EttevõtlusToetused

EttevõtlusTurism

Teksti suurus:

Konverentsi toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 43

Konverentsi toetus

Vastu võetud 11.05.2017 nr 135
RT IV, 19.05.2017, 4
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2020RT IV, 18.09.2020, 421.09.2020
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3012.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala, toetuse taotlemisele, taotluse menetlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduv õigus
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

  (1) Määrus reguleerib konverentsi toetuse andmise eesmärki, taotlejale esitatavaid nõudeid, taotluse hindamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise korda.

  (2) Toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on:
  1) suurendada konverentsil osalejate arvel ööbimiste arvu Tartu majutusettevõtetes;
  2) kasvatada Tartu kui konverentside toimumise koha tuntust;
  3) suurendada koostööd konverentside korraldajate ning turismiteenuste pakkujate vahel;
  4) vähendada turismi hooajalisust Tartus.

  (2) Kindlaksmääratud ajaperioodiks võib kehtestada täiendavaid eesmärke konverentsi toetuse andmiseks.

§ 3.   Toetuse objekt

  Käesoleva toetuse objekt on konverents, mille korraldamise ja läbiviimisega täidetakse käesoleva määruse eesmärke:
  1) konverents korraldatakse Tartu linnas;
  2) konverentsil osalejate ööbimiste koguarv on Tartu linnas minimaalselt 200;
  3) konverentsi programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva.

§ 4.   Toetuse taotlemise aeg

  Toetuse taotlus konverentsile, mis toimub perioodil 1. jaanuar kuni 30. juuni, esitatakse Tartu linnaportaalis hiljemalt eelmise kalendriaasta 1. oktoobriks, ja konverentsile, mis toimub perioodil 1. juuli kuni 31. detsember, hiljemalt 1. aprilliks.
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

§ 5.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) taotleja üldandmed (sh taotleja või tema partneri kuuluvus erialaliitu või assotsatsiooni);
  2) konverentsi nimetus;
  3) toimumise aeg ja koht;
  4) informatsioon selle kohta, kas konverents toimub regulaarselt (regulaarselt toimuva konverentsi korral info selle kohta, mitmes kord konverents Tartus toimub) või on tegemist ühekordse konverentsiga;
  5) osalejate eeldatav arv (sh osalejad Tartust, mujalt Eestist ja välisriikidest) ning eeldatav konverentsiga seotud Tartus ööbijate arv;
  6) konverentsi programm;
  7) konverentsi toimumise eelselt tehtavate turundustegevuste ning Tartut kohapeal tutvustavate tegevuste kirjeldus;
  8) konverentsi eelarve (kogumaksumus), sh taotletav summa, muud tuluallikad (kaas- ja omafinantseering, omatulu) ning kululiigid;
  9) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse taotlemise ja kasutamise tingimustest, et ta vastab toetuse taotlemise tingimustele ja on valmis toetuse saamisel toetuse kasutamise tingimusi täitma;
  10) vastavalt taotlusvormile taotleja kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

§ 6.   Toetuse määr

  Toetuse määr ühe konverentsi kohta on kuni 5000 eurot.

§ 7.   Oma- ja kaasfinantseering

  Konverentsi toetuse saamise eelduseks on oma-, kaasfinantseeringu või omatulu olemasolu vähemalt 60% ulatuses konverentsi kogumaksumusest.

§ 8.   Toetuse taotleja

  (1) Käesolevas määruses nimetatud toetust saab taotleda era- või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud toetust ei saa taotleda füüsiline isik, kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse hallatav asutus, valitsusasutus ega valitsusasutuse hallatav riigiasutus.

§ 9.   Abikõlblikkuse periood

  Abikõlblikud on kulud, mis on vajalikud konverentsi korraldamiseks ja läbiviimiseks, mis on toetuse taotluses nimetatud ning mis on tehtud konverentsi toimumise kalendriaasta sellel poolel, mil konverents toimub.

2. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 10.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Avalike suhete osakond (osakond) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetele vastavust.
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, annab osakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetega vastavusse viimiseks.

  (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 11.   Taotluste hindamise komisjon

  (1) Taotlusi hindab taotluste hindamise komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni moodustab osakonna juhataja. Komisjonis on kuni viis liiget.

  (3) Iga komisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 12 nimetatud igale hindamiskriteeriumile vastava kriteeriumi kohased punktid, lähtudes taotluses sisalduvast informatsioonist. Komisjoni liikme poolt erinevatele hindamiskriteeriumitele antud punktid liidetakse.

  (4) Komisjoni hinnang taotlusele saadakse kõigi komisjoni liikmete taotlusele antud punktide liitmisel ja jagamisel punkte andnud komisjoni liikmete arvuga.

§ 12.   Taotluse hindamine

  Taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) konverentsi toimumise aeg (mai-august - 1 punkt, aprill, september, oktoober ja detsember - 3 punkti, jaanuar-märts ja november - 5 punkti);
  2) Tartus ööbimiste üldarv (200-299 ööbimist - 1 punkt, 300-399 ööbimist - 2 punkti, 400-499 ööbimist - 3 punkti, 500 ja enam ööbimist - 5 punkti);
  3) konverentsi kuuluvus International Congress and Convention Association 'i (rahvusvaheline kongresside ja konverentside ühendus) andmebaasi või regulaarselt toimuva konverentsi puhul konverentsi toimumine Tartus vähemalt viiendat korda (ei vasta - 0 punkti, vastab - 3 punkti);
  4) tegevused Tartu kui sihtkoha tutvustamisel (nõrgalt planeeritud - 1 punkt, keskpäraselt planeeritud - 3 punkti, tegevused vajavad mõningast täiendust - 4 punkti, hästi planeeritud - 5 punkti).
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

§ 13.   Taotluste hindamise tulemustest lähtuv toetuse suurus

  (1) Taotlus, mida hinnatakse 15-18 punktiga, saab toetust 100% taotletud mahus.

