HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2015, 27

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 27.08.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide koosseisude kinnitamise kord.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga arvestades Saku Vallavolikogu kinnitatud eelarvet ning tagades õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmise.

  (2) Kooli direktor kooskõlastab koolitöötajate koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega.

  (3) Kooli direktor esitab koolitöötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest.

  (4) Koolitöötajate koosseisu suurendamisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor vähemalt kaks kuud enne muudatuste sisseviimist vallavalitsusele koosseisu kooskõlastamise taotluse ja seletuskirja, näidates ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

  (5) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor tähtajatult. Koosseisu muutmiseks tuleb vormistada uus käskkiri, tunnistades eelmine koolitöötajate koosseisu käskkiri kehtetuks. Käskkiri vormistatakse ja menetlustoimingud viiakse läbi kooli asjaajamiskorras sätestatud korras.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json