Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2014, 6

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Vastu võetud 28.08.2014 nr 14
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 7 ja § 37 lõike 6 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõigete 1 ja 2 alusel:

§ 1.   Muuta Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” §-i 1, sõnastades see järgmiselt:

  „§ 1. Võtta vastu Harku valla arengukava aastani 2037 (lisad 1 ja 2).“

§ 2.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037” muudatused, asendades nimetatud määruse lisas 1 toodud arengukava redaktsioon käesoleva määruse lisaga 1.

§ 3.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037” tegevuskava muudatused vastavalt lisale 2.

§ 4.   Käesolev määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel ja Riigi Teatajas.

§ 5.   Harku Vallavalitsusel esitada käesolev määrus maavanemale ja Siseministeeriumile.

§ 6.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037 Harku valla tegevuskava

Lisa 2 HARKU VALLA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2015 - 2018

/otsingu_soovitused.json