  (2) Taotlus, mida hinnatakse 11-14 punktiga, saab toetust 75% taotletud mahust juhul, kui kõigi taotluste rahuldamiseks taotletud mahus taotlusvoorus raha jätkub. Kui raha ei jätku, vähendatakse kõigi 11-14 punkti saanud taotluste summat võrdselt proportsionaalselt taotletud summaga ning vähem kui 11 punkti saanud taotlused toetust ei saa.

  (3) Taotlus, mida hinnatakse 7-10 punktiga, saab toetust 50% taotletud mahust juhul, kui kõigi taotluste rahuldamiseks taotletud mahus taotlusvoorus raha jätkub. Kui raha ei jätku, vähendatakse kõigi 7-10 punkti saanud taotluste summat võrdselt proportsionaalselt taotletud summaga. Kui 7-10 punkti saanud taotluste rahastamiseks on jäänud alla 1000 euro, antakse toetus nende hulgast enim punkte saanud taotlejale või jagatakse võrdselt mitme enam punkte saanud taotleja vahel.

  (4) Taotlus, mida hinnatakse 1-6 punktiga, toetust ei saa.
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

§ 14.   Toetuse andmise otsustamine

  Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt detsembris esimese poolaasta toetuse puhul ja hiljemalt juunis teise poolaasta toetuse puhul.

§ 15.   Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus saab hindamise tulemusena 6 või vähem punkti;
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]
  2) taotleja või konverents, mille korraldamiseks ja läbiviimiseks toetust taotletakse, ei vasta käesoleva määruse nõuetele;
  3) taotluses on esitatud teadlikult ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  4) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  5) taotlejal on muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  6) taotleja on varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta jätnud aruande esitamata või esitanud puudustega aruande või ei ole täitnud nõuetekohaselt toetuse kasutamise lepingut;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 16.   Toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

3. peatükk Toetuse saaja kohustused ja toetuse väljamaksmine 

§ 17.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt 10 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) taotluses nimetatud konverentsi lubatud mahus ja ajal Tartu linnas korraldama ja läbi viima;
  3) tagama taotluses lubatud ööbimiste arvu Tartu linnas;
  4) taotluses nimetatud Tartut kui sihtkohta tutvustavad tegevused ellu viima;
  5) kavandatud tegevuste muutumisel taotlema nõusolekut tegevuste muutmiseks;
  6) esitama linna nõudmisel taotluse hindamiseks või toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  7) esitama toetuse kasutamise aruande käesolevas määruses sätestatud korras ja ajal;
  8) võimaldama toetuse kasutamise kontrollimiseks Tartu linna esindajale tasuta sissepääsu konverentsile ja sellega seotud sündmustele;
  9) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  10) nimetama Tartu linna konverentsi toetajana;
  11) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  12) viivitamatult informeerima konverentsi korraldamisel või läbiviimisel ilmnenud asjaoludest, mis seavad ohtu konverentsi tulemuse saavutamise ning konverentsi korraldamise edasise jätkamise otstarbekuse;
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]
  13) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

§ 18.   Lepingu sõlmimine toetuse saajaga
[Kehtetu - RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

§ 19.   Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse välja pärast käesoleva määruse paragrahvi 17 punkti 1 kohase kinnituse andmist toetuse saaja poolt hiljemalt 60 päeva enne konverentsi algust.
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

4. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 20.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama Tartu linnaportaalis aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul pärast konverentsi lõppemist.

  (2) Aruandes tuleb esitada toetuse kasutamise kohta järgmine informatsioon:
  1) konverentsi nimetus, toimumise aeg ja koht;
  2) tegelik konverentsil osalenute arv (Tartust, mujalt Eestist ja välisriikidest) ning konverentsiga seotult Tartus ööbinud külaliste ööbimiste arv ning eeldatud ja tegelike arvude erinevuse korral erinevuse põhjendus;
  3) Tartu linna kui sihtkoha tutvustamiseks ellu viidud tegevuste kirjeldus;
  4) Tartu linnalt saadud toetuse suurus ja selle arvel tehtud kulutused;
  5) kaas- ja omafinantseeringu ning omatulu tegelik suurus ning eeldatud ja tegeliku kaas- ja omafinantseeringu ning omatulu erinevuse korral erinevuse põhjendus;
  6) toetuse saaja üldhinnang konverentsi õnnestumisele ning mõjule;
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]
  7) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

§ 21.   Järelevalve

  Kui toetuse saaja teavitab muutustest taotluses nimetatud tegevustes või ei ole taotlejal võimalik saavutada toetuse saamiseks vajalikku ööbimiste arvu temast sõltumatutel asjaoludel või ilmnevad samad asjaolud järelevalve käigus, hindab linnavalitsus toetuse täielikku või osalise tagasinõudmise vajadust ning teeb otsuse kas toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõudmise kohta.
[RT IV, 18.09.2020, 4 - jõust. 21.09.2020]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json