Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 54

Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas

Vastu võetud 28.06.2017 nr 140
RT IV, 06.07.2017, 7
jõustumine 25.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2020RT IV, 03.07.2020, 306.07.2020
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3612.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 2 alusel, arvestades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõikeid 1 ja 2.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on sätestada ehitus- ja planeerimisvaldkonna õigusaktides kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete jaotus ja menetluskord.

§ 2.   Planeerimis- ja ehitusalase tegevusega seotud menetluskeskkonnad

  (1) Planeeringuid menetletakse Tartu linna dokumendiregistris. Igaühel on otsejuurdepääs dokumendiregistri avalikule vaatele Tartu linna veebilehel seaduses sätestatud korras.

  (2) Projekteerimistingimuste andmisel, muutmisel või kehtetuks tunnistamisel avatud menetlusena, korraldatakse projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine Tartu linna veebilehel.

  (3) Ehitusprojekte menetletakse ehitisregistris. Igaühel on otsejuurdepääs ehitisregistrile seaduses sätestatud korras.

  (4) Ehitusprojekti koostamisel kasutatav topo-geodeetiline uuring ning ehitamisel tehtavad teostusjoonised peavad olema esitatud Tartu geomõõdistuste infosüsteemi (Geoarhiivi) ja planeerimisosakonnas registreeritud.
[RT IV, 09.07.2022, 36 - jõust. 12.07.2022]

  (5) Seaduses ette nähtud ehitus-, planeerimis- ja keskkonnamõju hindamise alane teave avaldatakse ajalehes Postimees. Muu planeerimis- ja ehitusalane teave ja otsused avaldatakse Tartu linna veebilehel www.tartu.ee.

§ 3.   Ülesannete jaotus planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel

  (1) Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna (edaspidi planeerimisosakond) ülesanne on ruumiline planeerimine detailplaneeringute tasandil, rajatiste ehitusliku projekteerimise, maakorralduslike ja geodeetiliste tööde korraldamine.
[RT IV, 09.07.2022, 36 - jõust. 12.07.2022]

  (11) Ruumiloome osakonna ülesanne on liikuvusega seotud tegevuste suunamine planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel, linnaruumi strateegilise planeerimise ja tervikliku kujundamise koordineerimine, sealhulgas üld- ja teemaplaneeringute koostamise ja arhitektuurivõistluste korraldamine.

  (2) Planeerimisosakond tagab, et kehtestamisele esitatud planeering on koostatud ja seda on menetletud vastavalt planeerimisseaduse nõuetele ning et planeering on osakonnas kontrollitud, see on nõuetekohaselt vormistatud ja kooskõlastatud. Vajadusel korraldab planeerimisosakond planeeringu läbivaatamise linnavalitsuse struktuuriüksustes. Linnapea võib kehtestada täpsema planeeringute läbivaatamise korra.

  (3) Arhitektuuri ja ehituse osakonna (edaspidi ehitusosakond) ülesanne on ehitusalase tegevuse korraldamine (hoonete projekteerimistingimuste, ehitiste ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine; ehitisregistri toimingute tegemine; miljööväärtuslike alade ja kultuurimälestiste kaitse korraldamine ning ehitiste ehitusjärelevalve teostamine).

  (4) Ehitusosakond tagab, et on kontrollinud ehitusprojekti vastavust planeeringutele, projekteerimistingimustele ja muudele nõuetele ning korraldab vajadusel ehitusprojekti läbivaatamise linnavalitsuse struktuuriüksustes. Linnapea võib kehtestada täpsema ehitusprojektide läbivaatamise korra.

  (5) Linnavalitsus võib volitada tema pädevusse antud küsimust otsustama linnavalitsuse struktuuriüksuse teenistujat.

§ 4.   Planeeringu algatamine

  Planeerimisosakonnal on planeeringu koostamise algatamise ettevalmistamisel õigus nõuda planeeringu koostamisest huvitatud isikult täiendavaid planeeringu algatamise eesmärke selgitavaid dokumente, sealhulgas illustreerivaid lisamaterjale. Lisamaterjalides tuleb näidata olemasolevate ja planeeritavate hoonete asukohad, liikluse ja parkimise lahendus ning haljastamise põhimõtted.

§ 5.   Planeerimisega seotud otsused

  (1) Linnavolikogu otsustab planeeringu algatamise ja vastu võtmise, kui planeeringu kehtestamine on seadusest tulenevalt tema ainupädevuses.

  (2) Linnavalitsus otsustab planeeringu algatamise, vastu võtmise ja kehtestamise lõikes 1 nimetamata juhtudel.

  (3) Planeeringu koostamise algatamisest keeldumise otsustab planeeringu algatamise õigust omav organ.

  (4) Planeeringu kehtestamise õigust omav organ võib planeeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetada seaduses sätestatud juhtudel.

  (5) Planeeringu koostamise ajal otsustab ajutise ehituskeelu kehtestamise linnavalitsus.

  (6) Üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse üksuse eriplaneeringu koostamise menetluses tehtavad käesolevas määruses nimetamata muud otsused teeb linnavolikogu.

§ 6.   Planeeringu koostamise õigus ja lepingute sõlmimine planeerimismenetluses

  (1) Planeerimisosakonna juhataja sõlmib vajadusel enne planeeringu algatamist huvitatud isikuga:
  1) halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks;
  2) lepingu ehitusprojekti koostamise aluseks oleva planeeringu tellimise ja/või planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude kandmiseks;
  3) halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste (avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastus, välisvalgustus ning tehnorajatised) väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks.

  (2) Linnavalitsus otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingute sõlmimise kohaliku omavalitsuse üksuse eriplaneeringu koostamisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lepingud jõustuvad detailplaneeringu algatamise otsuse jõustumisel.

