Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.08.2013, 22

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.03.2008 nr 4
jõustumine 01.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.07.2013RT IV, 09.08.2013, 212.08.2013

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Kaiu valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Raamatukogu eriteenused on kopeerimine, printimine, andmekandjale salvestamine jm. Eriteenused on tasulised.

 (4) Raamatukogus saab kasutada internetiühendusega varustatud arvutitöökohta.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel Kultuuriministri 12.07.04 määrusega nr. 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend” sätestatud korras.

 (2) Lugejate registreeritakse ümber igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja vajadusel tehakse parandused. Lugeja annab registreerimislehele allkirja. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist

 (3) Koolieelikud registreeritakse vanema isikuttõendava dokumendi ja kirjaliku nõusoleku alusel.

 (4) Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele.

§ 4.  Teavikute kasutamine

 (1) Lugejal on õigus laenata korraga kuni 10 teavikut.

 (2) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks. Tähtaega võib pikendada kuni 3 korda

 (3) Eriti väärtuslikke teavikuid ja teavikute ainueksemplare välja ei laenutata. Ajalehtede sama päeva ja ajakirjade sama kuu numbrit välja ei laenutata.

 (4) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest (RVL).

 (5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

 (6) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 5.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja annab allkirja lugejakaardile, kohustudes sellega järgima raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb viivitamatult teatada raamatukogu töötajale.

 (3) Video- ja helikassette ei ole lubatud kopeerida. Samuti peavad need olema tagastades keritud algusesse.

 (4) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud tähtajaks. Tähtajaks tagastamata teavikute eest võib võtta viivist 0,06 senti iga hilinenud päeva eest teaviku kohta.
[RT IV, 09.08.2013, 2 - jõust. 12.08.2013]

 (5) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse.

 (6) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja selle asendama samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni 10-kordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogust antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Kuni 18-aastase lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

§ 6.  Arvutitöökoha kasutamine

 (1) Arvutitöökohta võimaldatakse kasutada Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks.

 (2) Kui sellele teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, peab raamatukogu töötaja soovijaid eelregistreerima.

 (3) Arvutitöökoha kasutamiseks peab olema registreeritud raamatukogu lugejaks.

 (4) Korraga võib arvutit kasutada 1 inimene.

 (5) Keelatud tegevused on:
 1) arvuti või monitori sisse-välja lülitamine;
 2) arvuti konfiguratsiooni muutmine ja/või programmide installeerimine;
 3) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
 4) tegevus, mis väljub käesoleva paragrahvi esimeses lõikes toodu piiridest.

 (6) Raamatukogu töötajal on õigus piirata arvutikasutusaega lapsel, kelle vanem on raamatukogule esitanud vastava avalduse.

 (7) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

§ 7.  Sisekord

 (1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

 (2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Keelatud on söömine, joomine, magamine, lärmi tekitamine, teenindusruumides mobiiltelefoni kasutamine.

 (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeainet ja kergestisüttivaid aineid ning määrivaid või lehkavaid esemeid.

 (4) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

§ 8.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2008. a