Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Leevaku Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.08.2013, 21

Leevaku Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2010 nr 11
jõustumine 01.06.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Raamatukogu nimi ja asukoht

  (1) Raamatukogu nimi on Leevaku Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

  (2) Raamatukogu asukoht ja aadress on Leevaku küla, Räpina vald, Põlva maakond, sihtnumber 64428.

§ 2.   Raamatukogu õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav rahvaraamatukogu, mis juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Raamatukogul on Räpina valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 3.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on järgmised Räpina valla külad: Jaanikeste, Kassilaane, Leevaku, Saareküla ja Toolamaa.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Räpina Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Raamatukogu tegevuse eesmärk

  Raamatukogu tegevuse eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 6.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Raamatukogu ülesanded on:
  1) komplekteerida kogud, täiendada neid ning pidada kogude arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustada nende säilimine;
  2) teha kättesaadavaks raamatukogus puuduvad teavikud, kasutades raamatukogudevahelist laenutust ning tellides raamatukogu kogudes puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul.
  3) osutada tasuta raamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus, avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ligipääsu võimaldamine), vajadusel koduteenindust;
  4) osutada tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  5) tagada teatme- ja teabeteenindus;
  6) korraldada üldsusele teavikute tutvustamiseks näitusi ja muid raamatukoguüritusi;
  7) tegeleda kodulootööga, koguda koduloolisi andmeid;
  8) teha koostööd Räpina valla teiste hallatavate asutustega, teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega eeskätt Kagu-Eestis ning kolmanda sektoriga;
  9) korraldada Avaliku Internetipunkti töö;
  10) täita muid põhitegevusest tulenevaid ülesandeid.

3. peatükk TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE 

§ 7.   Töökorraldus

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale, mille kinnitab Räpina Vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu lahtioleku ajad kinnitab vallavalitsus.

§ 8.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja.

  (2) Juhatajal on rahvaraamatukogu juhataja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja kutsekvalifikatsioon.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi korra kehtestab ja konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

  (4) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 9.   Juhataja õigused ja kohustused

  (1) Juhataja kohustub tagama raamatukogule õigusaktidega antud ülesannete täitmise ning kandma vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning käesoleva põhimääruse täitmise eest.

  (2) Juhatajal on raamatukogu nimel finantsdokumentidele allkirja andmise õigus.

  (3) Raamatukogu juhataja:
  1) tegutseb raamatukogu nimel, esindab asutust suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  2) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab lepingud oma pädevuse piires;
  3) annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;
  4) täiendab kogusid ostude, vahetuse ja annetustega;
  5) vastutab raamatukogu tegevuse seaduslikkuse eest ning asutuse kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  6) esitab kinnitamiseks raamatukogu kasutamise eeskirja, eelarve projekti ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
  7) on aruandekohustuslik vallavalitsuse, Põlva Keskraamatukogu ning Kultuuriministeeriumi ees;
  8) lahendab muid seaduse, käesoleva põhimääruse, juhataja töölepingu ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

§ 10.   Raamatukogu nõukogu moodustamine

  (1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on raamatukogu juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata raamatukogu tegevust ning teha ettepanekuid juhatajale ja vallavalitsusele asutuse arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Nõukogu koosseisu määrab vallavalitsus.

  (3) Nõukogusse kuulub viis liiget, sh kolm lugejate esindajat, üks teeninduspiirkonna kolmanda sektori füüsilisest isikust esindaja ja üks omavalitsuse esindaja.

  (4) Nõukogu koosseisu volitused kehtivad neli aastat.

  (5) Juhataja nõukogusse ei kuulu, kuid osaleb sõnaõigusega nõukogu koosolekutel.

  (6) Nõukogu esimese koosoleku nõukogu moodustamise järel kutsub kokku juhataja.

  (7) Nõukogu töö korraldamiseks valitakse nõukogu esimesel koosolekul nõukogu esimees ja aseesimees.

§ 11.   Nõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogude tegevust reguleerivatest õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest Räpina valla õigusaktidest.

  (2) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
  1) raamatukogu tegevuse nõustamine ja hindamine ning vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukoguteeninduse otstarbekamaks korraldamiseks;
  2) raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine ja heakskiitmine;
  3) raamatukogu tööplaani- ja tegevusaruande läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  4) raamatukogu kasutamise eeskirja ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
  5) muude raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste läbi arutamine.

  (3) Nõukogul on õigus saada juhatajalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja tutvuda dokumentidega.

§ 12.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Nõukogu koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, v.a käesoleva põhimääruse § 9 lõikes 6 sätestatud juhul.

  (4) Nõukogu võtab otsused vastu lihthäälteenamusega.

  (5) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist.

4. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA 

§ 13.   Kogud

  (1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri keeltes, tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 14.   Teenindus

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

  (3) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldatakse nende soovil tasuta koduteenindus koostöös vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikega.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (5) Raamatukogu eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 15.   Lugeja ja tema vastutus

  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

  (2) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja ta saab raamatukogust lugejapileti.

  (4) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Räpina vald, võib võtta kojulaenutamisel tagatist, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (5) Kui lugeja ei tagasta teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivist.

  (6) Viivise määramine ja maksmine kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

  (7) Teaviku rikkumisel või tagastamata jätmisel on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatud korras.

  (8) Kojulaenutamise õigus võetakse ära lugejalt, kes on rikkunud või jätnud tagastamata teaviku ning jätnud vastava teaviku asendamata või kahju hüvitamata.

5. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 16.   Varad ja raamatupidamine

  (1) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 17.   Rahalised vahendid

  Raamatukogu rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) raamatukogu põhiteenustega seotud tasulistest teenustest;
  4) eriteenuste osutamise eest võetavast teenustasust;
  5) annetustest;
  6) muudest vahenditest.

§ 18.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

6. peatükk RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 19.   Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Räpina Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus Kultuuriministeeriumi vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Tegevuse lõpetanud raamatukogu õigused ja kohustused, sealhulgas vara ja dokumentatsiooni säilitamine, lähevad üle vallavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26.04.2001 määrusega nr 8 kinnitatud „Leevaku Raamatukogu põhimäärus“.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2010. a.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json