Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kehtna valla 2022. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 57

Kehtna valla 2022. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 29.06.2022 nr 10

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Kehtna Vallavolikogu 26.06.2019 määruse nr 58 „Kehtna valla finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Kehtna valla 2022. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võtta Kehtna valla 2022. aasta lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Kehtna Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Kehtna valla 2022. aasta lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Kehtna Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid Kehtna valla veebilehel www.kehtna.ee.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Katrin Anto
volikogu esimees

Lisa 1 Kehtna valla 2022.aasta lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json