KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 44

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 17.04.2019 nr 60
RT IV, 25.04.2019, 10
jõustumine 01.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3012.07.2022

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete eesmärk on tagada avalikul üritusel avalik kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, koordineerida linnas korraldatavate avalike koosolekute ja avalike ürituste sujuvat toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi.

§ 2.   Avalik üritus

  Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

§ 3.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus toimuvate avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid.

  (2) Määrus ei reguleeri tänavamuusikute tegevust ning Tartu laululaval ja Tartus asuval staadionil toimuva spordivõistluse või muu ürituse korraldamist ja pidamist.

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine 

§ 4.   Avaliku ürituse teate esitamine

  (1) Avaliku ürituse pidamise soov (avaliku ürituse teade) esitatakse linnavalitsuse kultuuriosakonnale (osakond) vähemalt viisteist tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kaksteist kuud enne ürituse toimumist.

  (2) Avaliku ürituse pidamise soov, millega kaasneb tänava osaline või täielik sulgemine kauemaks kui üks tund, esitatakse osakonnale vähemalt kuuskümmend tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kaksteist kuud enne ürituse toimumist.

  (3) Avaliku ürituse pidamise soov Emajõel, millega kaasneb vajadus keelata veesõidukitega liiklemine, esitatakse osakonnale vähemalt kolmkümmend tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kaksteist kuud enne ürituse toimumist.

  (4) Avaliku ürituse teates peavad olema järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ning kontaktandmed;
  2) avaliku ürituse nimi;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse vorm;
  5) avaliku ürituse sisu;
  6) eeldatav avalikust üritusest osavõtjate arv;
  7) avaliku ürituse pidamise aeg (sealhulgas ettevalmistusaeg, alguse ja lõpu kellaaeg ning koristusaeg);
  8) selgitus, miks avalik üritus peab toimuma ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja valgusefektide suhtes;
  9) ajutise ehitise või muu inventari paigaldamise soov;
  10) reklaami või muu teabekandja eksponeerimise soov;
  11) liikluse või parkimise ümberkorraldamise või tänava sulgemise vajadus ning sulgemisest informeerimise teavitusplaan (sealhulgas liikluskorraldust tagava isiku nimi ja kontaktandmed);
  12) turvateenuse osutamise vajadus (sealhulgas turvateenuse pakkuja nimi ja kontaktandmed);
  13) ilutulestiku korraldamise või muu pürotehnika kasutamise soov;
  14) kaubandustegevuse korraldamise soov (sealhulgas kaubanduse korraldaja nimi ja kontaktandmed);
  15) tasuta toitlustamise või tasuta toidukauba pakkumise soov;
  16) helitehnika kasutamise vajadus;
  161) ülevaade ürituse korraldaja kavandatud tegevustest Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendis sätestatud miinimumnõuete täitmisel;
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]
  17) vajadusel muud andmed.

  (5) Avaliku ürituse teatele tuleb lisada:
  1) liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused ja vajalikud liikluskorraldusvahendid, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamise vajadus;
  2) turvateenuse kasutamisel turvaplaan, millel on märgitud turvalisust tagavate töötajate arv ja tööülesanded, turvatsoonid ning esemed, mida on keelatud kaasa võtta, kui avaliku ürituse olemusest tulenevalt võib eeldada kõrgendatud turvariski selle läbiviimise ajal;
  3) avaliku ürituse toimumise kohta mõõtkavas asendiplaan (ja vajadusel muu illustreeriv kujutis), kui avaliku ürituse korraldamiseks soovitakse paigaldada ajutisi ehitisi või muud inventari ja reklaami või muid teabekandjaid.

  (6) Avaliku ürituse teate ja sellele lisatavad dokumendid allkirjastab avaliku ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 5.   Avaliku ürituse teate menetlemine

  (1) Osakond korraldab avaliku ürituse teate kooskõlastamise isikutega, kellel on teates esitatud andmetest lähtuvalt vajalik pädevus.

