Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 27.08.2015 nr 60
RT IV, 09.09.2015, 10
jõustumine 12.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.05.2017RT IV, 27.05.2017, 430.05.2017

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Spordiürituste ja projektide toetamise korras (edaspidi kord) sätestatakse Jõhvi valla eelarvest spordiürituste ja projektide toetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordialast tegevust Jõhvi vallas.

§ 2.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust antakse juriidilisele isikule, väljaarvatud äriühingud (edaspidi taotleja):
  1) Jõhvi vallas toimuva spordi (tervisespordi) ürituse korraldamiseks;
  2) Jõhvi vallaga seotud spordiprojekti finantseerimiseks/läbiviimiseks.

  (2) Korra alusel ei saa toetust taotleda Jõhvi Vallavalitsuse hallatavad asutused.

  (3) Taotleja peab vastama järgnevatele kriteeriumitele:
  1) taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse vastavaks tunnistamise ning taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga, maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotleja peab olema esitanud korras nõutud aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  3) taotleja vastu ei tohi taotluse esitamise hetkel ega ka taotluse rahuldamise hetkel, olla algatatud pankroti või likvideerimismenetlust ega tehtud pankroti või likvideerimis otsust;
  4) üritus või projekt millele toetust küsitakse peab olema läbi viidud ja lõppenud hiljemalt taotletava kalendriaasta 31. detsembriks.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja menetlemine 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks Jõhvi valla järgmise aasta eelarvest esitatakse vormikohane taotlus koos lisadega iga aasta 1. novembriks Jõhvi Vallavalitsusele.
[RT IV, 27.05.2017, 4 - jõust. 30.05.2017]

  (2) Järgmise kalendriaasta toetuste taotlemise aluseks on elektroonilises vormis esitatud taotlused sporditoetuste taotlemise keskkonnas.
[RT IV, 27.05.2017, 4 - jõust. 30.05.2017]

  (3) Taotluses esitab taotleja järgmised kohustuslikud andmed:
  1) taotleja andmed (kontaktandmed, vastutav isik jms);
  2) ürituse või projekti toimumise aeg ja koht;
  3) ürituse või projekti eesmärk, sihtgrupp, täpne kirjeldus, eeldatav pealtvaatajate arv;
  4) ürituse või projekti täpne eelarve, näidates ära ka kaasfinantseerijad, kusjuures taotletava ürituse või projekti omafinantseering peab moodustama ürituse või projekti eelarvest vähemalt 25%;
  5) kaasfinantseerimist kinnitavad dokumendid;
  6) Jõhvi vallalt saadud muud vahendid, sh mitterahaline toetus taotluse esitamise aasta kohta;
  7) taotleja kinnitus, et ta on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele;
  8) taotleja nõusolek tema nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

  (4) Iga ürituse kohta esitatakse eraldiseisev taotlus.

  (5) Korra alusel ei toetata juba toimunud üritusi.

  (6) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (7) Toetuste taotluste menetlemisel toimub andmevahetus veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu Eesti Spordiregistri-, Maksu- ja Tolliameti-, Äriregistri- ja Eesti rahvastikuregistri andmekogudega.
[RT IV, 27.05.2017, 4 - jõust. 30.05.2017]

§ 4.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Vallavalitsuse volitatud isik kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste ilmnemisel teatab volitatud isik sellest taotlejat ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, teeb volitatud isik otsuse jätta taotlus läbi vaatamata ning vallavalitsusele edastamata.

  (2) Nõuetele vastavatest taotlustest teeb vallavalitsuse volitatud isik koondtabeli taotluste kohta ja esitab selle hiljemalt 1. detsembriks vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile.
[RT IV, 27.05.2017, 4 - jõust. 30.05.2017]

  (3) Kui taotluses on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

§ 5.   Taotluste hindamine

  (1) Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni (edaspidi komisjon) hindab spordiürituste ja projektide taotlusi arvestades järgmisi hindamiskriteeriume:
  1) olulisus Jõhvi valla elanikele;
  2) olulisus Jõhvi valla mainekujundusele;
  3) uudsus ja omapära;
  4) seotus valla tähtpäevade või sündmustega;
  5) koostöö teiste organisatsioonidega, isikute või omavalitsustega;
  6) eesmärkide ja ürituse või projekti selgus ja arusaadavaus;
  7) ürituse või projekti olulisus vabariiklikus maastaabis;
  8) eeldatav pealtvaatajate arv;
  9) eelarve läbipaistvus ja selgus ning vastavus nõuetele.

  (2) Taotluste hindamine toimub hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Jõhvi valla eelarve vastuvõtmist.