§ 7.   Planeeringu kooskõlastamine

  (1) Planeerimisosakond korraldab planeeringu kooskõlastamist seaduses ette nähtud juhtudel ja korras.

  (2) Linnale planeerimisseaduse paragrahvi 133 kohaselt või linna naabrusse jääva kohaliku omavalitsusega sõlmitud koostöölepingu alusel Tartu linnale kooskõlastamiseks esitatud detailplaneeringute ja sellega seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumentide kohta annab arvamuse linnavalitsus.

  (3) Linnale planeerimisseaduse kohaselt kooskõlastamiseks esitatud muude lõikes 2 nimetamata planeeringute ja nendega seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumentide kohta annab arvamuse linnavolikogu.

§ 8.   Seisukoha võtmine avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamuste kohta ning avaliku arutelu korraldamine

  (1) Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamuste kohta võtab seisukoha linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsus informeerib linnavolikogu poolt vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamustest linnavolikogu vastavat komisjoni.

  (3) Linnavalitsus esitab planeeringu planeerimisseaduses sätestatud juhtudel heakskiitmiseks pädevale asutusele.

§ 9.   Planeeringu elluviimise kokkulepe ja tegevuskava

  (1) Käesoleva määruse paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul peab enne detailplaneeringu kehtestamist olema planeeringust huvitatud isikuga sõlmitud planeeringu elluviimiseks ja planeeringukohaste ehitiste väljaehitamiseks vajalik kokkulepe järgmistes küsimustes:
  1) ehitamisega seonduvate kulude jaotus (kes ehitab detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning sademeveekanalisatsiooni);
  2) millised on rajatiste väljaehitamise tähtajad ning huvitatud isiku poolt võetud ehitamisega seotud kulude kandmise ning tähtajaks väljaehitamise kohustuse täitmise tagamiseks piisavad tagatised;
  3) planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste järjekord (tehnovõrkude ja rajatiste, parklate ning muude krundile kavandatavate rajatiste (mänguväljakud jms) väljaehitamise seosed krundi hoonestamisega);
  4) kuidas on tagatud, et planeeringualalt on juurdepääs avalikult kasutatavale teele ning et muid avalikes huvides olevaid tehnorajatisi on võimalik vastavalt otstarbele kasutada;
  5) eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava vajadusel avalikult kasutatavaks teeks või puhkeala avalikult kasutatavaks puhke- ja virgestusalaks määramise tingimused;
  6) avalikult kasutatava tee ehitamise nõuded ja linna omandisse üleandmise kohustus, selle täitmise tähtaeg ja täitmiseks piisavad tagatised;

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kokkulepe on planeeringu elluviimise tegevuskava ja planeeringu lahutamatu osa.

  (3) Linnavalitsus otsustab lõikes 1 nimetatud planeeringu elluviimiseks vajaliku kokkuleppe sõlmimise juhul, kui sellega kaasneb linnale rahalisi kohustusi või muudel linnavara eeskirjas nimetatud juhtudel. Kokkuleppe allkirjastab linnaplaneerimise osakonna juhataja.

  (4) Pärast detailplaneeringu kehtestamist planeeringus antud ehitusõiguse realiseerimiseks sõlmitava kokkuleppe allkirjastab linnamajanduse osakonna juhataja.

§ 10.   Ehitamisega seotud otsused

  (1) Ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused määrab linnavalitsus.

  (2) Ehitusteatise kontrolli tulemusel ehitisele või ehitamisele vajalike nõuete esitamise otsustab ehitusosakonna juhataja.

  (3) Ehitusloa või kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise ja kasutusloa kehtetuks tunnistamise otsustab linnavalitsus.

  (4) Ehitusosakond otsustab ehitusprojekti heaks kiitmise, kui loa väljastamine ei ole nõutav või kui tegemist on teavituskohustuslike ehitistega.

§ 11.   Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

  (1) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustab vastava loa andja või planeeringu algatamise õigust omav organ.

  (2) Linnavalitsus otsustab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande eelnõu avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (3) Keskkonnamõju hindamiseks vajalikke toiminguid teeb linnamajanduse osakond.

  (4) Keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks vajalikke toiminguid teeb sõltuvalt planeeringu liigist planeerimisosakond või ruumiloome osakond.

§ 12.   Muud pädevused

  (1) Maakatastriseaduse paragrahvi 18 lõigetes 2, 4, 5 ja 6 nimetatud küsimusi otsustab linnavalitsus. Eelnõu valmistab ette planeerimisosakond.

  (2) Ehitusseadustiku paragrahvi 124 lg 3 nimetatud puuraugu või puurkaevu asukoha kooskõlastab või keeldub kooskõlastamisest linnamajanduse osakonna juhataja otsusega.
[RT IV, 03.07.2020, 3 - jõust. 06.07.2020]

  (3) Raudteerajatise ja riigimaantee projekteerimistingimuste kohta annab arvamuse linnavalitsus. Eelnõu valmistab ette planeerimisosakond.

  (4) Eratee määrab avalikuks kasutamiseks linnavalitsus. Eelnõu valmistab ette planeerimisosakond.
[RT IV, 03.07.2020, 3 - jõust. 06.07.2020]

  (5) Muid ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ja käesolevas määruses nimetamata kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku tee omaniku ülesanded delegeeritakse Tartu Linnavalitsusele. Linnavalitsus võib määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksuse, ametniku või ametnikud, kelle ülesandeks on nende ülesannete täitmine.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub Tartu Linnavolikogu 9. märtsi 2017 otsusega nr 436 vastu võetud Tartu linna üldplaneeringu kehtestamisel.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json