  (2) Kui kooskõlastaja leiab, et esitatud andmed on kooskõlastuse andmiseks ebapiisavad, võidakse avaliku ürituse korraldajalt nõuda täiendavate selgituste või dokumentide esitamist või toimingute sooritamist.

§ 6.   Avaliku ürituse pidamise luba

  (1) Avaliku ürituse pidamiseks annab loa osakonna peaspetsialist või spetsialist (loa andja) otsusega, kui avaliku ürituse teade on esitatud käesoleva määruse nõuetele vastavalt ning saanud vajalikud kooskõlastused.

  (2) Avaliku ürituse pidamise loas märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandev isik) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) avaliku ürituse nimi;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse pidamise aeg (sealhulgas ettevalmistusaeg, alguse ja lõpu kellaaeg ning koristusaeg);
  5) avaliku ürituse pidamisega kaasnev õigus liikluse ümberkorraldamiseks ja tänava sulgemiseks;
  6) avaliku ürituse korraldamisel elektrienergia kasutamise õigus linna elektrivõrgust;
  7) avaliku ürituse kaubandustegevused ja inventari tüübid;
  8) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel korraldajale tehtud märkused, mida ürituse korraldamisel ja pidamisel arvestada.

§ 7.   Avaliku ürituse pidamise loa andmisest keeldumine

  (1) Loa andja keeldub avaliku ürituse pidamise loa andmisest otsusega, kui:
  1) avaliku ürituse teate kooskõlastamisel on kooskõlastaja jätnud kooskõlastuse andmata ning välistanud ürituse toimumise korraldaja soovitud viisil või asukohas;
  2) avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
  3) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  4) avaliku ürituse teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 4 lõigetes 1-3 nimetatud tähtaega ning osakonna loa andja ei pea võimalikuks ürituse pidamise luba etteteatamistähtaja lühidust arvestades anda.

  (2) Loa andja võib jätta avaliku ürituse pidamise loa otsusega andmata, kui samas kohas ja samal ajal toimub varem väljastatud loaga teine avalik üritus või on linnavalitsusel teave samas kohas ja samal ajal toimuvast avalikust koosolekust.

  (3) Loa andja võib antud avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistada, kui avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse toimumise ajal loas või käesolevas määruses või muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.

3. peatükk Avaliku ürituse pidamine 

§ 8.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Avalikku üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud loa olemasolul.

  (2) Juriidilisest isikust avaliku ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja või käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt määratud isik peab olema avaliku ürituse teate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni avaliku ürituse lõppemisest avaliku ürituse teates esitatud kontakttelefonil kättesaadav.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldamise loas esitatud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
  2) tagama avaliku ürituse rahumeelse pidamise ja avalikust üritusest osavõtjate turvalisuse ja ohutuse;
  3) tagama, et avaliku ürituse pidamisel ei ohustata keskkonda ega isikute tervist, elu ja vara;
  4) lõpetama viivitamata avaliku ürituse, kui avaliku üritusega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu oht või ilmnevad korrakaitseseaduse paragrahvis 62 nimetatud asjaolud;
  5) täitma loa andja, politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks avalikul üritusel;
  6) tagama avaliku ürituse pidamise kohast avaliku ürituse ajaks paigaldatud asjade eemaldamise loal märgitud kellaajaks;
  7) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle pidamise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise ja vajadusel heakorrastama avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
  8) hüvitama linnale tasu avaliku ürituse tõttu ümber suunatud bussiliinide täiendavalt sõidetud kilomeetrite eest;
  9) lõpetama viivitamatult avaliku ürituse, kui avaliku ürituse korraldamise luba on kehtetuks tunnistatud;
  10) täitma Tartu linna veebilehel avalikustatud ja enda avaliku ürituse teate koosseisus esitatud ülevaate kohaselt keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendis sätestatud miinimumnõudeid.
[RT IV, 09.07.2022, 30 - jõust. 12.07.2022]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Määruse täiendamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json