  (3) Hindamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli ja edastab selle valitsusele või volitatud isikule.

  (4) Käesoleva määrusega antavate toetustega ei rahastata järgmisi tegevusi ja kulusid:
  1) põhivahendite soetamist;
  2) riigisisesed ja välislähetused;
  3) esindus-, vastuvõtu- ja muid sedalaadi kulusid;
  4) projektiga seotud üldkulusid, mis ületavad 15% kogu eelarvest.

§ 6.   Taotluse rahuldamise ja toetuse määr

  (1) Taotluste rahuldamine toimub koondhinnete paremusjärjestuse alusel. Esimesena rahuldatakse kõrgeima koondhinde saanud taotlus ja nii edasi pingereas alanevas järjekorras kuni Jõhvi valla eelarves spordiürituste ja projektide toetamiseks eraldatud vahendite ammendumiseni.

  (2) Taotluse hindamistulemuste alusel koostab Jõhvi vallavalitsuse volitatud isik vallavalitsusele korralduse eelnõu, toetuse eraldamiseks või taotluse rahuldamata jätmise kohta.

  (3) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamata jätmise kohta kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamise nõuetele;
  2) Jõhvi valla eelarve vahendid ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid;
  4) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluses toodud andmete vastavust nõuetele;
  5) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud;
  6) taotletakse toetust üritusele või projektile, mille kohta esitatud varasem taotlus on jooksval eelarve aastal juba rahuldatud (ka osaliselt).

  (4) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehtud otsusest annab vallavalitsuse volitatud isik taotlejale kirjalikult teada hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest.

3. peatükk Toetuse kasutamine ja järelvalve 

§ 7.   Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse kasutamise lepingu sõlmib toetuse saajaga vallavanem, teda asendav või vallavalitsuse poolt volitatud isik hiljemalt 30 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta.

  (2) Leping sõlmitakse ning allkirjastatakse elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal allkirjastatuna.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) täpsustatud eelarve (vajadusel, kui toetust eraldati vähem kui taotleti);
  3) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtajad;
  4) toetuse saaja kohustus märkida toetajana Jõhvi vald;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimiseks;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) poolte muud õigused ja kohustused.

  (4) Enne lepingu sõlmimist kontrollib vallavalitsuse volitatud isik taotleja vastavust korra § 2 lõikes 3 sätestatud tingimustele. Toetuse saaja maksuvõlgnevuse või nõuetekohase eelneva perioodi aruande puudumisel annab vallavalitsuse volitatud isik toetuse saajale 10 päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud annab vallavalitsus korralduse lepingu mittesõlmimiseks ning toetus jäetakse välja maksmata.

  (5) Juhul kui taotleja ei sõlmi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning taotlus jäetakse rahuldamata.

§ 8.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal.

  (2) Aruanne, mille vormi kehtestab vallavalitsus, peab muu hulgas sisaldama toimunud ürituse või projekti kirjeldust, ajalist kokkuvõtet, eelarve tulusid ja kulusid vastavalt taotluses või lepingus esitatud eelarvele, mis peavad olema dokumentaalselt tõestatud ning kuidas märgiti Jõhvi valda toetajana.

§ 9.   Järelvalve

  (1) Järelvalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus läbi volitatud isiku.

  (2) Järelvalve teostajal on õigus:
  1) nõuda toetuse sihipärast kasutamist tõendavaid dokumente;
  2) kontrollida toetuse saajat tema poolt osutatud tegevuskohas;
  3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  4) otsustada lepingu lõpetamine toetuse saajast tulenevatel asjaoludel ning nõuda makstud toetuse tagasi kas täies mahus, osaliselt või keelduda edasistest väljamaksetest.

§ 10.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine ja lepingu ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest keelduda ja seega toetusest loobuda, kui ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda toetuse saajal lepingut korrektselt täita. Samuti on toetuse saajal õigus leping ennetähtaegselt lõpetada kui ilmnevad lepingu täitmist takistavad vältimatud asjaolud.

  (2) Toetusest loobumise ja toetuse kasutamise lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta esitab toetuse saaja vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära lepingust taganemise põhjus ning kuupäev, millal soovitakse lepingut lõpetada ja tagastatakse juba väljamakstud toetus.

  (3) Toetusest loobumisel välja maksmata või tagastatavad rahalised vahendid laekuvad tagasi Jõhvi valla eelarvesse, sporditoetuste reservi reale, millel olevate vahendite kasutamise üle otsustab vallavalitsus.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub üldises korras.

/otsingu_soovitused.json