Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2014, 20

Külavanema statuut

Vastu võetud 27.08.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Külaelanik käesoleva statuudi mõttes on isik, kellel on vastavas külas alaline elukoht Eesti Vabariigi rahvastikuregistri andmetel.

  (2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, külas väljakujunenud tavadest, küla ja valla arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem lähtudes headest tavadest ja üldinimlikest seisukohtadest, arvestades inimõigusi.

  (3) Koostööleping (lisa 1) on külavanema ja valla vahel sõlmitav dokument reguleerimaks omavahelist tegevust ja suhtlemist.

§ 2.   Külavanema valimine

  (1) Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike üldkoosolekul (edaspidi koosolek) poolthäälte enamusega.

  (2) Teade külavanema valimise koosoleku toimumise koha ja aja kohta teatatakse ette vähemalt kaks nädalat. Külakoosoleku toimumisest teatatakse Tori valla ajalehes "Kaldad", avaldatakse valla veebilehel või reklaamlehtedel kohapeal.

  (3) Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks täisealist külaelanikku või külavanem isiklikult.

  (4) Koosolek on otsustusvõimeline koosolekul osalejate arvust sõltumata.

  (5) Külavanema valimise koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Külavanem valitakse koosolekust osavõtnud külaelanike poolthäälte enamusega salajasel hääletamisel. Salajase hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise hääletuskomisjoni, kes viib hääletamise läbi. Kui ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse teine hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui ka teises voorus ei osutu keegi valituks, loetakse valimine läbikukkunuks ja määratakse uue koosoleku toimumise aeg.

  (7) Külavanema valimise koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, millele lisatakse koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse Tori vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

  (8) Külavanema volituste kestus on 3 aastat.

  (9) Naaberkülad, kus on väike elanike arv, võivad soovi korral korraldada ühise koosoleku ja valida mitme küla peale ühise külavanema.

  (10) Vajadusel võib koosolek külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Vajaduse otsustab koosolek.

§ 3.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) esindada külaelanikke volikogus, vallavalitsuses ning riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
  2) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega;
  3) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid Tori valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise eelarvest, erinevatest struktuurifondidest ja muudest allikatest, lähtudes külakoosolekul vastuvõetud otsustest ja arengukava olemasolul arengukavast;
  4) saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  5) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda, omavahelisi suhteid jne.;
  6) volitada ennast asendama äraoleku, haiguse jms korral;
  7) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe, mittetulundusühinguid jms;
  8) korraldada küla ajaloo kogumist ja küla kroonika pidamist;
  9) astuda külavanema kohalt tagasi, kutsudes eelnevalt kokku küla koosoleku uue külavanema valimiseks;
  10) osutuda tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 4.   Külavanema kohustused

  Külavanema kohustused on:
  1) esindada küla;
  2) näidata üles aktiivsust külas ühistegevuse organiseerimisel, toetada külaelanike omaalgatusvõimet ja ärgitada külaelanikke koostööle;
  3) kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku küla üldkoosolek ja anda aru külaelanikele oma tegevuse kohta külavanemana;
  4) edastada külaelanikele vallavalitsusest ja mujalt saadud küla puudutavat informatsiooni;
  5) aidata organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist;
  6) tagada küla puudutava dokumentatsiooni säilimine.

§ 5.   Külavanema vastutus

  Külavanem vastutab:
  1) Tori valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise rahastamise plaanist rahaliste vahendite õigeaegse taotlemise ja kasutamise eest;
  2) Tori valla kultuuri-, spordi- ja külaliikumise rahastamise plaanist ja teistest struktuurifondidest saadud rahaliste vahendite õigeaegse aruandluse esitamise eest.

§ 6.   Külavanema volituste lõppemine

  Külavanema volitused lõpevad seoses:
  1) külaelanike poolt umbusalduse avaldamisega. Koosoleku saab algatada vähemalt kaks täisealist külaelanikku. Umbusalduse algatamiseks on vaja vähemalt 10% vastava küla või külade hääleõiguslike elanike nõusolek. Umbusalduse algatamine peab olema vormistatud kirjalikult ning allkirjastatud umbusaldust algatavate külaelanike poolt. Umbusalduse avaldamiseks on vajalik koosolekul osalejate lihthäälteenamus;
  2) surmaga;
  3) kuriteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
  4) tagasiastumisega (kirjaliku avalduse alusel);
  5) alalise elukoha muutumisega, kui külavanem ei vasta käesoleva statuudi § 1 toodud tingimusele.

§ 7.   Külavanema kulude kompenseerimine

  (1) Külavanemale kompenseeritakse külavanema kohustuste täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis on eelnevalt kooskõlastatud vallavalitsusega ning fikseeritud koostöölepingu alusel.

  (2) Küla võib moodustada seadusega sätestatud korras kassa, millest võidakse katta külavanema kulutusi ja muid küla ühistegevusega seotud kulutusi.

§ 8.   Külavanema ametimärk

  (1) Ametikohustuste täitmisel kannab külavanem ametimärki.

  (2) Ametimärk antakse välja vallavalitsuse korraldusel ning vallavalitsus väljastab külavanemale tema õigusi tõendava tunnistuse (tunnuskirja).

  (3) Ametimärk koos tunnistusega (tunnuskirjaga) väljastatakse külavanema ametisoleku ajaks.

  (4) Volituste lõppemise korral külavanem ametimärki ei tagasta, tagastatakse aga külavanemale umbusalduse avaldamise ja väärteo toimepanemise korral.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist külades valitud külavanemad võib ümber valida 01. jaanuariks 2015.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kalev Kiisk
volikogu esimees

Lisa 1 Koostööleping

/otsingu_soovitused.json