  (4) Ametiasutus avalikustab asutuse arengukava eelnõu või muudatusettepanekud valla ja asutuse veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Asutuse arengukava projekt või muudatusettepanekud esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks asutuse hoolekogule või nõukogule.

  (6) Asutuse arengukava kinnitab volikogu, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 9.   Kooli arengukava koostamine ja muutmine

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.

  (2) Kooli arengukava koostamise aluseks on valla arengukava ning sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Kool töötab välja arengukava eelnõu koostöös hoolekoguga, õpilasesindusega, õppenõukoguga ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli ning esitab selle vallavalitsusele.

  (4) Kool avalikustab kooli arengukava eelnõu või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla ja kooli veebilehel.

  (5) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (6) Arengukava eelnõu koos esitatud muudatusettepanekutega saadetakse tagasi kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule arvamuse andmiseks.

  (7) Kooli arengukava kinnitab volikogu oma otsusega.

  (8) Kool avalikustab arengukava oma veebilehel ja loob koolis võimaluse arengukavaga tutvumiseks paberil.

  (9) Paragrahvis reguleerimata küsimustes lähtutakse asutuse arengukava kohta sätestatust.

§ 10.   Lasteaia arengukava koostamise ja muutmine

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostatakse lasteaia arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks.

  (2) Arengukava koostamise ja muutmise aluseks on valla arengukava ning sisehindamise aruandes väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Lasteaed töötab välja arengukava eelnõu koostöös hoolekoguga ja pedagoogilise nõukoguga ning esitab selle vallavalitsusele.

  (4) Lasteaed avalikustab lasteaia arengukava eelnõu või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla ja lasteaia veebilehel.

  (5) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (6) Arengukava projekt koos muudatusettepanekutega saadetakse tagasi lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule arvamuse andmiseks.

  (7) Lasteaia arengukava kinnitab volikogu oma otsusega.

  (8) Lasteaed avalikustab lasteaia arengukava oma veebilehel ja loob lasteaias võimaluse arengukavaga tutvumiseks paberil.

  (9) Paragrahvis reguleerimata küsimustes lähtutakse asutuse arengukava kohta sätestatust.

5. peatükk Vastutus 

§ 11.   Vastutus

  (1) Valla arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (2) Valdkondliku arengukava täitmise eest vastutab vallavalitsus.

  (3) Asutuse arengukava täitmise eest vastutab asutuse juht.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json